Siirry sisältöön

Keskusliitto vaatii alkoholimainonnan rajoittamista

Lastensuojelun Keskusliitto ei hyväksy sosiaali- ja terveysministeriön alkoholimainonnan rajoituksia selvittäneen työryhmän linjausta, jonka mukaan mielikuvamainontaan ei tarvita lainsäädäntömuutoksia.

Lastensuojelun Keskusliiton lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle alkoholimainonnan rajoituksia selvittäneen työryhmän muistiosta

Lausuntopyyntö STM085:00/2009, 1.7.2010

Lastensuojelun Keskusliitto vaatii alkoholimainonnan rajoittamista

Lastensuojelun Keskusliitto ei hyväksy sosiaali- ja terveysministeriön alkoholimainonnan rajoituksia selvittäneen työryhmän linjausta, jonka mukaan mielikuvamainontaan ei tarvita lainsäädäntömuutoksia. Keskusliitto vaatii, että ministeriö edelleen ajaa alkoholimainonnan rajoittamista.

Alkoholilainsäädännöllä tulee tavoitella johdonmukaisesti lasten ja nuorten suojelua alkoholin haitoilta tupakkalainsäädännön tavoin. Tupakkalainsäädäntöä on uudistettu nimenomaan terveyden edistämisen ja lasten suojelemisen näkökulmasta.

Lastensuojelun Keskusliiton mukaan alkoholilakia tulee muuttaa niin, että alkoholimainonta rajoitetaan vain tuotetietojen antamiseen sekä kielletään alaikäiset yleisesti tavoittava alkoholimainonta kokonaan televisiossa, elokuvateattereissa ja ulkomainoksissa. Keskusliitto on jo aiemmin ilmaissut kantansa yhdessä 30 muun järjestön kanssa työryhmälle luovutetuissa kannanotoissa[1].

Alkoholimainonnan rajoittaminen on tarkoituksenmukainen, perusteltu ja välttämätön keino suojella lapsia ja nuoria alkoholin haitoilta

Alkoholimainonnan rajoituksia selvittäneelle työryhmälle esitettiin vahva ja yhdensuuntainen tutkimusnäyttö, jonka mukaan alkoholimainonta on haitallista lasten ja nuorten terveydelle ja tulevaisuudelle. Altistuminen mainonnalle aikaistaa alkoholin käytön aloittamista ja lisää alaikäisten alkoholinkäyttöä.

Valvontaviranomaisten mukaan nykyiset miedon alkoholimainonnan rajoitukset ovat monitulkintaisia ja niiden valvonta on vaikeaa. Rajoitukset eivät myöskään ole riittäviä. Tutkimuksen mukaan mainonta tavoittaa miltei kaikki alaikäiset, vaikka alkoholimainontaa ei saa heille kohdistaa. Nuorista 92 % muisti varmasti nähneensä alkoholimainoksia. Televisiossa alkoholimainoksia oli nähnyt kolme neljästä, huolimatta uusista televisiomainonnan aikarajoituksista.

Yleinen mielipide on mainonnan rajoittamisen puolella.

Terveyden edistämisen keskus ry:n toukokuussa 2010 teettämän kyselyn mukaan 58 prosenttia suomalaisista haluaisi kieltää alkoholin mielikuvamainonnan ja sallia vain hinta- ja tuotetietojen esittelyn. Myös eduskunnassa on halua rajoittaa mainontaa. 106 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen mainonnan tehokkaasta rajoittamisesta 4.7.2010 mennessä.

Lapsen oikeuksien sopimuksen 17 artiklan mukaan lapsella on oikeus saada tietoa esimerkiksi television, radion ja lehtien välityksellä, mutta lasta tulee suojella hänen hyvinvointinsa kannalta vahingolliselta aineistolta.

WHO:n tuore maailmanlaajuinen alkoholistrategia kehottaa valtioita rajoittamaan alkoholin mainontaa nuorten suojelemiseksi[2]. Moni maa rajoittaa alkoholimainontaa Suomea voimakkaammin, kuten Ranska, Ruotsi, Norja ja Islanti.

Erityisesti ylläesitettyihin seikkoihin nojaten, keskusliitto kritisoi sitä, että monipuolinen tutkimusnäyttö, valvontaviranomaisten kokemukset, kansalaismielipide, kansainvälinen vertailu ja asiantuntijalausunnot on sivuutettu työryhmän lopputuloksessa lasten ja nuorten suojelemisen kustannuksella.

Työryhmä korostaa alkoholiteollisuuden ja markkinoijien yhteiskuntavastuuta, valvonnan tehostamista sekä vanhempien ja muiden aikuisten vastuuta lasten ja nuorten alkoholin käytössä. Keskusliitto ei pidä työryhmän ehdotuksia riittävinä suojelemaan lapsia ja nuoria alkoholin haitoilta, kuten alkoholipolitiikan yleinen tavoite edellyttää, eikä niin ikään riittävinä tukemaan kasvattajia kasvatustehtävässään, kuten lainsäädäntö laajasti edellyttää.

Tavoitteena tulee olla lasten ja nuorten suojelu alkoholin haitoilta ja sen saavuttamiseksi kaikki käytettävissä olevat keinot on otettava käyttöön.

Etenkin kun uusimman nuorten terveystapatutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että 2000-luvun myönteinen kehitys nuorten alkoholin käytössä on pysähtynyt[3].

Lastensuojelun Keskusliitto on erittäin huolissaan alkoholin osuudesta suomalaisessa yhteiskunnassa ja erityisesti lasten suojelussa. Keskusliiton mielestä asiaa tulee tarkastella laajempana kokonaisuutena ja ryhtyä tehokkaisiin toimenpiteisiin alkoholihaittojen vähentämiseksi. Alkoholimainonnan sääntelyä tulee käyttää osana alkoholihaittojen vähentämispolitiikkaa. Muita tehokkaita toimenpiteitä ovat alkoholin saatavuuden rajoittaminen ja hinnan korotus. Lapset ja lapsiperheet hyötyvät välittömästi kaikista toimenpiteistä, joilla voidaan vähentää alkoholin käytön myönteisiä mielikuvia ja vähentää kokonaiskulutusta.


[1] Keskusliitto allekirjoitti yhdessä 25 muun järjestön kanssa Terveyden edistämisen keskus ry:n kannanoton alkoholimainonnanrajoituksia selvittävälle työryhmälle. Lisäksi A-klinikkasäätiö, Elämä on parasta huumetta ry, Elämäntapaliitto ry, Sininauhaliitto ry ja Terveys ry luovutti vastaavansisältöisen kannanoton.

[2] A Global Startegy to reduce the harmful Use of Alcohol, hyväksyttiin  WHO:n yleiskokouksessa  toukokuussa 2010.

[3] Susanna Rainio, Lasse Pere, Pirjo Lindfors, Hanna Lavikainen, Lea Saarni ja Arja Rimpelä 2009.

Tampereen yliopisto, terveystieteen laitos. Nuorten terveystapatutkimus 2009.