Siirry sisältöön

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle tupakkapoliittisia lakimuutoksia ja toimia valmistelevan työryhmän raporttiin

Lastensuojelun Keskusliitto tukee Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman mukaisia tupakkapoliittisia toimia, joilla voidaan rajoittaa tupakkatuotteiden saatavuutta, tehostaa valvontaa ja suunnata ennaltaehkäiseviä toimia erityisesti lapsiin ja nuoriin.

Lausunnossaan Lastensuojelun Keskusliitto tarkastelee ehdotettuja tupakkapoliittisia lakimuutoksia ja toimia lastensuojelun näkökulmasta. Keskusliitossa tupakkakysymystä alettiin pohtia lastensuojelun näkökulmasta viime keväänä, jolloin Keskusliiton aloitteesta perustettiin työryhmä nimeltä Tupakoinnin vähentäminen lastensuojelutyössä. Työryhmässä pohditaan yhdessä Syöpäjärjestöjen ja lastensuojelusektorin edustajien kanssa mahdollisuuksia sekä keinoja suojella lapsia ja nuoria tupakoinnilta.

Lastensuojelun Keskusliitto puoltaa lausunnossaan työryhmän ehdotuksista:

  • tupakointikiellon laajentamista,
  • tupakan saatavuuden rajoittamista, sekä
  • lain muuttamista siten, että myyntiä koskevien säännösten rikkominen olisi myyntirikos.

Keskusliiton mukaan edellä mainitut ehdotukset ovat tärkeitä toimenpiteitä lasten ja nuorten suojelemiseksi tupakoinnilta. Näkemykset ovat yhteneväisiä myös lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulan vuonna 2006 tekemään aloitteeseen sosiaali- ja terveysministeriölle lasten ja nuorten suojaamiseksi tupakan terveyshaitoilta.[1]

Lapsella on oikeus parhaaseen mahdolliseen terveydentilaan YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti

Ehdotuksen mukaan tupakointitiloja ei saisi perustaa alaikäisten käytössä oleviin sisätiloihin, ulkoalueille tai ilmanvaihtoaukkojen lähelle eikä sairaaloiden ja terveyskeskusten sisätiloihin tai ulkoalueille. Yleisten ajoneuvojen sisätilojen tupakointikieltoa ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan myös kaikkia muitakin ajoneuvoja, jos kyydittävänä on alaikäinen. Lisäksi tupakointikieltoa ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan lastensuojelulain ja mielenterveyslain nojalla alaikäisille hoitoa antavien laitosten piha-alueita.

Valtion tehtävänä on edistää lasten terveyttä turvaamalla lapsille ja nuorille oikeus savuttomaan ympäristöön. Esimerkiksi kaikki valtion koulukodit ovat nykyään savuttomia.[2] Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto on puolestaan antanut syksyllä 2008 suosituksen tupakoinnin lopettamisesta lastensuojeluyksiköissä. Keskusliitto kannattaa kaikkia lastensuojelutyön tupakoimattomuutta tukevia toimenpiteitä ja näkee siten erityisen tärkeänä työryhmän ehdotuksen, jonka mukaan tupakointi olisi järjestelmällisesti kiellettyä kaikissa lastensuojelulain nojalla alaikäisille hoitoa antavissa laitoksissa.

Sijaishuollon laitoksissa elävien lasten ja nuorten tupakoinnista on perustellusti syytä huolestua. Tupakoinnin vähentäminen lastensuojelutyössä -työryhmä toteutti syksyllä 2008 kyselyn lasten ja nuorten tupakoinnista lastensuojelun piirissä. Kysely tehtiin neljässä sijaishuollon yksikössä, yhteensä 159 nuorelle (Salomäki & Rautalahti 2008).[3] Tulosten mukaan sijaishuollon piirissä elävistä tupakoi 60 prosenttia. Kyselyyn vastanneet olivat iältään 9–18-vuotiaita, 80 prosenttia heistä oli 13–18-vuotiaita. Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan 14–18-vuotiaista nuorista noin 20 prosenttia käytti tupakkatuotteita päivittäin vuonna 2007.

Tutkimusten mukaan nuorten tupakoimattomuuden edistäminen lisää merkittävästi väestön terveyttä, koska tupakkatauteihin kuolevat ovat lähes poikkeuksetta aloittaneet tupakoinnin alaikäisinä. Tutkimukset myös osoittavat, että alaikäisten on helppo hankkia tupakkatuotteita ja myyntikiellon rikkominen on varsin yleistä. Nykyisten rajoitusten mukaan tupakan ostaminen, hallussapito ja välittäminen alaikäiselle eivät ole kielletty. Tupakan myynti alaikäiselle on kielletty, mutta käytännössä savukkeiden myynti lapsille on kuitenkin jäänyt rankaisematta. Myyntikiellon rikkominen on hallinnollinen rikkomus, josta enimmäisrangaistus on sakko. Vuosien 1977–2008 aikana vain kaksi vähittäiskauppiasta on tuomittu sakkoihin tupakan myynnistä alaikäiselle.[4]

Lastensuojelun näkökulmasta on välttämätöntä panostaa lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäisyyn. Lastensuojelun Keskusliitto tukee ehdotuksia, joilla rajoitettaisiin tupakan saatavuutta, eli kiellettäisiin tupakan välittäminen alaikäiselle ja tupakan ostaminen ja hallussapito alaikäiseltä sekä muutettaisiin myyntiä koskevien säännösten rikkominen rikokseksi. Tupakan myynti, välittäminen ja hallussapito saatettaisiin näin samaan oikeudelliseen asemaan kuin alkoholijuomien suhteen on säädetty.

Lastensuojelun Keskusliiton mukaan sijaishuollon näkökulmasta tarvitaan vähintään selkeät ohjeet alaikäisen hallussa olevien tupakkatuotteiden käsittelemiseksi. Alkoholilain mukaan alaikäisen hallusta otettu alkoholi voidaan hävittää, mutta tupakkatuotetta käsitellään haltuun otettuna omaisuutena. Lain mukaan haltuun otettu omaisuus on sijaishuollon päättyessä laitoksessa palautettava lapselle, (jollei omaisuuden palauttamisesta tai hävittämisestä muussa laissa toisin säädetä). Ylipäänsä, koska tupakan hallussapito ei ole laitonta, tupakka ei myöskään ole aine, jota laitoksen henkilökunnalla on oikeus etsiä tekemällä lapselle ruumiintarkastus. Lastensuojelulaitoksissa henkilöntarkastusta ei voida tehdä muiden kuin laissa nimenomaisesti määriteltyjen esineiden ja aineiden etsimiseksi. Lastensuojelulain mukaisesti edellytyksenä tarkastuksen tekemiselle on, että laitoksen henkilökunnalla on perusteltua syytä epäillä, että lapsella on yllään tai vaatteissaan päihtymistarkoituksessa käytettäviä aineita tai aineen käyttöön soveltuvia välineitä taikka sellaisia esineitä, jotka on tarkoitettu lapsen itsensä tai toisen henkilön vahingoittamiseen. Säännös tarkoittaa sitä, että tupakka ei ole aine tai esine, jota laitoksen henkilökunnalla olisi oikeus etsiä tekemällä lapselle ruumiintarkastus.[5]

Kokonaisuudessaan työryhmän ehdotukset esitetyn mukaisesti ovat tällä hetkellä varsin voimakkaitakin keinoja tupakkatuotteiden käytöstä aiheutuvien terveydellisten ja yhteiskunnallisten haittojen vähentämiseksi. Aiemmat kokemukset kuitenkin osoittavat, että tietyn ylimenovaiheen jälkeen tiukkoihinkin rajoituksiin suhtaudutaan myönteisesti, esimerkkinä ravintolatupakointirajoitukset 2007.[6] Sinällään kaikissa ehdotuksissa pyrkimys vähentää tupakkatuotteiden käyttöä on oikea. Esimerkiksi työryhmän pyrkimys estää nuuskan leviäminen Suomessa, etenkin alaikäisten keskuuteen on lastensuojelun näkökulmasta tärkeä. Lapsia ja nuoria on kaikin tavoin suojattava tupakkatuotteilta, ensisijaisina toimenpiteinä Keskusliitto pitää lausunnossaan puoltamiaan ehdotuksia.


[1] Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulan sosiaali- ja terveysministeriölle 19.12.2006 tekemä aloite (139/53/06) ”Lasten ja nuorten suojaaminen tupakan terveyshaitoilta.”

[2] Lapsen Maailma 11/2008, 24.

[3] Salomäki & Rautalahti 18.12.2008. Lasten ja nuorten tupakointi lastensuojelun piirissä. Esitys tuloksista. Julkaisematon aineisto.

[4] Tupakkatuotteidenmyyminen lapsille. Erkki Aurejärven lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 26.9.2008.

[5] Lastensuojelun käsikirja. Saatavilla www-muodossa: <http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/lastensuojelunkasikirja/>

[6] Suomalaiset suhtautuvat entistä myönteisemmin ravintoloiden savuttomuuteen. Hengitysliitto Heli. 21.5.2008. Saatavilla www-muodossa: < ;