Siirry sisältöön

Apua ajoissa lapsiyhteistyöllä

Lasten ja perheiden palvelut ovat kunnissa hyvin hajallaan ja ne jakaantuvat usealle eri hallinnon alalle. Myös järjestöt ovat nykypäivän suuria palveluiden tuottajia. Rahoituksen ja palveluiden hajanaisuus, hallinnon alojen päällekkäisyys ja turha ”jonotuskulttuuri” sekä kiire estävät perheitä saamasta oikea-aikaista ja juuri heidän tarpeitaan vastaavaa tukea. Resursseja tuhlataan tekemällä vääriä asioita väärissä paikoissa väärään aikaan, jolloin lasten ja perheiden ongelmat kasaantuvat ilman, että niihin pystytään tarttumaan ajoissa.

Vanhempien kasvatustehtävän tukeminen toteutuu parhaiten toimivien peruspalvelujen avulla. Lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin on mahdollista vastata perhekeskuksissa, missä kuntien, seurakuntien ja järjestöjen toimijat tuottavat tarvittavat palvelut yhteistyössä saman katon alla. Perhekeskuksissa perheillä on mahdollista saada helposti ja jonottamatta sitä tukea mitä he itse katsovat tarvitsevansa olipa kyse kotiavusta, lastenhoitoavusta, vertaistoiminnasta tai muusta arkea auttavasta palvelusta. Yhteistyössä tehdyt palvelut ovat laadukkaimpia ja resursseja säästäviä. Perhekeskuksissa lapsia ja perheitä pystytään auttamaan ajoissa mikä vähentää kodin ulkopuolisia sijoituksia ja säästää kustannuksia.

Peruspalvelujen toimivuutta edistää myös irtautuminen hallinnonalakohtaisesta budjetoinnista ja luomalla kaikille lasten ja perheiden palveluille yhteinen budjetti. Yhteinen budjetti tuo selkeyttä eri hallinnonalojen vastuisiin eikä aiheuta siirtämisen kulttuuria hallinnonalalta tai ammattilaiselta toiselle. Investoimalla vahvoihin, universaaleihin peruspalveluihin yhteisen budjetin kautta saadaan aikaan myös kustannussäästöjä.

Toimenpide-ehdotukset:

  • Perhekeskusten valtakunnallinen asema vakiinnutetaan osaksi peruspalveluja.
  • Selvitetään hallinnonalat ylittävän lapsi- ja perhepalveluiden rahoitusmallin käyttöönoton mahdollisuuksia uusilla sote-alueilla.

Taustamateriaalia

Pohjoismaisia perhekeskuksista on julkaistu seuraavia tutkimuksia ja raportteja:

Family centre in the Nordic countries – a meeting point for children and families
Marjatta Kekkonen, Mia Montonen ja Riitta Viitala (toim.)

Pohjolan lapset. Pohjoismaisten perhekeskusten kehittäminen.
Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Pohjoismaiden ministerineuvoston hanke kartoitti ehkäisevän työn ja matalan kynnyksen palveluita Pohjoismaissa. Yhtenä osa-alueena hankkeeseen kuului käytäntöjen ja tutkimustiedon kokoaminen pohjoismaisista perhekeskuksista. Edellä mainitut kaksi teosta ovat tuon hankkeen antia.

Perhekeskukset Suomessa. Palvelut, yhteistoiminta ja johtaminen
Nina Halme, Marjatta Kekkonen ja Marja-Leena Perälä

Tämä teos on jatkoa edellä mainittuun hankkeeseen, missä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos keskittyi selvittämään suomalaisten perhekeskusten tilaa ja tulevaisuutta.

Lapsen oikeuksien sopimus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuille on koottu perhekeskuksia käsittelevä tietopaketti.