Siirry sisältöön

Oikeudenkäytön ja oikeusprosessien lapsiystävällisyyttä parannettava

Suomen tulee entisestään kehittää lapsiystävällisen oikeuden vaatimusten tunnetuksi tekemistä koko oikeusjärjestelmän piirissä.

Lastensuojelun Keskusliiton lausunto ulkoasiainministeriölle

Viite: HEL7M0720-5

Lastensuojelun Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua YK:n lapsen oikeuksia koskevan  yleissopimuksen lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta tehdystä valinnaisesta pöytäkirjan määräaikaisraportoinnista. Keskusliitto katsoo, että Suomi on edistynyt useissa sopimuksen edellyttämissä asiakokonaisuuksissa. Keskusliitto haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota eräisiin seikkoihin.

Keskusliitto katsoo, että Suomen tulee entisestään kehittää lapsiystävällisen oikeuden vaatimusten tunnetuksi tekemistä koko oikeusjärjestelmän piirissä.  Keskusliitto viittaa tässä yhteydessä Euroopan neuvoston ministerikomitean suuntaviivoihin lapsiystävällisestä oikeudenkäytöstä ja korostaa niiden toteuttamisen tärkeyttä.

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/Source/GuidelinesChildFriendlyJustice_FI.pdf

Tähän liittyen olennaista on mm. oikeudenkäytön ja oikeusprosessien lapsiystävällisyyden parantaminen liittyen alaikäisiin seksuaalirikoksen, ihmiskaupan ja muidenkin rikosten alaikäisiin uhreihin. Keskusliitto korostaa myös lastenasiaintalohankkeen edistämisen tärkeyttä.

Keskusliitto huomauttaa, ettei vapaaehtoistyön rikostaustan tarkistamista vieläkään ole tehty Suomessa pakolliseksi. Laki ei myöskään estä lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista tuomitun henkilön palkkaamista työskentelemään lasten kanssa. Tämä asia tulisi Keskusliiton mielestä saattaa kuntoon.

Valinnaisen pöytäkirjan 3 artikla ja sen kohta b. edellyttävät että rikoslaki kattaa tietyt rikokset tehtiin niitä sitten maan sisällä tai kansainvälisesti organisoidusti tai yksilöiden toimesta.

”Each State Party shall ensure that, as a minimum, the following acts and activities are fully covered under its criminal or penal law, whether such offences are committed domestically or transnationally or on an individual or organized basis.”

Kohta b. kieltää lapsen elinten poistamisen taloudellisen hyödyn tarkoituksessa.

Keskusliitto kiinnittää huomiota siihen, että Suomi ei ole vieläkään selkeästi kriminalisointu poikien ympärileikkauksia eikä rankaise niitä taloudellisen hyödyn vuoksi tekeviä henkilöitä. (mm. Helsingin hovioikeuden tuomio 10.1.2014).

Keskusliitto toistaa sen, mitä se on aiemmissa lausunnoissaan todennut siitä, että sen tulee valvoa, etteivät suomalaiset yritykset ole mukana lapsityövoiman käytössä missään päin maailmaa. Suomen tulee myös tukea hankkeita, jossa lapsityövoiman käyttö estetään kansainvälisesti. Lausunnossaan Yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet; alustavat elementit eurooppalaisen ei-sitovan instrumentin / instrumenttien laatimiseksi  Lastensuojelun Keskusliitto totesi:

Liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet korostavat, että yrityksen tulee varmistaa, ettei lapsityötä käytetä missään vaiheessa arvoketjua. Yrityksiä kannustetaan työskentelemään vertaisyritysten, yhteisöjen, lapsen oikeuksia ajavien järjestöjen, ammattiyhdistysten ja hallitusten kanssa lasten koulutuksen edistämiseksi ja lapsityön perimmäisten syiden poistamiseksi kestävien ratkaisujen avulla. Yrityksiä kannustetaan myös tukemaan kansallisia ja kansainvälisiä aloitteita sekä yhteisöjä niiden pyrkimyksissä lapsityön eliminoimiseksi. Sekä em. periaatteet että lapsen oikeuksien komitea korostavat yritysten toimintaohjeita, joissa asetetaan nollatoleranssi suhteessa väkivaltaan, hyväksikäyttöön ja kaltoinkohteluun.

Ihmiskaupan uhrien edustajien koulutus

Lastensuojelun Keskusliitto teki syksyllä 2013 EU:n perusoikeusvirastolle selvityksen alaikäisten ihmiskaupan uhrien edustajajärjestelmästä Suomessa. Selvityksen mukaan edustajat eivät ole saaneet juuri lainkaan koulutusta ihmiskauppaan liittyen. Edustajat ovat erittäin tärkeä kohderyhmä, joille tulee suunnata koulutusta ilmiöstä ja uhrien tunnistamisesta ja auttamisesta. Lastensuojelun Keskusliitto korostaa, että toimiva ja hyvin koordinoitu edustajajärjestelmä on oleellisen tärkeä alaikäisten ihmiskaupan uhrien auttamisessa.