Siirry sisältöön

Alkoholimainonta rajoitettava vain tuotetietojen antamiseen

Alkoholimainonta ja -markkinointi on kiellettävä lisäksi urheilutapahtumissa ja muissa tapahtumissa, jotka tavoittavat huomattavan määrän lapsia ja nuoria sekä lapsen ja nuoren arkielämän ympäristöissä, ulkomainoksissa ja mainosvälineissä.

Lastensuojelun Keskusliiton lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä laeiksi alkoholilain 33 §:n (alkoholimainonta) ja rikoslain 30 luvun 1 a §:n muuttamisesta sekä hallituksen esityksen luonnoksesta.

Lastensuojelun Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä laeiksi alkoholilain 33 §:n (alkoholimainonta) ja rikoslain 30 luvun 1 a §:n muuttamisesta sekä hallituksen esityksen luonnoksesta.

Lastensuojelun Keskusliitto on huolissaan alkoholin osuudesta suomalaisessa yhteiskunnassa ja erityisesti lasten suojelussa. Keskusliiton mielestä asiaa tulee tarkastella laajempana kokonaisuutena ja ryhtyä tehokkaisiin toimenpiteisiin alkoholihaittojen vähentämiseksi.

Alkoholimainonnan sääntelyä tulee käyttää osana alkoholihaittojen vähentämispolitiikkaa. Muita tehokkaita toimenpiteitä ovat alkoholin saatavuuden rajoittaminen ja hinnan korotus sekä lasten ja nuorten valistaminen alkoholin käytöstä ja haitoista.

Keskusliiton mielestä on huomattava, ettei pelkkä alkoholimainonnan vähentäminen kuitenkaan riitä, vaan lapsille ja nuorille tulee aktiivisemmin kampanjoida sopivilla mediakeinoilla alkoholin terveyshaitoista ja sosiaalisista seuraamuksista (esim. väkivalta, alkoholille altistumisen myötä seuraavat vaikeudet työelämässä ja nuoren perheen lapsista huolehtimisessa).

Lapset ja lapsiperheet hyötyvät välittömästi kaikista toimenpiteistä, joilla voidaan vähentää alkoholin käytön myönteisiä mielikuvia ja vähentää kokonaiskulutusta. Keskusliitto katsoo, että lasten ja nuorten suojelemiseksi on välittömästi ryhdyttävä lain tasolla rajoittamaan alkoholimainontaa. Tämän lisäksi tulee panostaa entistä vahvemmin alkoholin käytöstä ja haitoista tiedottamiseen.

Lastensuojelun Keskusliiton mielestä alkoholilainsäädännöllä tulee tavoitella johdonmukaisesti lasten ja nuorten suojelua alkoholin haitoilta.

Alkoholimainonnan rajoittaminen on tarkoituksenmukainen, perusteltu ja välttämätön keino suojella lapsia ja nuoria alkoholin haitoilta. Tavoitteena tulee olla lasten ja nuorten suojelu alkoholin haitoilta ja sen saavuttamiseksi kaikki käytettävissä olevat keinot on otettava käyttöön.

Lastensuojelun Keskusliitto kannattaa lakiehdotuksessa esitettyä alkoholimainonnan ja -markkinoinnin rajoittamista. Rajoittamalla alkoholimainontaa pyritään vähentämään lasten ja nuorten alkoholin kulutusta sekä alkoholin suurkulutusta.

Lisäksi Keskusliitto kannattaa rikoslain lakiluonnoksen ehdotusta alkoholijuoman markkinointirikoksesta.

Lastensuojelun Keskusliitto esittää alkoholilakiin seuraavia muutoksia ja lisäyksiä:

  • Alkoholimainonta rajoitetaan vain tuotetietojen antamiseen.
  • Kielletään alaikäiset yleisesti tavoittava alkoholimainonta kokonaan televisiossa, radiossa, internetissä, sosiaalisessa mediassa, lehdissä ja elokuvateattereissa.
  • Alkoholimainonta ja -markkinointi kielletään lisäksi urheilutapahtumissa ja muissa tapahtumissa, jotka tavoittavat huomattavan määrän lapsia ja nuoria.
  • Alkoholimainonta kielletään kokonaan lapsen ja nuoren arkielämän ympäristöissä, ulkomainoksissa ja mainosvälineissä.

Alkoholimainonta vahingoittaa lapsia ja nuoria

Lakiehdotuksessa todetaan hyvin, että 2000 -luvun tutkimuksissa on saatu varmuus alkoholimainonnan vahingoittavasta vaikutuksesta lapsiin: alkoholimainonta aikaistaa lapsen alkoholikäytön aloittamista sekä lisää nuoruudenaikaista alkoholinkäyttöä ja humalajuomista.

Alkoholimainonnan ja sen vaikutusten välillä on todettu annos-vaste -suhde eli mitä enemmän lapset näkevät alkoholimainontaa, sitä suurempi mainonnan vaikutus heidän käyttäytymiseensä on. Tämä on merkillepantavaa siksi, että lapset ja nuoret juovat pääasiassa olutta ja siideriä, joita nykyisin mainostetaan eniten.

Tutkimustulokset osoittavat, että vaikuttaminen alkoholin käytön aloittamisikään ja nuoruudenaikaisen alkoholinkäytön ja humalajuomisen vähentämiseen vaatii voimakkaita toimenpiteitä.

Kyse on juuri nuorten suosimista miedoista alkoholijuomista, joiden mainonta on nykyisellään vahvaa. Keskusliiton näkemyksen mukaan on perusteltua kieltää kaikki mainonta lasten ja nuorten suojelemisen perusteella.

Keskusliitto on huolissaan siitä, että raittiiden nuorten poikien ja tyttöjen osuus on pienentynyt ja erityisesti nuorten tyttöjen alkoholinkäyttö on lisääntynyt. 18 -vuotiaiden humalajuomisen yleisyys oli nuorten terveystapatutkimuksessa vuonna 2009 koko 30 -vuotisen tutkimusjakson korkein ja se oli kohonnut erityisesti tytöillä. 15–19 -vuotiailla tytöillä päihtymystilasta ja alkoholimyrkytyksistä johtuneet hoitojaksot ovat yleistyneet selvästi vuosina 2005–2008 ollen yleisempiä kuin samanikäisillä pojilla.

Suomessa naisten käyttämän alkoholin määrä on kuusinkertaistunut vuosien 1968–2008 välillä ja arvioiden mukaan vain noin 10 % lisääntymisikäisistä naisista on täysin raittiita.  Alkoholi on sikiölle vaarallista raskauden jokaisessa vaiheessa.

Suomessa syntyy vuosittain noin 600 lasta, joilla on FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders) ja siten vakavat, elinikäiset vauriot. Näistä syistä Lastensuojelun Keskusliitto pitää tärkeänä vaikuttamista lasten ja nuorten alkoholivalistukseen sekä erityisesti tyttöjen alkoholin käytön seurauksiin myös ajatellen tulevia sukupolvia.

Alkoholimainonnan rajoittaminen ja valvonnan tehostaminen eri ympäristöissä suojelee lasta

Lastensuojelun Keskusliitto kannattaa lakiluonnoksen ehdotuksia rajoittaa alkoholimainontaa ja tehostaa valvontaa televisiossa, radiossa, internetissä, digitaalisessa ja sosiaalisessa mediassa, yleisimmissä sanoma- ja aikakauslehdissä, ulkotilojen mainonnassa, useimmissa julkisissa tilaisuuksissa ja urheilukilpailuissa.

Lakiluonnoksessa todetaan, että nykyinen televisiomainonnan aikaraja ei ole vähentänyt lasten altistumista alkoholin mainonnalle riittävästi. Aikarajoitusten tehokkuutta vähentää se, että televisio-ohjelmia ja -mainoksia voidaan ilman aikarajoituksia seurata myös muissa mediapalveluissa.

Lasten ja nuorten omien havaintojen mukaan alkoholijuomien mainonnan näkyvin kanava on televisio. Lastensuojelun Keskusliitto onkin eri mieltä lakiluonnoksessa esitetystä televisioaikarajan myöhentämisestä.

Keskusliitto ei usko, että mainonnan kahden tunnin myöhäistäminen kello 23.00 alkavaksi vaikuttaisi merkittävästi lasten altistumiseen alkoholin mainonnalle. Keskusliitto esittää, että televisiomainonta kielletään kokonaisuudessaan, jolloin päätöksellä on vaikutusta lasten ja nuorten alkoholikäyttäytymiseen.

Lakiluonnoksessa tuodaan ilmi, että tutkimusten mukaan televisio- ja radiomainonnan yhdistäminen lisää mainonnan tehokkuutta. Keskusliitto kannattaa radiomainonnan rajoittamista samoin periaattein kuin televisiomainontaa rajoitetaan.

Nykyisillä alkoholimainonnan säädöksillä ei pystytä lakiluonnoksen mukaan rajoittamaan digitaalista ja sosiaalisen median alkoholimainontaa edes lapsille.

Sosiaalisessa mediassa, mobiilimainonnassa ja virtuaalimarkkinoinnissa toteutettu alkoholimainonta tulee myös Lastensuojelun Keskusliiton mielestä kieltää, ellei alaikäisten altistumista mainonnalle voida tehokkaasti estää teknisillä ratkaisuilla, esimerkiksi vahvalla sähköisellä tunnistautumisella.

Lasten ja nuorten omat kokemukset alkoholimainonnasta ovat Keskusliiton mukaan tärkeimpiä huomioitavia perusteluita lakimuutosta tehtäessä. Lasten ja nuorten mielipide tulee ottaa vakavasti huomioon, sillä heidän tulee saada olla osallisia omaan elämäänsä vaikuttavassa päätöksenteossa.

Lakiluonnoksessa todetaan hyvin, että lapset ja nuoret huomaavat ja muistavat alkoholimainonnan ja todetun annos-vaste -suhteen mukaan mainonnalla on sitä suurempi vaikutus heidän toimintaansa, mitä enemmän he näkevät alkoholimainontaa.

Lakiluonnoksessa todetaan ulkomainonnan olevan tehokasta, koska se tavoittaa ihmiset heidän arkielämänsä ympäristöissä. Keskusliitto pitää välttämättömänä, että lasten ja nuorten elinympäristöissä olevat alkoholimainokset kielletään.

Lastensuojelun Keskusliitto toteaa, ettei lasten ja nuorten elinympäristöä voi erottaa aikuisten elinympäristöstä. Nuoret viettävät vapaa-aikaansa usein kauppakeskuksissa tai huoltoasemilla. Alkoholimainonta on yleistä teiden varsien tai ostoskeskusten mainospaikoilla.

Alkoholimainonnan tavoitteena on se, että lapset ja nuoret yhdistäisivät alkoholin ihailemaansa urheilijaan tai muuhun kuuluisuuden henkilöön.

Esikuvilla voi olla suuri merkitys lasten elämässä. Tämän vuoksi Lastensuojelun Keskusliitto kannattaa lakiluonnoksen ehdotusta, että alkoholin mainostaminen kiellettäisiin esimerkiksi pelipaidoissa, pelikentillä tai muissa lapsia ja nuoria houkuttavissa tapahtumissa, vaikka sponsorointia ei kiellettäisikään.

Hanna Heinonen

Toiminnanjohtaja, päätoimittaja


040 838 4027

Vastaan keskusliiton johtamisesta ja toimin Lapsen Maailma -lehden päätoimittajana.