Siirry sisältöön

Lasten suojeleminen seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä

Lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista tuomittuja ei saa ottaa työskentelemään lasten parissa. Oikeushenkilöiden vastuuta hyväksikäytön selvittämisessa tulee laajentaa. Lasten kanssa työskentelevien rikostausta tarkistettava aina.

Lastensuojelun Keskusliitto on jo 25.8.2009 antamassaan lausunnossa todennut, että se kannattaa esitetyn sopimuksen voimaan saattamista Suomessa.

Keskusliitto panee tyydytyksellä merkille, että keskusliiton aiemmassa lausunnossa mainittujen ehdotusten mukaisia toimenpiteitä on otettu mietintöön mukaan. Mietinnössä on esitetty kriminalisoitavaksi tietoinen ja tarkoituksellinen pääsyn hankkiminen lapsipornografiaan. Samoin liiton esittämä sakkotuomioiden merkitseminen rikosrekisteriin on mietinnössä mukana.

Keskusliitto haluaa kuitenkin kiinnittää vielä huomiota muutamiin jo aiemmin esittämiimme näkökulmiin, joita esityksestä ei löydy.

Lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista tuomittuja ei saa ottaa työskentelemään lasten parissa

Paitsi, että sakkotuomiot näkyvät rikosrekisterissä, silloin kun kyseessä on ollut lapseen kohdistunut seksuaalirikos, tulee lakiin saada määräys, että lapseen kohdistuvasta seksuaalirikoksesta tuomittua ei saa palkata työskentelemään lasten parissa.

Sopimuksen 27 artiklan 3 b kohdan mukaan edellytetään, että rikoksentekijää voidaan kieltää harjoittamasta sellaista ammatillista tai vapaaehtoistoimintaa, johon kuulu yhteydenpito lapsiin ja jonka yhteydessä rikos tehtiin.

Tässä kohdassa Suomen tulee mennä sopimusta pidemmälle ja säätää kieltomahdollisuus silloinkin kun rikos on tehty jossain muussa yhteydessä, koska seksuaalinen kiinnostus lapsiin voi ilmetä myös jossain muussa kuin jo aiemmin esiintyneessä yhteydessä.

Oikeushenkilöiden vastuuta hyväksikäytön selvittämisessä tulee laajentaa.

Euroopan neuvoston sopimuksessa (artikla 26, Oikeushenkilön vastuu) todetaan:

”1. Kukin sopijapuoli ryhtyy tarvittaviin lainsäädäntö- tai muihin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että oikeushenkilö on vastuussa tämän sopimuksen perusteella kriminalisoidusta rikoksesta, jonka luonnollinen henkilö on tehnyt sen hyväksi toimien joko yksilönä tai oikeushenkilön toimielimen osana ja jonka johtava asema perustuu

(a) oikeuteen edustaa oikeushenkilöä;

(b) valtaan tehdä päätöksiä oikeushenkilön puolesta;

(c) valtuuksiin harjoittaa valvontaa oikeushenkilön sisällä.

2. Edellä 1 kappaleessa mainittujen tapausten lisäksi, kukin sopijapuoli ryhtyy tarvittaviin lainsäädäntö- tai muihin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että oikeushenkilöä voidaan pitää vastuullisena silloin, kun 1 kappaleessa mainitun luonnollisen henkilön suorittaman ohjauksen tai valvonnan puuttuminen on mahdollistanut, että oikeushenkilön valtuuttamana toiminut henkilö on tehnyt tämän sopimuksen perusteella kriminalisoidun rikoksen kyseisen oikeushenkilön hyväksi.”

Artiklaa muotoiltaessa lienee tarkoituksena ollut ulottaa taloudellinen vastuu koskemaan myös lapsiprostituutiosta tai pornografiasta hyötyvää oikeushenkilöä.

Keskusliitto haluaa korostaa, että lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia tapahtuu kuitenkin tilanteissa, joissa luonnollinen henkilö toimii jonkin organisaation (siis oikeushenkilön) työntekijänä tai edustajana ja tekee lapseen kohdistuva seksuaalirikoksen henkilökohtaisten motiiviensa vuoksi ilman että tarkoituksena on hyödyttää organisaatiota (oikeushenkilöä).

Tällaisissa tilanteissa on sattunut, että kyseiset organisaatiot (koulu, lastensuojelulaitos tai sijoituspaikka, uskonnollinen yhteisö, harrastusjärjestö jne.) salaavat rikoksen suojellakseen omaa mainettaan.

Keskusliitto katsoo, että sopimuksen artiklan 26 vastuun vaatimusta tulisi laajentaa koskemaan myös niitä luonnollisia ja oikeushenkilöitä, jotka estävät lapsiin kohdistuneiden rikosten selvittämistä tai jättävät puuttumatta niihin toimiessaan organisaatiossa.

Rikostaustan tarkistaminen

Lastensuojelun Keskusliitto katsoo, että lasten kanssa työskentelevien rikostaustan tarkistaminen tulisi sopimuksen voimaansaattamisen yhteydessä tarkistaa koskemaan johdonmukaisesti kaikkia sellaisia henkilöitä, joiden huostaan lapsia uskotaan.

Ammattimaisesti eri organisaatioissa lasten kanssa työskentelevien lisäksi tällaisia ovat sijais,- otto,- ja adoptiovanhemmat ja näiden puolisot.

Lisäksi rikostaustan tarkistamisen tulisi koskea kaikkia lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella toimivia alaikäisten tukihenkilöitä ja -perheitä.