Siirry sisältöön

Ennustettavuutta laadukkailla lastensuojelupalveluilla

Lastensuojelu on ollut Suomessa muutoksen tilassa jo vuosikausia. Lakimuutokset, organisaatioiden rakennemuutokset ja työntekijöiden vaihdokset ovat jatkuvia. Huostaanotettujen lasten ihmissuhteet ovat hyvin katkonaisia. Sosiaalityöntekijät ja sijaishuoltopaikat vaihtuvat usein. Lapset ja nuoret pystyvät palaamaan biologiseen perheeseensä hyvin harvoin, sillä perheet jäävät ilman jälleenyhdistämistä tukevaa apua. Perheiden kanssa tehtävälle työlle ei ole olemassa selkeää mallia eikä perheiden jälleenyhdistämisestä ole selkeässä vastuussa kukaan. Sijaishuollon valvonta on puutteellista, ja nykyiset oikeusturvakeinot eivät riitä. Lastensuojelun ja sijaishuollon palveluissa on myös suuria kuntakohtaisia eroja.

Ne lapset ja perheet, jotka kaikesta huolimatta tarvitsevat lastensuojelun asiakkuutta ovat oikeutettuja laadukkaisiin palveluihin ja jatkuvuuteen ihmissuhteissa. Lastensuojelussa tarvitaan pitkäjänteistä rakenteiden ja palvelujen kehittämistä sekä kansallisella että kunnallisella tasolla. Lasten ja perheiden oikeusturvaa ja lasten oikeutta omaan perheeseen pystytään parantamaan työskentelemällä yhdessä perheiden kanssa sekä luomalla sijaishuoltoon velvoittavat laatusuositukset. Laatusuosituksilla ja perheiden kanssa tehtävällä työllä voidaan varmistaa palveluille yhtenäiset käytännöt, vähentämään alueellisia eroja, lastensuojelun asiakkuuden kestoa ja tarvetta, kodin ulkopuolisia sijoituksia sekä pompottelua useiden sijaishuoltopaikkojen välillä.

Toimenpide-ehdotukset:

  • Lapsen oikeus ihmissuhteiden jatkuvuuteen turvataan luomalla valtakunnallisesti yhtenäinen malli perheiden kanssa tehtävällä työlle ennen lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle sekä sijaishuollon aikana. Malliin sisällytetään perheiden jälleenyhdistämiseen liittyvä tehokas työskentely.
  • Niissä tilanteissa joissa perheiden jälleenyhdistäminen ei ole mahdollista, lapsen oikeus pysyviin ihmissuhteisiin turvataan pitkäaikaisella sijaishuollolla tai adoptiolla.
  • Sijaishuoltoon luodaan sekä perhehoidon, että laitoshoidon osalta valtakunnalliset laatusuositukset.

Taustamateriaalia

Perhehoidon lainsäädännön muutostarpeita selvitettiin jo vuoden 2009 ja 2010 aikana. Selvityksen tehnyt työryhmä ehdotti mm. perhehoitajien ennakkovalmennuksen lakisääteistämistä ja entistä suunnitellumpi tuki perhehoitajille. Lapsijärjestöjen mukaan lakimuutosehdotus ei mahdollista perhehoidon ensisijaisuutta sijaishuollossa:

Lainsäädännön muutostarpeet perhehoidossa. Perhehoidon valtakunnallisen toimintaohjelman ja lainsäädännön kehittämistyöryhmän väliraportti.
Sosiaali- ja terveysministeriö

Perhehoitolain uudistus ei mahdollista perhehoidon ensisijaisuutta sijaishuollossa
Lapsijärjestöjen yhteinen kannanotto perhehoitolain uudistukseen

Perhehoidon tueksi tulee ohjata riittävästi resursseja
Lastensuojelun Keskusliiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta perhehoitolaiksi ja laiksi perhehoitajalain kumoamisesta.

Lastensuojelun Keskusliitossa on käynnissä selvitys perheiden jälleenyhdistämisen toimivuudesta lastensuojelussa. Selvityksen ensivaiheen tiedonkeruusta julkaistiin viime vuonna raportti:

Samalla puolella? Näkökulmia perheiden jälleenyhdistämiseen lastensuojelussa
Susanna Hoikkala ja Hanna Heinonen

Syntymäperheiden ja läheisten kanssa työskentely sijoituksen aikana – Nuorten näkökulma
Jaana Kivistö ja Susanna Hoikkala

Lapsen oikeuksien sopimus

Tutustu infograafiimme jälleenyhdistämisestä