Siirry sisältöön

Taloudellisesti haastavana aikana huomio perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen

Hallituksen esitys kansaneläkeindeksin jäädyttämisestä vuoden 2016 tasolle ja sen alentamista 0,85 prosentilla tuolloisesta tasosta on lapsiperheiden kannalta erittäin ongelmallinen. Perusturvaetuudet ovat jo nykyiselläänkin lasten ja lapsiperheiden osalta alhaisia ja suunnitellut toimet kurjistaisivat tilannetta entisestäänkin.

Suunniteltu vähennys vaikuttaa yhdessä muiden säästöjen ja leikkausten kanssa merkittävästi sen kohteeksi joutuvien perusturvaan, jonka taso on Suomessa muutoinkin alhainen. Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea on vuonna 2015 huomauttanut Suomea riittämättömästä perusturvan tasosta. Kansaneläkeindeksin jäädyttäminen ja alentaminen lisää riskiä, että toimeentulotukea saavien perheiden määrä kasvaa ja täten myös toimeentulotukimenot lisääntyvät.

Suunniteltujen muutosten vaikutus heijastuu lasten ja perheiden tulevaisuuteen, koska jäädyttämistä ja indeksin alentamista ei ole tarkoitus kompensoida myöhemmin vaan muutos on tarkoitettu pysyväksi. Lapsiperheen riittävä toimeentulo on olennainen tekijä lapsen hyvinvoinnille ja kehitykselle. Lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaan lapsella oikeus sosiaaliturvaan sekä riittävään elintasoon. Valtiolla on myös velvollisuus tukea vanhempia heidän hoitaessaan lastenkasvatustehtäväänsä. YK:n lapsen oikeuksien komitea on kehottanut Suomea tehostamaan pyrkimyksiä tukea vähäosaisia perheitä sekä takaamaan kaikille lapsille oikeuden riittävään elintasoon.

Kansaneläkeindeksiin suunnitellut toimenpiteet kasvattavat pienituloisuusastetta erityisesti niissä perheissä, joissa perheenjäsenenä on pitkäaikaissairas tai vammainen lapsi.  Sekä lapsen oikeuksien yleissopimus että YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus (nk. vammaisyleissopimus) sisältävät syrjinnän kiellon. Suunniteltuja muutoksia kansaneläkeindeksiin tulee tarkastella em. ihmisoikeussopimusten syrjintäkieltosäännöksen valossa. Lakiesitysten koskiessa vammaisten lasten ja heidän perheidensä oikeuksia ja asemaa, on vammaisfoorumin sekä vammaisjärjestöjen kuuleminen on välttämätöntä.

Lainvalmistelussa ole tehty lainkaan lapsi- ja perhevaikutusten arviointia. Lapsi- ja perhevaikutusten kokonaisvaltaisella arvioinnilla oltaisiin voitu selvittää ja ottaa huomioon kaikkien suunniteltujen ja jo aiemmin tapahtuneiden heikennysten/leikkausten yhteisvaikutukset lapsiin ja perheisiin. Kokonaisvaltaista lapsi- ja perhepolitiikkaa ei voida toteuttaa niin, että yksittäiset lainsäädännön uudistukset toteutetaan irrallisena toisistaan ja ilman huolellista lapsi- ja perhevaikutusten arviointia.

Lausunto esitykseen kansaneläkeindeksin jäädyttämisestä ja alentamisesta (HE 149/2016 vp)