Siirry sisältöön

Kaikki päätökset vaikuttavat lapsiin – lasten osallistuminen päätöksenteon pohjaksi

Suuri osa kuntien käyttömenoista kuluu lapsiin. Menojen vaikuttavuudesta ja päätösten seurauksista ei kuitenkaan ole olemassa tarpeeksi tietoa, josta aiheutuu paljon ennakoimattomia kustannuksia, hukkainvestointeja ja virheellisiä päätöksiä

Lapsivaikutuksia arvioimalla on mahdollista tehdä kestäviä ja taloudellisesti järkeviä päätöksiä. Lapsen etu ei toteudu ilman lapsen osallisuutta. Lasten ja nuorten osallistuminen päätöksentekoon mahdollistaa juuri heille sopivien ja tarkoituksenmukaisten palveluiden ja toimintojen järjestämisen. Lapsivaikutusten arvioinnin avulla voidaan osoittaa, millaiset ratkaisut ja päätökset ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin näkökulmasta perusteltuja. Arviointi auttaa suunnittelemaan, kehittämään ja arvioimaan lasten ja perheiden palveluja siten, että tehtävien päätösten voidaan osoittaa edistävän lapsiperheiden hyvinvointia. Samalla voidaan ennakoida väestön tarpeiden mukaisesti tulevia palvelutarpeita. Arvioinnin avulla myös hukkainvestoinnit ja virhearvioinnit lapsipolitiikassa vähenevät. Vaikutusten arvioinnilla ja lasten osallisuudella vähennetään myös alueellista eriarvoisuutta ja eroja eri lapsi- ja nuorisoryhmien välillä.

Toimenpide-ehdotukset:

  • Lapsivaikutusten arviointi sisällytetään osaksi kaikkia päätöksentekoprosesseja. Valmisteilla olevat linjaukset arvioinnista otetaan käyttöön
  • Lasten ja nuorten näkemysten selvittämiselle ja lasten sekä nuorten osallistumiselle päätöksenteossa luodaan eettisesti kestävät toimintamallit.

Taustamateriaalia

Lapsivaikutusten arvioinnin käsitteistöstä, lainsäädännöstä, organisoinnista ja käytöstä osana päätöksentekoa voi lukea oheisista lähteistä:

Lapsivaikutusten arviointi – kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia
Kirsi Alila

Lapsivaikutusten arviointi kuntapäätöksissä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Suomen evankelisluterilainen kirkko käyttää lapsivaikutusten arviointia osana päätöksentekoaan.

Lapsen oikeus osallistua on yksi lapsen oikeuksien sopimuksen tärkeimmistä periaatteista. Lapsen osallisuudesta julkaistiin vuonna 2014 kymmenen periaatetta:

Lasten osallistumisen etiikka – Lapset ja nuoret palveluiden kehittäjänä
Tiia Hipp ja Kati Palsanen (toim.)

Lapsen oikeuksien sopimus