Siirry sisältöön

Hallitusohjelmasta toteutettava lapsivaikutusten arviointi

Hallitusohjelma puuttuu kovalla kädellä peruspalveluihin kaventamalla ehkäisevän työn reunaehtoja. Säästöjen pitkäaikaisia vaikutuksia lasten ja perheiden elämään ei ole kuitenkaan analysoitu huolella. Lastensuojelun Keskusliitto ehdottaa, että hallitus tekee omasta ohjelmastaan lapsi- ja perhevaikutusten arvioinnin, jotta ratkaisujen todelliset vaikutukset ja kustannukset selviävät.

On selvää, että taloudellisesti vaikeina aikoina on tehtävä myös vaikeita ratkaisuja. Positiivista on, että uusi hallitusohjelma nostaa esiin ehkäisevät palvelut, varhaisen tuen ja sujuvat hoitoketjut sekä vaikuttavat asiakaslähtöiset palveluketjut ja hyvinvoivan henkilöstön.

Melkein samaan hengen vetoon kuitenkin ehkäisevän työn toiminnan reunaehtoja ja mahdollisuuksia kavennetaan vaikka tehtyjen ratkaisujen pitkäaikaiset vaikutukset eivät ole selvillä. Ehkäisevään työhön kohdistuvien säästöjen negatiivista vaikutuksista sen sijaan on olemassa selkeää näyttöä.

Lastensuojelun Keskusliitto pitää erinomaisena edistyksenä lapsi- ja perhevaikutusten arvioinnin kirjaamista hallitusohjelmaan. Lastensuojelun Keskusliitto on useaan otteeseen peräänkuuluttanut laadukasta lapsivaikutusten arviointia lainsäädännön valmisteluprosesseissa, joka osaltaan vähentää epätarkoituksenmukaista sääntelyä.

Lastensuojelun Keskusliitto on huolissaan kaavailluista suunnitelmista vähentää lasten ja perheiden palveluiden normiohjausta, sillä normisääntelyn purku voi lisätä sosioekonomisesta asemasta johtuvaa eriarvoisuutta perheiden välillä.

Lastensuojelun Keskusliitto esittää, että ensimmäiseksi hallituksen olisi tehtävä arviointi omasta ohjelmastaan, jotta ratkaisujen todelliset vaikutukset lapsiin tai lapsiperheisiin saadaan selville.

– On muistettava, että lapsiin ja perheisiin kohdistuvat investoinnit näkyvät vasta pitkällä aikavälillä. Lapsivaikutusten arvioinnin avulla voidaan paneutua sekä lyhyen, että pitkän aikavälin vaikutusten tarkasteluun sekä kuulla myös lasten ja perheiden näkökulmia siitä minkälaisia vaikutuksia tehtävillä säästöillä tai vastaavasti investoinneilla arjessa on, painottaa Lastensuojelun Keskusliiton uusi, toukokuun alussa aloittanut toiminnanjohtaja Hanna Heinonen.

Toimivat peruspalvelut keskeinen ehkäisevän työn muoto

Lasten ja lapsiperheiden näkökulmasta keskeinen ehkäisevän työn muoto on toimivat peruspalvelut. Yksi merkittävimmistä toimenpiteistä hallitusohjelmassa on päivähoito-oikeuteen kajoaminen. Päivähoito-oikeutta rajataan kun vanhempi on kotona toisen lapsen kanssa tai työttömänä.

– Kyse on tärkeästä periaatteellisesta asiasta, sillä subjektiivinen päivähoito-oikeus turvaa lasten välistä tasa-arvoa ja varmistaa, että varhaiskasvatusta ja sen muotoa koskeva valinta voidaan tehdä lapsen tarpeista käsin. Myös varhaiskasvatuksen henkilökunnan määrän vähentäminen suhteessa lapsimäärään ja sitä kautta ryhmäkoon kasvattaminen on jälleen yksi tapa vähentää lapsen mahdollisuutta saada kiireetöntä aikuisten huomiota osakseen, Heinonen huomauttaa.

– Kun myös esiopetuksessa olevan lapsen hoito olisi jatkossa mahdollista järjestää edullisempana kerhotoimintana, herää väistämättä kysymys siitä, miten nämä toimenpiteet tukevat hallitusohjelman mainintaa, jonka mukaan koulua ja varhaiskasvatusta kehitetään tukemaan lapsen hyvinvointia? Heinonen jatkaa.

Kotouttaminen on hyvinvointipalvelu

Merkittäviä ratkaisuja lasten ja nuorten kannalta ovat myös kuntien toimintojen harkinnanvaraistaminen juuri niiltä osilta, jotka ovat mahdollistaneet kaikille lapsille ja nuorille yhtäläiset mahdollisuudet kirjasto-, liikunta- ja kulttuuripalveluihin. On tärkeää muistaa myös, että kunnallisilla palveluilla on myös keskeinen asema yhdenvertaisuuden ja kotouttamisen edistäjänä.

– Kotouttaminen pitäisi nähdä enemmän hyvinvointipalveluna ja yhdenvertaisuuskysymyksenä kuin maahanmuuttopolitiikan jatkeena.  Nyt on aika siirtää painopistettä yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen. Kotouttaminen on tasavertaisten mahdollisuuksien luomista ja yhteiskuntarauhan turvaamista, eikä se voi olla riippuvaista maahanmuuton kustannusselvityksestä, Heinonen muistuttaa.

Lastensuojelun Keskusliitto on huolissaan varhaiskasvatuksen resurssien leikkausten lisäksi koulutuksen resursseihin suunnitelluista leikkauksista. Leikkaukset korostavat perheiden erilaisia mahdollisuuksia tukea lastensa koulunkäyntiä ja opiskelua ja vaikuttaa siten lasten ja nuorten tulevaisuuteen opiskeluvalintoja ja  mahdollisuuksia kaventamalla.

Pienituloisten lapsiperheiden arkeen vaikuttavat erilaiset sosiaaliturvan leikkaukset mutta myös palvelumaksujen korostukset. Lapsilisään kohdistuvista leikkauksista sentään luovuttiin, vaikka indeksien jäädyttäminen heikentää lapsiperheiden ostovoimaa.

Kaikkien näiden leikkausten ja muutosten pitkäaikaisvaikutukset lasten ja perheiden hyvinvointiin saadaan selville Lastensuojelun Keskusliiton mielestä vain toteuttamalla hallitusohjelman lapsi- ja perhevaikutusten arviointi.

Muutosohjelma herättää toiveita

Toiveita hallitusohjelmassa herättää hallituksen kärkihankkeet, joiden avulla palveluja kehitetään entistä asiakaslähtöisemmiksi. Hallitus haluaa vahvistaa kokemusasiantuntijuutta ja ihmisten osallisuutta.

‒ Erityisen tyytyväisiä olemme hallituskauden mittaiseksi suunnitellusta lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmasta, joka sisältää niitä näkökulmia, joita keskusliitto on omassa vaalivaikuttamisohjelmassaan korostanut. Lapsi- ja perhepolitiikan suunnitelmallisuus ja johtaminen lisäävät toivottavasti lasten ja perheiden poliittista painoarvoa. Kotipalvelun saatavuuden varmistaminen sekä lastensuojelun uudistaminen vahvistavat toivottavasti palvelujärjestelmän kykyä vastata entistä paremmin asiakkaiden yksilöllisiin tuen tarpeisiin. Pidän erittäin hyvänä myös eropalveluiden vahvistamista sekä vahvaa kannanottoa kiusaamisen ehkäisyn puolesta, Heinonen kertoo.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Hanna Heinonen
puh. 040 838 4027
hanna.heinonen@lskl.fi

Hanna Heinonen

Toiminnanjohtaja, päätoimittaja


040 838 4027

Vastaan keskusliiton johtamisesta ja toimin Lapsen Maailma -lehden päätoimittajana.