Siirry sisältöön

Lausunto valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden tarkistamista koskevasta luonnoksesta

Ympäristöministeriölle

Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden tarkistaminen, YM1/521/2007

Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden tarkistamisessa on Lastensuojelun Keskusliiton mielestä kiinnitetty huomiota moniin tärkeisiin näkökohtiin, kuten kestävään kehitykseen, terveyteen, turvallisuuteen, joukkoliikenteeseen, sosiaalisiin vaikutuksiin. Näillä asioilla on merkitystä lapsiperheiden arjen toimivuuteen ja hyvinvointiin.

Keskusliitto esittää kaksi lisäystä esitettyihin tavoitteisiin. Lisäykset on merkitty kursiivilla.

4.3 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu

Yleistavoitteet

14. Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten, erityisesti lasten terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen.

Erityistavoitteet

20. Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että eri väestöryhmien tarpeet otetaan huomioon, ja että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia.