Siirry sisältöön

Lausunto Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kansallisen imetyksen edistämisen asiantuntijaryhmälle ”Imetyksen edistäminen Suomessa – kansallinen toimintaohjelma”

Yleistä

Lastensuojelun Keskusliitto antaa kannatuksensa ja tukensa imetyksen edistämisen kansalliselle toimintaohjelmalle ja sen toimeenpanolle. Asiantuntijaryhmä on perustanut näkemyksensä laajaan tutkimustietoon ja päätynyt monipuoliseen toimintaohjelmaan. Lastensuojelun Keskusliitto pitää YK:n lapsen oikeuksien sopimusta tärkeänä asiakirjan laadittaessa lapsiin ja perheisiin liittyviä kansallisia toimintaohjelmia. Työryhmä on kiitettävästi maininnut ko. sopimuksen ja todennut sen asettamat velvoitteet turvata lapsen oikeudet parhaaseen mahdolliseen terveydentilaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee vuonna 2004 uusituissa imetyssuosituksissa normaalipainoisina syntyneiden, terveiden vauvojen kuuden kuukauden yksinomaista täysimetystä, ja imetyksen jatkamista sen jälkeen muun ravinnon ohella vähintään yhden vuoden ikään saakka. Nämä voimassa olevat suositukset noudattavat WHO:n täysimetyssuosituksia. Suomessa vauvoja imetetään suosituksia lyhyemmän ajan. Tuoreimpien selvitysten mukaan äidit imettävät vauvojaan keskimäärin seitsemän kuukautta. Täysimetys puolivuotiaaksi on vielä harvinaista. Imetyksen sosioekonomiset erot ovat myös selvästi nähtävissä.

Toimintaohjelmassa esitetään toimenpiteitä, joilla imetystä voidaan tukea terveydenhuollossa ja yhteiskunnassa laajemminkin. Ohjelma on tarkoitettu alan ammattilaisille, johtotasolle sekä koulutuksessa toimiville. Ohjelmassa korostetaan muun muassa ammattitaidon ja yhteisten linjausten merkitystä sekä rakenteiden luomista imetyksen edistämiselle. Toimintaohjelman ehdotusten monipuolisuus on varmasti vahvuus, mutta tuo mahdollisesti ongelmia ohjelman toimeenpanolle.

Ohjelmassa todetaan, että imetysohjauksessa pyritään tunnistamaan erityistä tukea tarvitsevat perheet ja heidän ohjaukseensa panostetaan. Tukikeinoina mainitaan ylimääräiset käynnit neuvolassa, vertais- tai puhelintuki, ryhmätapaamiset ja imetysohjaajankotikäynnit perheen luona. Nämä ovat Lastensuojelun Keskusliiton mielestä todella tärkeitä toimenpiteitä. On kuitenkin huomattava, että ne voidaan toteuttaa osana neuvolan yleistoimintaa. Liiallinen työn hajottaminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Keskusliitto korostaa lisäksi erityisesti ennaltaehkäisevän lastensuojelun kannalta tärkeinä toimenpiteinä imetyksen edistämisessä: perheen hyvinvoinnin tukeminen, vertaistuki ja kotikäynnit.

Perheen hyvinvointi

Pienen lapsen hyvinvointiin vaikuttaa keskeisesti se, miten hänestä huolehtivat aikuiset voivat. Äidin hyvinvointi ja puolison tuki ovat ensisijaisen tärkeitä imettämisen asenteisiin ja osaamiseen vaikuttavia tekijöitä. Lastensuojelun Keskusliitto on suunnitelmaa laatineen työryhmän kanssa samaa mieltä siitä, että imetyksen ohjaamisessa tarvitaan terveydenhuollon henkilökunnalta erityisosaamista, mutta keskusliitto haluaa korostaa, että imettämisen tukeminen on aina osattava nähdä osana lapsen ja vanhempien hyvinvoinnin kokonaisuutta.

Vertaistuki

Lastensuojelun Keskusliitto on jo aiemmin neuvolatoiminnan kehittämistä koskevissa lausunnoissaan kannattanut lasten ja perheiden palveluiden verkottamista perhekeskuksiksi.  Perhekeskuksen toimintatapa tarjoaa neuvolatyölle entistä vankempaa moniammatillisuutta ja parempia mahdollisuuksia perheiden hyvinvoinnin tukemiselle. Perhekeskustoiminnassa on keskeistä vanhempien vertaisryhmien tukeminen. Vauvaperheiden äidit ovat esimerkiksi muodostaneet ryhmiä, joissa erilaisia vauvan hoitoon liittyviä kysymyksiä kuten imetystä on pohdittu yhdessä ja saatu toinen toisilta apua. Ammatillinen tuki ei korvaa vertaistukea.

Kotikäynnit

Valmisteilla oleva neuvolatoimintaa ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa koskeva asetus tulee toivottavasti parantamaan neuvoloiden perhevalmennuksen ja kotikäyntien toteuttamista kaikissa neuvoloissa.  Keskusliiton mielestä terveydenhoitajan tulee tehdä vähintään yksi kotikäynti kaikkien vastasyntyneiden perheisiin.  Lisäksi perhevalmennus on tärkeä väline imetykseen liittyvien asenteiden parantamisessa ja äitien imetystaitojen vahvistamisessa.