Siirry sisältöön

Lapsipornografian hankkimisen yrityksen kriminalisoimista harkittava

Lasten ja nuorten turvataitokasvatusta tulisi myös edistää erityisesti Internetin tuomia uhkia vastaan.

Lastensuojelun Keskusliiton lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta arviomuistioksi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta annetun EU direktiivin suhteesta Suomen lainsäädäntöön ja käytäntöihin.

OM 4/481/2010

Lastensuojelun Keskusliitto kiittää oikeusministeriötä mahdollisuudesta lausua otsikossa mainittua EU direktiiviä koskevasta arviomuistiosta.

Uusi direktiivi korvaa aiemman vuonna 2004 annetun puitepäätöksen (2004/68/YOS) lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta.

Arviomuistiossa todetaan, että Suomen lainsäädäntöä on vuosien varrella kehitetty jo vastaamaan olennaisilta osiltaan uutta direktiiviä vastaavan puitepäätöksen ja että Suomen lainsäädäntö on siis uuden direktiivin vaatimassa kunnossa.

Tähän vaikuttaa sekin, että lainsäädäntöä on kehitetty myös Euroopan neuvoston yleissopimuksen, joka koskee lasten suojelemista seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan (CETS 201). Suomi on ratifioinut yleissopimuksen 2011. Tässä yhteydessä rikoslakiin tehtiin useita sopimuksen edellyttämiä muutoksia.

Keskusliitto pitää hyvänä sitä, että direktiivin 10. artiklan edellyttämä vapaaehtoisten rikostaustan tarkistamista koskeva lainsäädäntömuutoshanke on käynnissä ja direktiivin velvoitteet toteutetaan muutoksen yhteydessä.

Keskusliito toteaa, että sillä ei ole ei ole edellytyksiä arvioida juridisesti yksityiskohtaisesti arviomuistion käsittelemää sangen laajaa sopimusten ja lainsäädännön kokonaisuutta. Sopimus sinällään asettaa vähimmäisvaatimukset eikä estä pidemmälle meneviä toimenpiteitä.

Arviomuistiossa esitetään yhtäältä lainsäädännöllisiä velvoitteiden lisäksi muita toimenpiteitä, joiden tarkoitus on edesauttaa seksuaalirikosten ehkäisyä ja niiden aiheuttamien vahinkojen hoitoa. Näitä ehdotuksia keskusliitto tukee. On tärkeätä edistää sekä lastenasiaintalohanketta että eri alojen ammattilaisten koulutusta ja asiantuntemusta lasten seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi.

Keskusliitto pitää suotavana myös lasten ja nuorten turvataitokasvatuksen edistämistä erityisesti Internetin tuomia uhkia vastaan.

Lisäksi keskusliitto kiinnittää huomiota siihen, että arviomuistiossa olisi hyvä tuoda esiin lapsen oikeuksien sopimuksen ja sen valinnaisen lisäpöytäkirjan merkitys, joihin on viitattu direktiivin johdannon 5. kohdassa:

Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimuksen 34 artiklan mukaisesti sopimusvaltiot sitoutuvat suojelemaan lasta kaikilta seksuaalisen riiston ja seksuaalisen hyväksikäytön muodoilta. Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimuksen vuoden 2000 valinnainen pöytäkirja lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta sekä erityisesti Euroopan neuvoston vuoden 2007 yleissopimus lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan ovat keskeisiä edistysaskelia pyrittäessä tehostamaan kansainvälistä yhteistyötä tällä alalla.

Keskusliitolla on lisäysehdotus liittyen itse rikoslakiin:

Direktiivin 7 Artiklan osalta tulisi harkita myös lapsipornografian hankkimisen yrityksen kriminalisoimista ainakin tapauksissa, joissa kyse on mittavammasta yrityksestä, varsinkin jos sellainen tapahtuu muun laillisen pornografialiiketoiminnan yhteydessä.

Lastensuojelun Keskusliitto on 15.9.2013 antanut oikeusministeriölle lausunnon rikoslain 20. luvun muuttamisesta.