Siirry sisältöön

Alkoholimainonta yleisillä paikoilla kiellettävä kokonaan

Alkoholilainsäädännöllä tulee tavoitella johdonmukaisesti lasten ja nuorten suojelua alkoholin haitoilta. Alkoholimainontaa koskevaan hallituksen esitykseen on LSKL:n mielestä tehty jatkovalmistelussa lasten ja nuorten suojelun näkökulmasta heikennyksiä.

Lastensuojelun Keskusliiton lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä laeiksi alkoholilain 33 ja 40 §:n muuttamisesta.

Lausuntopyyntö STM078:00/2011 18.4.2013

Lastensuojelun Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä laeiksi alkoholilain 33 ja 40 §:n muuttamisesta.

Lastensuojelun Keskusliitto on huolissaan siitä että alkoholimainontaa koskevan hallituksen esityksen jatkovalmistelussa esitykseen on tehty lasten ja nuorten suojelun näkökulmasta heikennyksiä. Aiempien lausuntojen* mukaisesti Lastensuojelun Keskusliitto haluaa kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:

  • Mietojen alkoholijuomien mainonta tulee rajata vain tuotetietojen antamiseen.
  • Alaikäiset yleisesti tavoittava alkoholimainonta kielletään kokonaan televisiossa, radiossa. internetissä, sosiaalisessa mediassa, lehdissä ja elokuvateattereissa.
  • Alkoholimainonta kielletään yleisillä paikoilla kokonaisuudessaan mukaan lukien yleisötapahtumat kuten urheilutapahtumat jotka tavoittavat huomattavan määrän lapsia ja nuoria.

Alkoholilainsäädännöllä tulee tavoitella johdonmukaisesti lasten ja nuorten suojelua alkoholin haitoilta. Hallituksen esityksessä esiteltyjen tutkimustulosten mukaan alkoholimainonta lisää osaltaan lasten ja nuorten juomista ja alkoholimainonnalle altistuminen aikaistaa alkoholin käytön aloittamista.

Siten alkoholimainonnan rajoittaminen on tehokas, tarkoituksenmukainen, ja perusteltu keino osana alkoholihaittojen vähentämispolitiikkaa.

Lastensuojelun Keskusliitto kannattaa lakiluonnoksen tavoitetta rajoittaa lapsiin ja nuoriin kohdistuvia ja vaikuttavia alkoholimainonnan keinoja sekä lapsen ja nuoren elinympäristössä että lasten ja nuorten yleisesti käyttämissä medioissa.

Hallituksen esitysluonnoksen ehdotukset eivät kuitenkaan ole riittävän kattavia ja vaikuttavia suojelemaan lapsia ja nuoria alkoholin haitoilta eivätkä ne siten edistä täysimääräisesti lapsen etua ja oikeutta.

Alkoholimainonnan rajoittaminen lapsen ja nuoren elinympäristössä

Lastensuojelun Keskusliitto pitää myönteisenä luonnoksen esitystä kieltää alkoholimainonta yleisillä paikoilla, kuten bussipysäkeillä ja videomainostauluilla. Esityksen mukaan mainonta olisi kuitenkin sallittua yleisötilaisuuksissa kuten urheilutapahtumissa.

Esitys on tältä osin ristiriitainen eikä siinä toteudu esityksen tavoite ehkäistä lapsia ja nuoria altistumasta alkoholimainonnalle elinympäristössään. Lisäksi urheilu- ja musiikki-idolien sekä alkoholin yhdistämistä mainonnassa tulee välttää sillä esikuvilla voi olla suuri merkitys lapsen ja nuoren elämässä.

Lastensuojelun Keskusliitto pitää perusteltuna että alkoholimainonta yleisillä paikoilla kielletään kokonaisuudessaan.

Lasten ja nuorten yleisesti käyttämät mediat ja mainonnan keinot

Hallituksen esityksen mukaan alkoholijuomien TV-mainonnan aikaraja nostetaan klo 22:een ja sama aikaraja otetaan käyttöön myös radiomainonnalle. Toisaalla lakiehdotuksessa todetaan, että kuluttajien omien tallennusvälineiden käyttö sekä ohjelmien ja mainoksien seuraaminen muissa mediapalveluissa vähentää aikarajoitusten vaikuttavuutta.

Näistä syistä johtuen Lastensuojelun Keskusliitto ei usko että aikarajan myöhentäminen tunnilla vaikuttaa merkittävästi lasten ja nuorten altistumiseen alkoholimainonnalle.

Myös internetissä edullisesti toteutettava mainonta ja sosiaalisen median kaupallistuminen ovat lisänneet alkoholimainonnan mahdollisuuksia merkittävästi. Viestinnän uudet muodot helpottavat erilaisten kilpailujen, arpajaisten ja pelien tarjoamista mainonnan osana.

Tämäntyyppinen mainonta vetoaa erityisesti lapsiin ja nuoriin. Sosiaalisessa mediassa, mobiilimainonnassa ja viraalimarkkinoinnissa toteutettu alkoholimainonta on lasten ja nuorten kannalta ongelmallista koska mainonnan vastaanottajan ikää ei käytännössä kontrolloida lainkaan.

Lastensuojelun Keskusliitto pitääkin positiivisena askeleena mainonnan rajoittamisen suuntaan lakiluonnoksen ehdotusta siitä että alkoholimainonta, jossa käytetään kuluttajien osallistumista peliin, arpajaisiin tai kilpailuun taikka heidän itsensä tuottamaa ja jakamaa sisältöä, kielletään. Vaikutuksiltaan ehdotus on kuitenkin riittämätön.

Keskusliitto esittää että alkoholimainonta televisiossa, radiossa, internetissä, sosiaalisessa mediassa, lehdissä ja elokuvateattereissa kielletään kokonaisuudessaan, jolloin päätöksellä on vaikutusta lasten ja nuorten alkoholikäyttäytymiseen.

*Lausunto alkoholimainonnan rajoituksia selvittäneen työryhmän muistiosta 30.8.2010 sekä lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi alkoholilain 33 §: ja rikoslain 30 luvun 1 a §:n muuttamiseksi 15.5.2012. Kantamme ei ole näistä muuttunut.

Kaisu Muuronen

Hankepäällikkö/erityisasiantuntija


050 569 6697

Toimin erityisasiantuntijana varhaiskasvatukseen sekä lapsi- ja perhepolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi vastaan Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohankkeen hankepäällikkönä hankkeen toiminnasta.