Siirry sisältöön

Koulutuksen yhdenvertaisuus ja tasa-arvoinen saatavuus taattava

Myös opiskeluviihtyvyyteen ja koulussa viihtymiseen on kiinnitettävä huomioita.

Lastensuojelun Keskusliiton lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle perusopetuksen tuntijaon uudistamisesta.

Lastensuojelun Keskusliitto pitää Tulevaisuuden perusopetus ― valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako -työryhmän selvitystä pääosin kannatettavana. Lastensuojelun Keskusliitto haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota

  • kouluviihtyvyyden ja yhteisöllisyyden parantamiseen
  • taito- ja taideaineiden opettajien kelpoisuuteen
  • koulutuksen yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoiseen saatavuuteen koko maassa.

Koululla on merkittävä rooli lapsen ja nuoren elämässä ja arjessa. Lastensuojelun Keskusliitto keskittyy lausunnossaan laajasti lapsen hyvinvointiin vaikuttaviin näkökulmiin. Koulun yleisellä ilmapiirillä ja koulun sosiaalisilla ratkaisuilla ja toiminnoilla on suuri merkitys lapsen hyvinvointiin ja koulusuorituksiin sekä kouluviihtymiseen.

Perusopetuksen lisäksi koulun tulee tukea jokaisen lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä edistää lapsen hyvinvointia. Koulun ja opettajien on osattava tunnistaa ja ottaa huomioon oppilaiden yksilöllisyys.

Perusopetuksen piirissä olevien lasten ja nuorten kannalta on merkittävää, että koulussa vahvistetaan taito- ja taideaineiden asemaa ja kiinnitetään erityistä huomiota liikuntaan. Erityisesti syrjäytyvien oppilaiden kannalta nämä ehdotukset ovat tärkeitä.

Tietosisältöisessä opetuksessa huonommin menestyville toiminnallisuuteen pohjaavat taito- ja taideaineet sekä liikunta tarjoavat toisenlaisen mahdollisuuden yksilöllisten vahvuuksien osoittamiseen. Taito- ja taideaineiden arvioidaan vaikuttavan myönteisesti myös opiskelumotivaatioon ja koulussa viihtymiseen.

Suomi on kesäkuussa 2011 saanut YK:n Lapsen oikeuksien komitean päätelmät lapsen oikeuksien toteutumisesta maassamme ja niiden pohjalta laaditut suositukset. Koulutuksen osalta komitea on huolissaan niin haavoittavissa oloissa olevien lasten koulupoissaolojen kuin koulupudokkaidenkin suuresta määrästä.

Haavoittuvassa tai heikommassa asemassa olevalla ryhmällä viitataan väestöryhmiin, joilla oman vaikutusvaltansa ulkopuolella olevista tekijöistä johtuen ei ole samoja mahdollisuuksia kuin hyväosaisemmilla väestöryhmillä. Eräs haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä ovat maahanmuuttajalapset.

Haavoittavissa oloissa olevien lasten ongelmat näkyvät myös heikkoina oppimistuloksina ja erityisopetukseen osallistuvien lasten suurena määränä. Lastensuojelun Keskusliiton näkemyksen mukaan monikulttuurisen yhteiskunnan monimuotoisuuden opettaminen tulee huomioida nykyistä paremmin perusopetuksen tuntijaossa.

Opettajien tietoutta eri kulttuureista ja lasten kokemista ongelmista on lisättävä ja vähemmistöjen oikeudet tulee sisällyttää opettajien koulutukseen ja koulujen opetussuunnitelmiin. Lastensuojelun Keskusliiton mielestä haavoittuvassa tilanteessa olevat lapset tulee huomioida esimerkiksi luokkakokoa suunniteltaessa.

Huolimatta lasten erinomaisista koulusaavutuksista on monien lasten kouluviihtyvyys huono. YK:n Lapsen oikeuksien komitea suosittaa, että meidän tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota lasten hyvinvointiin kouluissa sekä siihen, että lasten mielipiteet otetaan huomioon kouluissa.

Lasten kuulemisessa ei ole tärkeää vain mielipiteiden ilmaiseminen, vaan ennen muuta niiden huomioon ottaminen ja toteuttaminen käytännön päätöksenteossa ja toiminnassa.

Työryhmän esitys oppiainerajat rikkovien aihekokonaisuuksien opetuksesta lisää osaltaan yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Aihekokonaisuuksien opettaminen vastaa tämän päivän haasteisiin: kestävään kehitykseen, elämänhallintaan, tapakasvatukseen ja monikulttuuristuvan yhteiskunnan ymmärtämiseen.

Lastensuojelun Keskusliitto pitää tätä uutta kokonaisuutta kannatettavana.

Lastensuojelun Keskusliitto pitää huolestuttavana taide- ja taitoaineiden opettajakoulutuksen heikkoa tasoa. Tähän on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta tuntimäärien lisäyksillä on todellista vaikutusta.

Lastensuojelun Keskusliiton näkemyksen mukaan taide- ja taitoaineiden opetusta ei voida lisätä ilman opettajien riittävää kelpoisuutta.

Lastensuojelun Keskusliitto pitää kannatettavana historian ja yhteiskuntaopin aihekokonaisuuteen suunniteltuja muutoksia. On erittäin kannatettavaa, että yhteiskunnallisen vaikuttamisen periaatteiden, osallistumaan ja vaikuttamiseen oppimisen ja taloustiedon opetusta lisätään.

Eri oppiaineiden sisällöissä olisi hyvä hyödyntää kansalaisjärjestöjen osaamista. Oppiaine luo vahvan pohjan yleissivistykselle, kiinnittää lapsen ja nuoren yhteiskuntaan ja ympäröivään maailmaan ja antaa valmiuksia toimia ja vaikuttaa muuttuvassa ympäristössä.

Lastensuojelun Keskusliiton näkemyksen mukaan perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamisen jälkeen uudistettaviin opetussuunnitelmien perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Opetussuunnitelmien perusteet luovat käytännön pohjan työryhmän esityksille. On kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, miten opetussuunnitelmien perusteet kirjoitetaan. Silloin on tärkeää kiinnittää huomiota muun muassa tyttöjen ja poikien eritahtiseen kehitykseen.

Työryhmän muistio tuo useassa kohdassa esille tyttöjen ja poikien eritahtisen kehityksen ja erilaisuuden oppimisen omaksumisessa. Lastensuojelun Keskusliitto toivoo, että uudistettavissa opetussuunnitelmien perusteissa kiinnitetään tähän erityistä huomiota.

Perusopetuksen tavoitteiden ja tuntijaon uudistamisessa keskeisenä lähtökohtana tulee olla koululaisten hyvinvoinnin takaaminen. Koulutuksen yhdenvertaisuus ja tasa-arvoinen saatavuus on taattava koko maassa.

YK:n Lapsen oikeuksien komitea on useamman kerran ollut huolissaan yhdenvertaisuuden toteutumisesta kaikkialla maassamme.  Tämän hetkiset alueelliset ja koulukohtaiset erot opetuksen ja oppilashuollon resursoinnissa eivät varmista lapsen oikeuksien toteutumista.  Kouluihin tulee järjestää riittävät resurssit lapsen oikeuksien toteutumisen varmistamiseksi.

Eliisa Jämsén

Erityisasiantuntija, HR


040 708 5845

Vastaan työssäni Valtakunnallisten lastensuojelupäivien® toteuttamisesta. Työskentelen myös henkilöstöhallinnon asiantuntijana vastaten erityisesti työyhteisömme osaamisen kehittämisestä, työhyvinvoinnista ja perheystävällisyydestä. Lisäksi toimin toimistotiimin esimiehenä.