Siirry sisältöön

Ehdotus oikeusministeriölle lasten oikeuksien käyttöä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä

Oikeusministeriössä on laadittu luonnos hallituksen esitykseksi lasten oikeuksien käyttöä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sanotun yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomi on allekirjoittanut yleissopimuksen 25.1.1996.  Sopimus koskee lapsen kuulemista ja lapsen oikeutta saada edustaja lasta koskeviin oikeudenkäynteihin ja tuomioistuimen ja lapsen edustajan tehtäviä näissä oikeudenkäynneissä (European Convention on the Exercise of Children’s Rights  CETS No.: 160).

Lastensuojelun Keskusliitto kannattaa oikeusministeriön luonnosta hallituksen esitykseksi lasten oikeuksien käyttöä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä. Yleissopimus vahvistaa lasten oikeuksia osallistua itseään koskeviin oikeudellisiin menettelyihin tuomioistuimissa ja vastaavanlaista valtaa käyttävissä hallinnollisissa viranomaisissa sekä täydentää lapsen oikeuksien yleissopimuksen 4 artiklaa. On hyvä, että ministeriö viimein esittää sopimuksen hyväksymistä; sopimuksen allekirjoittamisesta on kulunut kolmetoista vuotta.

Yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvat lasta koskevien asioiden käsittely oikeusviranomaisissa, kuten lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevat oikeudenkäynnit. Sopimuksen hyväksyminen edellyttää, että jäsenvaltio nimeää vähintään kolme perheoikeuden ryhmää, joihin tätä sopimusta sovelletaan. Ministeriö esittää Suomen osalta kolmeksi perheoikeudellisten asioiden ryhmäksi sopimuksen soveltamista varten isyyden vahvistamista, lapseksiottamista ja huostaanoton tuomioistuinkäsittelyä koskevat oikeudelliset menettelyt. Ministeriön esityksestä ei kuitenkaan käy ilmi perusteluja sille, miksi se on valinnut juuri mainitut kolme asiaryhmää.

Sopimuksen selittävässä asiakirjassa (Explanatory Report) pidetään nimenomaisesti toivottavana, että sopimusvaltiot mahdollisuuksien mukaan määrittelisivät sopimuksen soveltamista varten useamman kuin kolme asiaryhmää. Esimerkiksi lapsen huoltoa, tapaamista sekä julmalta tai halventavalta kohtelulta suojeleminen voisivat olla tällaisia asia-alueita. Lastensuojelun Keskusliiton mielestä ministeriön tulee esittää useampi kuin kolme perheoikeudellista aluetta sopimuksen soveltamista varten.

Keskusliiton mielestä on tärkeää, että yleissopimuksen hyväksymisellä kehitetään kansallista lainsäädäntöä ja toimintakäytäntöjä (kuten esim. tehtiin lapsen oikeuksien yleissopimusta hyväksyttäessä) lasten osallistumisoikeuksien parantamiseksi. Keskusliiton näkemyksen mukaan meillä on yleissopimuksen toimialaan liittyviä kehittämistarpeita juuri lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa toimintakäytännöissä.

Mikäli Suomen kansallinen lainsäädäntö ei tällä osa-alueella täytä yleissopimuksessa asetettuja vaatimuksia, tulee ryhtyä toimenpiteisiin sen muuttamiseksi, ja sopimus voidaan ratifioida myöhemmin laajemmin.