Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveysministeriöllä paras asiantuntemus arvioida sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustamisen periaatteet

Raha-automaattiavustustoiminnan tulee tukea järjestöjen työtä, ei valtion toimintaa.

Lastensuojelun Keskusliiton lausunto hallituksen esitykseen raha-automaattiavustuslain muuttamiseksi

Lastensuojelun Keskusliitto kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi raha-automaattiavustuslain muuttamiseksi. Las­tensuojelun Keskusliitto on lausuntoa valmistellessaan pyytänyt jäsenjärjestöiltään näkemyk­siä lakiin ehdotetuista muutoksista. Jäsenjärjestöiltä saadut kommentit on otettu keskusliiton lausunnossa huomioon.

Hallituksen esityksen tavoitteiksi esitetään raha-automaattiavustusten nykyisen päätöksente­kojärjestelmän keventäminen ja yksinkertaistaminen, avustusten käytön valvonnan paranta­minen sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja Raha-automaattiyhdistyksen vastuiden selven­täminen.

Lastensuojelun Keskusliitto pitää sekä edellä mainittuja tavoitteita että niiden saavuttamiseksi hallituksen esityksessä ehdotettuja keinoja kannatettavina. Keskusliitto toivoo, että jatkoval­mistelussa otetaan kuitenkin huomioon seuraavat näkökohdat:

  • Avustusten jakamisesta päättäminen valtioneuvoston yleisistunnon sijaan sosiaali- ja terveysministeriössä

Sosiaali- ja terveysministeriöllä voidaan katsoa olevan paras asiantuntemus arvioida sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustamisen periaatteet. Yksittäisen ministerin rooli tu­lee kuitenkin korostumaan nykykäytäntöön verrattuna huomattavasti. Päätöksenteko valtioneuvoston yleisistunnossa onkin ollut hyvin demokraattinen toimintatapa. Nyky­järjestelmä on keskusliiton näkemyksen mukaan myös toiminut hyvin.

  • Riittävästi yksilöidyn käyttötarkoituksen ilmoittaminen avustuspäätöksessä

Käyttötarkoituksen tarkempi yksilöinti avustuspäätöksessä toimii, jos avustuskohde on helposti yksilöitävissä. Kun taas kyse on laajojen ja monitasoisten toimintojen to­teuttamisesta, ei yksilöity kohdentaminen välttämättä toimi. Lain perusteluissa olisi joka tapauksessa tarpeen avata yksilöimiseltä vaadittavaa tarkkuutta.

  • Hakijaan taloudellisesti tai toiminnallisesti kiinteässä yhteydessä olevien yhteisöjen ja säätiöiden varojen ja tuottojen huomioon ottaminen sekä tietojen toimittaminen Raha-­automaattiyhdistykselle myös niiden osalta

Käsite ”kiinteässä yhteydessä oleva” on tulkinnanvarainen ja sitä tulisi lain peruste­luissa avata.

Lastensuojelun Keskusliitto haluaa tässä yhteydessä tuoda lisäksi esille jäsenjärjestöistä nousseen, Raha-automaattiyhdistyksen tuoton jakamista koskevan huolen. Raha-­automaattiavustustoiminnan tulee tukea järjestöjen työtä, ei valtion toimintaa. Lainsäädännöl­lisin keinoin tulisi varmistaa, ettei valtio voi tarpeen tullen määritellä tiettyä osuutta tuotosta omaan käyttöönsä.