Siirry sisältöön

Lausunto sisäasiainministeriölle ministeriön kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategiasta 2009 – 2011

Sisäasiainministeriön työryhmän ehdotus ministeriön kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategiaksi osoittaa, että sen eri osastoilla on paljon yhteistyötä ja kumppanuuksia kansalaisjärjestöjen kanssa. Ministeriöllä on myös kiitettävän aktiivinen ja vuorovaikutteinen tapa toimia yhteistyökumppaneidensa kanssa. Järjestöjen kuulemistilaisuudet ja kommenttikierrokset ilmeisesti merkitsevät, että yhteistyölle luodaan vakiintuneita toimintatapoja ministeriön organisaatiouudistuksen vauhdittamana.

Lausuntojen aikataulut

Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten edistämistä koskevassa periaatepäätöksessään vuonna 2007 hallitus totesi, että kansalaisjärjestöjen kuuleminen on olennainen osa yhteiskunnallisen osallistumisen vahvistamista. Osallistumismenettelyjä tulee periaatepäätöksen mukaan kehittää siten, että keskusjärjestöillä on mahdollisuus kuulla jäsenjärjestöjään lausuntoaan antaessaan. Näitä näkemyksiä Lastensuojelun Keskusliittokin 120 jäsenyhteisön edustajana lämpimästi kannattaa.

Keskusliitolla on jäsenenä 83 järjestöä, ja liiton käytäntönä on lausuntoja antaessaan kuulla jäsentensä mielipiteitä.  Järjestöt ovat yleensä yhteistyöhalukkaita ja aktiivisia toimijoita, joilla on ajantasaista näkemystä ministeriön ydinalueilta, kansalaisten turvallisuudesta ja maahanmuutosta. Keskusjärjestön antama vaikuttamistyön tuki on erityisesti pienille järjestöille tärkeä.

Käytännössä riittämättömän lausuntoaikataulun vuoksi jäsenjärjestöjen kuulemiselle ei sisäasiainministeriön kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategian 2009 -2011 osalta ole mahdollista. Alle kuukauden aikataulu jäsenten kommenttien selvittämiseen ja käsittelemiseen keskusjärjestön päätöksentekojärjestelmässä on aivan liian lyhyt.  Liitto toivoo, että ministeriö jatkossa varaisi kansalaisjärjestöille lausuntojen antamiseen vähintään kahden kuukauden ajan.

Viestinnän kehittäminen

Ministeriö ansaitsee kiitoksen siitä, että se on strategiatyössään arvioinut aiemmin järjestöiltä saamaansa palautetta ja ottanut huomioon kehittämisehdotuksia. Ministeriö on itse arvioinut, että sillä on parantamisen varaa kuulemisen suunnitelmallisuudessa, resursseissa ja ajoituksessa. Lisäksi ministeriö näkee tiedonvälityksen puutetta siinä, että sen muista kuin lainsäädäntöhankkeista ei ole kattavasti tietoa Internet-sivuilla. Ministeriössä on jatkuvasti vireillä paljon kehittämishankkeita, joista ulkopuolisten ei ole mahdollista saada verkkosivuilta tietoa. Näiden asioiden korjaaminen on keskusliiton mielestä tärkeitä kehittämistoimia sisäasiainministeriössä.

Lastensuojelun Keskusliitto pitää erinomaisena ratkaisuna ministeriössä toteutettavaa käytäntöä, että sen henkilöstöllä on mahdollisuus käyttää työpäivä järjestötoimintaan osallistumiseen. Ja varmasti järjestöt ovat omalta osaltaan valmiita tulemaan ministeriöön kertomaan omista toiminnoistaan, mikäli tutustumispäiviin eivät resurssit riitä.

Lastensuojelun Keskusliiton ja sisäasiainministeriön yhteistyön alueet

Ministeriö on koonnut listoja keskeisistä järjestökumppaneistaan. Lastensuojelun Keskusliitto on kirjattu pelastusosaston, maahanmuutto-osaston ja oikeusyksikön listoille. Keskusliitolla on edustus sisäasiainministeriön ihmiskauppatyöryhmässä ja kotouttamisrahaston johtoryhmässä. Pelastusosaston kanssa tehty yhteistyö on perustunut Lastensuojelun Keskusliitossa toimineen Lasten tapaturmatoimikunnan työhön. Ministeriölle tiedoksi, että lasten tapaturmien ehkäisy on liiton toiminnasta vuonna 2003 lakkautettu toiminta-alue. Järjestökentässä siitä vastaa tällä erää Terveyden edistämisen keskus.

Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja maahanmuuttajalasten ja heidän perheidensä elämäntilanteen parantaminen ovat sitä Lastensuojelun Keskusliiton asiantuntemusta, joka liittyy myös sisäasianministeriön toimialaan. Keskusliitto toivoo, että näillä toiminta-alueilla yhteistyö sisäasiainministeriön kanssa voisi jatkua ja tiivistyä.

Keskusliitolla on ollut laaja, tunnustusta saanut kampanja lasten kuritusväkivallan ehkäisemiseksi ja siitä saa lisätietoa verkkosivuilta: www.alalyolasta.fi.  Kampanjan aineistot ovat vapaasti käytettävissä. Keskusliitto on myös yhteistyössä poliisiammattikorkeakoulussa tehdyssä ja osin edelleen jatkuvassa lapsiuhritutkimuksen toteutuksessa.

Keskusliitto pitää myönteisenä ministeriön painopistettä maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallisuuden edistämiseksi. Strategiassa mainitaan myös kaksi maahanmuuttajia koskevaa sisältöaluetta, joissa järjestöyhteistyö on tiivistä toimeenpanon tasolla: pakolaisten vastaanotto ja turvapaikanhakijoiden oikeudellinen neuvonta. Keskusliitto esittää turvapaikanhakijoiden vastaanotossa lisäksi uuden järjestöjen yhteistyön alueen, nimittäin ilman huoltajaa tulleiden turvapaikanhakijalasten vastaanoton ja edustajajärjestelmän koordinoinnin. Tässä asiassa olisi mielekästä tutkia mahdollisuuksia entistä laajempaan järjestöyhteistyöhön.

Keskusliitto toteaa, että edustajajärjestelmän toimeenpano sopisi erityisen hyvin jonkin järjestön toteutettavaksi samaan tapaan kuin turvapaikanhakijoiden oikeudellisen neuvonnan ja oikeusavun antaminen Pakolaisneuvonta ry:n kautta. Keskusliitossa pohditaan parhaillaan toimenpiteitä, jotka edistäisivät selkeämmän ja kokonaisvaltaisemman edustajajärjestelmän luomista. Liitto tuo mielellään näkemyksiään ministeriön käyttöön.