Siirry sisältöön

Esiopetuksen velvoittavuus suositeltavaa

Säännöllinen osallistuminen esiopetukseen takaa tasa-arvoiset mahdollisuudet lapsen oppimiselle ja kehittymiselle.

Lausuntopyyntö esiopetuksen velvoittavuutta koskevasta hallituksen esityksestä

Viite: 29/010/2014

Lastensuojelun Keskusliitto kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksen luonnoksesta, jonka mukaan perusopetuslakia muutetaan siten, että esiopetus muutetaan velvoittavaksi.

Esityksen mukaan lainsäädännön muutokset toteutettaisiin niin, että ennen oppivelvollisuuden alkamista lapsen olisi osallistuttava vuoden mittaiseen esiopetukseen tai että esiopetukselle asetetut tavoitteet saavutetaan sen toiminnan kautta, johon lapsi osallistuu. Jos lapsi ei osallistu esiopetukseen, lapsen asuinkunnan tulee seurata, että asetetut tavoitteet saavutetaan.

Lastensuojelun Keskusliitto kannattaa esitystä esiopetuksen muuttamisesta velvoittavaksi. Uudistus luo perustan lasten oppimis- ja kehittymismahdollisuuksien yhdenvertaiselle toteutumiselle varhaislapsuudessa, ja tavoitteet koulutuksellisen tasa-arvon lisäämisestä ja syrjäytymisen ehkäisemisestä ovat erittäin tärkeitä ja kannatettavia.

Esitys myös toteuttaa hallitusohjelman sekä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman tavoitetta, jonka mukaan laadukas ja saavutettavissa oleva varhaiskasvatus ja esiopetus taataan koko ikäluokalle. Lastensuojelun Keskusliitto kiinnittää lausunnossaan huomiota seuraaviin näkökulmiin.

Tavoitteena tulee olla säännöllinen osallistuminen esiopetukseen, jotta voidaan taata tasa-arvoiset mahdollisuudet lapsen oppimiselle ja kehittymiselle

Jo tällä hetkellä kunnilla on esiopetuksen järjestämisvelvollisuus ja valtaosa 6-vuotiaiden ikäluokasta osallistuu esiopetukseen. Vuonna 2012 noin kaksi prosenttia ikäluokasta oli esiopetuksen ulkopuolella. Toisaalta korkeat osallistumisasteet kertovat vain kirjoilla olemisesta, ei esiopetukseen osallistumisen säännöllisyydestä. Lastensuojelun Keskusliitto pitää tärkeänä että esiopetuksen velvoittavuuden kautta pyritään vahvistamaan esiopetuksen asemaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.

Tavoitteena tulee olla lasten säännöllinen ja päivittäinen osallistumisen esiopetukseen, jolloin voidaan taata parhaat mahdollisuudet oppimiselle ja kehittymiselle. Tähän kiinnitettiin huomiota myös esiopetuksen velvoittavuutta koskevassa selvityksessä[1].

Lapsivaikutusten arviointi hyvin esillä

Lastensuojelun Keskusliitto pitää myönteisenä, että hallituksen esityksessä on arvioitu lapsivaikutuksia. Esityksessä korostetaan lapsen oikeutta oppimiseen, oppimisvalmiuksien kehittämistä ennen perusopetukseen siirtymistä sekä lapsen koulun aloittamista helpottavan jatkumon edistämistä.

Esiopetukseen osallistumisen todetaan olevan merkityksellistä erityisesti niille lapsille jotka eivät ole osallistuneet ryhmämuotoiseen toimintaan ennen kuuden vuoden ikää sekä eri kieli- ja kulttuuritaustan omaaville lapsille. Myös YK:n lapsen oikeuksien komitea[2] on kiinnittänyt huomiota haavoittuvassa tilanteessa oleviin lapsiryhmiin ja kehottanut valtiota muun muassa kannustamaan vanhempia ilmoittamaan lapsensa varhaiskasvatusohjelmiin, jotta heidän suomen kielen taitonsa ja sosiaaliset taitonsa kehittyisivät ja heidän kouluun siirtymisensä helpottuisi ja estettäisiin koulupudokkuutta.

Esitys tukee hyvin tätä suositusta.

Kaikilla lapsilla tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus osallistua esiopetukseen

Lastensuojelun Keskusliitto pitää keskeisenä, että kaikilla lapsilla on tosiasiallinen mahdollisuus osallistua esiopetukseen. Selvitys esiopetuksen velvoittavuudesta toi esille, että esiopetukseen osallistumattomuuden taustalla olevat syyt liittyivät muun muassa kohtuuttomaan matkaan ja siihen että esiopetusta ei ole saatavilla omalla kotikielellä. Nämä asiat tulee ottaa huomioon jatkovalmistelussa.

Lapsen edun näkökulmasta huomiota tulee kiinnittää myös siihen, että saman perheen lapset saavat perheen niin halutessa päivähoito- ja esikoulupaikat samasta päiväkodista. Erityisesti maahanmuuttajalasten kohdalla samassa päiväkodissa olevat sisarukset voivat tukea toisiaan, luoda turvallisuutta ja helpottaa kotoutumista.

Lasten yhdenvertaisuuden näkökulmasta on keskeistä kiinnittää huomiota myös vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten asemaan ja heidän mahdollisuuksiinsa osallistua esiopetukseen yhdessä muiden lasten kanssa.

Myös YK:n lapsen oikeuksien komitea on ottanut tähän kantaa ja suosittelee, että Suomen valtio ryhtyy toimiin jotta se voi taata vammaisille lapsille yhdenvertaisen oikeuden osallistua yleisopetukseen.

Tämä edellyttää muun muassa sitä että vammaisille lapsille varmistetaan riittävä määrän henkilökohtaisia avustajia sekä parannetaan opettajien valmiuksia opettaa vammaisia lapsia ja lapsia, joilla on erityistarpeita.

Lastensuojelun Keskusliittoon ja sen yhteistyökumppaneille tulleiden yhteydenottojen perusteella erityisesti henkilökohtaisen avun saamisessa on ollut ongelmia. Lastensuojelun Keskusliitto esittää, että lasten tosiasiallisiin osallistumismahdollisuuksiin ja niiden parantamiseen kiinnitetään jatkovalmistelussa huomiota.

Esiopetus on osa varhaiskasvatusta

Lastensuojelun Keskusliitto pitää tärkeänä että esiopetuksessa säilytetään ja pidetään kiinni varhaiskasvatuksen keskeisistä piirteistä, kuten leikin ja leikkiin perustuvan oppimisen merkityksestä.

Esiopetuksen velvoittavuus ei tarkoita koulun alkamista kuusivuotiaana. Lapsen oikeutta leikkiin on korostettu myös lapsen oikeuksien sopimuksessa (31 artikla), ja lapsen oikeuksien komitea on tuonut esille, että sopimusvaltiot ovat kiinnittäneet riittämättömästi huomiota tämän artiklan täytäntöönpanoon[3].

Vahvistettaessa muun varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyörakenteita sekä kasvatuksellista ja opetuksellista jatkumoa, tulisi huomiota kiinnittää myös siihen miten varhaiskasvatuksen hyviä käytäntöjä voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin perusopetuksessa.

On keskeistä, että myös peruskoulun opetuksen ja oppimisen tapojen monipuolisuuteen ja toiminnallisuuteen kiinnitetään huomiota. Tällä voisi olla vaikutusta paitsi kouluviihtyvyyteen, myös oppimistuloksiin.

Esiopetuksen laatu sekä lapsen oikeus yhtenäiseen päivään tulee turvata

Lastensuojelun Keskusliitto korostaa että esityksessä mainittujen esiopetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi huomiota tulee kiinnittää myös esiopetuksen laatuun ja alueelliseen yhdenvertaisuuteen. Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö on edellytys lasten turvallisuuden ja laadukkaan esiopetuksen takaamiseksi. Myös esiopetuksen ryhmäkokoon, erityisesti tukea tarvitsevien lasten näkökulmasta, tulee kiinnittää huomiota.

Lisäksi Lastensuojelun Keskusliitto pitää keskeisenä, että varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen säädökset sovitetaan yhteen. Tavoitteena on oltava lapselle kokonaisen ja yhtenäisen päivän rakentuminen niin että esiopetus ja muu varhaiskasvatus järjestetään samassa paikassa.

LAUSUNNON KESKEINEN SISÄLTÖ:

Lastensuojelun Keskusliitto kannattaa esitystä esiopetuksen muuttamisesta velvoittavaksi. Uudistus luo perustan lasten oppimis- ja kehittymismahdollisuuksien yhdenvertaiselle toteutumiselle. Lastensuojelun Keskusliitto pitää esityksen tavoitteita koulutuksellisen tasa-arvon lisäämisestä ja syrjäytymisen ehkäisemisestä erittäin tärkeinä ja kannatettavina.

Säädettäessä esiopetuksen velvoittavuudesta, tulee varmistaa että kaikilla lapsilla on tosiasiallinen mahdollisuus osallistua esiopetukseen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten sekä vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten asemaan ja heidän mahdollisuuksiinsa osallistua esiopetukseen yhdessä muiden lasten kanssa.

Lastensuojelun Keskusliitto pitää tärkeänä että esiopetuksessa säilytetään ja pidetään kiinni varhaiskasvatuksen keskeisistä piirteistä, kuten leikin ja leikkiin perustuvan oppimisen merkityksestä. Esiopetuksen velvoittavuus ei tarkoita koulun alkamista kuusivuotiaana. Vahvistettaessa muun varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen kasvatuksellista ja opetuksellista jatkumoa, tulee huomiota kiinnittää myös siihen miten varhaiskasvatuksen hyviä käytäntöjä voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin perusopetuksessa.

Lastensuojelun Keskusliitto korostaa että esityksessä mainittujen esiopetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi huomiota tulee kiinnittää myös esiopetuksen laatuun ja alueelliseen yhdenvertaisuuteen.

Lisäksi Lastensuojelun Keskusliitto pitää keskeisenä, että varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen säädökset sovitetaan yhteen. Tavoitteena on oltava lapselle kokonaisen ja yhtenäisen päivän rakentuminen niin että esiopetus ja muu varhaiskasvatus järjestetään samassa paikassa.

 

[1] Kinos, Jarmo & Palonen, Tuire (2013) Selvitys esiopetuksen velvoittavuudesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:5

[2] Lapsen oikeuksien komitean suositukset Suomen 4. raportin pohjalta http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=82628&GUID={08815486-C2F7-4348-A1DC-0985FA9542EC}

[3] Committee on the Rights of the Child. General Comment No. 7 (2006). CRC/C/GC/7