Siirry sisältöön

Barns behov i centrum – ett kunskapsbaserat socialt arbete i Sverige

Vårt studiebesök i Sverige är ett bra exempel på att resandet öppnar ögonen och ger nya insikter. Vi måste konstatera att det finns nog mycket att lära sig av grannlandet. Under vår studieresa besökte vi Örebro staden, som hör till den största kommunen i Örebro län med ca 150 000 invånare.  Örebro län har för tillfället tagit in det högsta antalet inflytningar i hela Sverige. Under resan bekantade vi oss med Örebro läns sociala tjänster och BBIC-konceptet, besökte familjecentralen samt Örebro universitetet.

År 2015 har Sverige genomgått en kris inom socialvården och strukturella förändringar så som förnyandet av social- och hälsovårdstjänsterna drabbar också Sverige. Landet skall indelas i sex regioner men till skillnad från Finland, skall kommunerna inte omorganiseras. Största utmaningarna berör samverkan mellan NGO:s och den sociala sektorn samt flyktningsfrågorna. Man anser att samarbetet mellan alla samtliga strukturer är nyckeln för att bekämpa krisen.

Under besöket lade vi märke till att FN:s barnkonvention är det röda trådet som är närvarande på alla nivåer inom socialsektorn. Om FN:s barnkonventionen ska bli svensk lag är en fråga som diskuterats länge i Sverige, men svagt intresse för barnskyddsprogram inom politiken har förhindrat utvecklingen av den nya lagstiftningen. Frågan har dock blivit aktuell på nytt i riksdagen.

Vad är BBIC?

BBIC tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter och Sveriges socialtjänstlag. BBIC-modellen kommer ursprungligen från Stora Britannien och bygger på ett antal grundprinciper, så som värdegrund, teori och metodsyn. Modellen har anpassats till Sveriges system, ägs av Socialstyrelsen och är i linje med svensk barnavårdsforskning, lagstiftning och praxis. Modellen är anpassat till alla strukturer inom social och hälsovården. För att arbeta med BBIC krävs en licens och därefter är kommunerna skyldiga att uppfölja vissa uppgifter som hör till programmet.

Modellen är mycket teoribaserad men i praktiken styrs arbetet av följande huvudprinciper: säkerställning av barnets rättigheter, helhetsperspektivet på familjens situation, familjens delaktighet, samverkan med andra professionella, evidensbaserad praktik samt systematisk uppföljning. Barnens och familjens situation utvärderas med hjälp av strukturella frågor som hjälper att identifiera familjens svårigheter och resurser. Utvärderingen utgår från olika typer av risk- och skyddsfaktorer.

På den strukturella nivån är målet med systemet att tillhandahålla en nationellt enhetlig struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av den social barn – och ungdomsvården. Tanken bakom BBIC:n har varit att modellen ska kunna erbjuda ett stöd för kommunerna i att följa upp och utveckla sina verksamheter. Centralt för systematisk uppföljning är att de olika områdena och dess delområden kan bedömas /mätas på ett sätt som är tillförlitligt, korrekt, graderbart och kvantifierbart. Systematiska uppföljningar består av tre variabler: bakgrundsfaktorer, processvariabel och resultatvariabel, som underlättar en evidensbaserad utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården.

BBIC och Finlands barnskydd

Under besöket diskuterade vi kring BBIC- metoden i jämförelse med det finska barnskyddets system. BBIC består av samma grundläggande element som Finlands barnskyddslag och BBIC familjens utvärderings process liknar den finska utredningen om behovet av barnskydd.  BBIC:s starka sidor är strukturella upplaget, evidensbaserad arbete och systematiska uppföljning av resultat. Kommunens skyldighet att binda sig till en viss metod säkerställer servicens jämlikhet och kvalité. Ur ett samhällspolitiskt perspektiv har Sverige en starkare statlig styrning än i Finland när det kommer till införande av nationella social -och hälsovårds strategier.

Örebro

Kirjoitus julkaistaan suomeksi lähipäivinä.

Julia Kuokkanen

Erityisasiantuntija

Julia toimii keskusliitossa erityisasiantuntijana. Hän on ammatiltaan sosiaalityöntekijä ja hänen erityisosaamisensa on Venäjän lastensuojelu. Vapaa-ajalla Julia harrastaa lenkkeilyä ja viettää aikaa perheensä ja ystäviensä kanssa.

Kommentit

Tällä artikkelilla ei ole yhtään kommenttia.

Kommentointi on suljettu tälle artikkelille.