Siirry sisältöön

Lausunto opetusministeriölle koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan lainsäädännön toimivuudesta, toiminnan laadusta ja muutostarpeista

(Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009: 8)

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tärkeää lasten hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta. Esa Iivosen laatima selvitys on erinomainen esitys koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, sen lainsäädännöstä, toimivuudesta ja tarvittavista muutoksista.

Selvityksen perusteella aamu- ja iltapäivätoiminnan keskeisimmät kehittämiskohteet ovat 1) toiminnan mahdollistaminen kaikille sitä tarvitseville pienille koululaisille, 2) aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun välisen yhteistyön vahvistaminen, 3) ohjaajien työsuhteiden pysyvyyden lisääminen, 4) erityisoppilaiden ja muiden erityistä tukea tarvitsevien lasten toiminnan kehittäminen, ja 5) palveluntuottajien mahdollisuuksien parantaminen toiminnan pitkäjänteiseen järjestämiseen.

Lastensuojelun Keskusliitto katsoo, että selvityksen ehdotukset ovat keskeisiä aamu- ja iltapäivätoiminnan kannalta ja näin ollen niiden toteuttamisesta tulee huolehtia. Erityistä painoa keskusliitto asettaa kuitenkin sille, että järjestämisvelvollisuus säädetään lailla ja että maksualennuksista sekä ‑vapautuksista tehdään valtakunnallinen suositus.

Keskusliitto korostaa aamu- ja iltapäivätoiminnan merkitystä lasten varhaisen tuen ja syrjäytymisen ehkäisyn muotona. Näiden palvelujen turvaaminen kaikille pienille koululaisille edellyttää järjestämisvelvollisuuden säätämistä lailla. Opetushallituksen antamiin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteisiin on sisällytettävä toiminnan sisällölliseksi kehittämiseksi ja suunnitelmallisuuden vahvistamiseksi nykyistä yksityiskohtaisempaa määritystä aihekokonaisuuksista. Ohjeistusta tarvitaan myös ohjaajien määrästä ja ryhmäkoosta. Tämä on tärkeää, koska ryhmässä mahdollisesti olevien erityisoppilaiden tai muuta erityistä tukea tarvitsevien lasten integraatio normaaliryhmään on olennaista.

Selvitysmiehen raportin mukaan erityisoppilaille ei ole tarjolla riittävästi heidän ikänsä mukaista toimintaa. Keskusliitto kannattaa erityisesti ehdotusta käynnistää valtakunnallinen hanke erityisoppilaiden ja muiden erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminnan, koulun kerhotoiminnan ja muun koulussa tapahtuvan kerhotoiminnan kehittämiseksi.

Keskusliitto on kantanut huolta vähävaraisten lasten, useimmiten yksinhuoltajien lasten, jäämisestä pois toiminnan piiristä asiakasmaksujen vuoksi. Monesti juuri nämä lapset tarvitsisivat aamu- ja iltapäivätoimintaa. Näin ollen Lastensuojelun Keskusliitto painottaa selvityksen ehdotusta, jonka mukaan ”varmistetaan, että pienituloisuus ei muodostu esteeksi lapsen osallistumiselle aamu- ja iltapäivätoimintaan. Maksualennuksista ja ‑vapautuksista ja niiden hakemis- ja päätösmenettelyistä annetaan Opetushallituksen yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa valmistelema valtakunnallinen suositus. Tiedotusta mahdollisuudesta hakea aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksusta alennusta tai vapautusta lisätään merkittävästi”.