Siirry sisältöön

Selkeyttä ja resursseja opetusta ja oppilaita koskevien lakimuutosten toimeenpanoon

Opetusta, oppilashuoltoa sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskeviin lakeihin esitetyt muutokset selkiyttäisivät järjestelmää. Muutosten mahdolliset vaikutukset on kuitenkin huolellisesti arvioitava ennen päätöksentekoa ja toimeenpanoon sekä kuntien tukemiseen on varattava riittävät resurssit. Lapsen oikeus turvalliseen oppimisympäristöön voidaan turvata vain arjen tasolla toimivalla suunnitelmalla kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisemiseen ja puuttumiseen.

Lastensuojelun Keskusliitto pitää perusteltuna, että päällekkäistä sääntelyä puretaan ja samasta asiasta säädetään lähtökohtaisesti vain yhdessä laissa. Tavoitteena on järjestelmän selkiyttäminen, mikä on kannatettavaa. Keskusliitto pitää kuitenkin keskeisenä, että muutokset ja niiden mahdolliset kielteiset vaikutukset arvioitaisiin huolella ennen päätöksentekoa. Lainsäädännön toimeenpanoon ja kuntien tukemiseen tulee myös varata riittävästi resursseja.

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön on lapsen perusoikeus ja suunnitelmallinen työ kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisyssä sekä näihin puuttumisessa on erittäin tärkeää. Usean suunnitelman tekeminen ei kuitenkaan ole perusteltua. Lapsen näkökulmasta on keskeistä, että tehty suunnitelma toimii arjen tasolla, kiusaamista ennaltaehkäisevää toimintakulttuuria vahvistetaan ja kiusaamiseen, väkivaltaan ja häirintään puututaan varhain ja matalalla kynnyksellä. Vain näin lapsen oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön voidaan turvata.

Lastensuojelun Keskusliitto painottaa, että kunnilla tulee olla riittävät resurssit toteuttaa oppilas- ja opiskelijahuoltoa laadukkaasti. Tämä edellyttää paitsi riittävästi ammattihenkilöitä, kuten kuraattoreja, toteuttamaan palveluita myös riittävästi aikaa lasten ja nuorten tarpeille.

Kuraattorin tehtävät ovat hyvin moninaiset, ja työssä vaaditaan vankkaa, monipuolista ja laaja-alaista osaamista.  Mikäli kuraattorin kelpoisuusvaatimusta väljennetään esityksen mukaisesti, tulee vastaavien kuraattorien rooli ja saatavuus varmistaa nykyistä paremmin. Jokaisen lapsen ja nuoren käytettävissä tulee olla tarvittaessa myös sosiaalialan ja sosiaalityön menetelmät ja prosessit hallitsevia kuraattoreja.

On keskeistä, että tilanteissa, joissa esimerkiksi oppilaan määräaikaiseen oppilaitoksesta erottamiseen liittyvää päätöksentekovaltaa siirrettäisiin rehtorille, oppilaan oikeusturva varmistetaan riittävällä tavalla.  Oppilaiden tulee voida kaikissa tilanteissa luottaa siihen, että rangaistukset ovat kaikille oppilaille yhdenvertaisia ja oikeudenmukaisia.  Erottamisen tulee olla aina viimesijainen keino, johon turvaudutaan vain äärimmäisissä tilanteissa. Mahdollinen muutos ei saa johtaa siihen, että erottamisen kynnys madaltuu. Myös mahdolliset rehtorin esteellisyyteen liittyvät tilanteet tulee huomioida ja luoda selkeät ohjeet sekä toimintakäytännöt siitä, miten näissä tilanteissa toimitaan.

Lastensuojelun Keskusliitto pitää valitettavana, että esityksen taustalla olevan hallituksen toimenpideohjelman valmistelumateriaalia ei ole tuotu kattavasti esiin esitysluonnoksessa. Näin ollen jää epäselväksi, millaisen arvioinnin pohjalta muutosehdotukset on kokonaisuudessaan tehty.

Lausunto opetusta ja koulutusta sekä oppilashuoltoa koskeviin lakimuutosehdotuksiin

Mitä mieltä olet Lastensuojelun Keskusliiton verkkosivuista?

Vastaa kyselyyn Lastensuojelun Keskusliiton verkkosivujen käytettävyydestä.
Vastausten pohjalta kehittämme verkkoviestintäämme paremmaksi.

Vastaa kyselyyn