Siirry sisältöön

Lastensuojelun Keskusliiton vastaukset valtionvarainministeriön lausuntokyselyyn vapaaehtoistyön koordinoinnista ja toimintaedellytysten kehittämisestä 24.11.2015

Vapaaehtoistyö, talkootyö, naapuriapu – kaikki käy Vapaaehtoistoiminnan koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän loppuraportti.
Valtiovarainministeriön raportti – 39/2015

Lastensuojelun Keskusliitto kannattaa ministeriön seuraavia ehdotuksia:

Ehdotus 1: Vapaaehtoistyön koordinoinnin vastuuministeriöksi määritellään oikeusministeriö ja valtioneuvoston demokratiaverkosto seuraa ehdotettujen uudistusten etenemistä

Ehdotus 2: Luodaan verkkosivu, jossa vapaaehtoistoimintaa koskevat ohjeet järjestöille ja vapaaehtoisille ovat selkeällä kielellä.

Ehdotus 3: Tarkistetaan vero-ohjeiden selkeys vapaaehtoistyön näkökulmasta ja ne linkitetään tulevaan vapaaehtoistyön portaaliin. Selvitetään mahdollisuutta verovapaiden kustannusten korvausten soveltamisalan laajentamiseen sekä matkakustannusten enimmäismäärän riittävyyttä.

Ehdotus 4: Selkiytetään ohjeita ja lisätään tiedotusta työttömän oikeudesta tehdä vapaaehtoistyötä menettämättä työttömyysturvaa. Työttömät saavat tehdä vapaaehtoistyötä, mutta asiaan on liittynyt paljon väärinkäsityksiä.

Ehdotus 5: Ohjeistus tarvittavista vakuutuksista, vastuista ja tietosuojakysymyksistä kootaan vapaaehtoistoimijoille suunnattuun portaaliin.

Ehdotus 6: Luodaan yhteinen avustusten hakujärjestelmä vapaaehtoistoimijoille. Avustuksia voisi jatkossa hakea yhdeltä luukulta.

Ehdotus 7: Lupa- ja ilmoitusmenettelyä vapaaehtoistoiminnan tilaisuuksiin kevennetään ja lupahakemukset kootaan yhteen paikkaan. Esimerkiksi hygieniapassin suhteen      tarvitaan lisää tiedottamista, sillä vastoin yleistä väärinkäsitystä passia vaaditaan vapaaehtoistoiminnassa vain harvoin.

Keskusliiton huomautus: Keskusliitto kannattaa lupa- ja ilmoitusmenettelyn keventämistä ja lupahakemusten kokoamista yhteen paikkaan. Keventäminen ei kuitenkaan saa olla ristiriidassa lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä annetun lain (148/2014) ja sen tarkoituksen kanssa.

Ehdotus 8: Rahankeräyslain ja arpajaislain uudistamista selvitetään. Rahankeräyslupien myöntämistä voitaisiin helpottaa ja pienarpajaisten kattoa korottaa.

Keskusliiton huomautus: Keskusliitto katsoo, että rahankeräyksen mahdolliseen helpottamiseen liittyy aina vaara erilaisista petoksista ja väärinkäytöksistä. Tällaiset petokset voivat kohdistua myös lapsiin, jotka eivät pysty arvioimaan esimerkiksi tunteisiin vetoavan keräystavan rehellisyyttä. Jos valvonta on riittävää, voidaan pienarpajaisten kattoa Keskusliiton mielestä korottaa.

Ehdotus 9: Aktiivisen kansalaisuuden opettamista ja tietoisuutta yhteiskunnallisen toiminnan monimuotoisuudesta kehitetään osana opetussuunnitelmien uudistamista. Koulujen ja järjestöjen yhteistyötä edistetään ja Opetushallitus suosittelee kouluille hyviä yhteistyökäytäntöjä. Selvitetään, mikä vaikutus IB-tutkintojen pakollisella vapaaehtoistoimintaan osallistumisella on ollut opiskelijoiden myöhemmälle kiinnostukselle vapaaehtoistoimintaa kohtaan.