Skip to content
Barnets rättigheter

Barnets rättigheter är de vuxnas skyldigheter

Barnets rättigheter tillkommer varje barn. De garanteras i FN:s konvention om barnets rättigheter, som Finland ratificerade redan 1991. De fyra hörnstenarna i konventionen om barnets rättigheter är förbudet mot diskriminering, rätten till ett gott liv, rätten till delaktighet och rätten att bli hörd samt prioriteringen av barnets bästa.

Läs hela barnkonventionen på svenska på riksdagens justitieombudsmannens webbsidor (oikeusasiamies.fi)

vad gör vi?

Vi arbetar för att barnets rättigheter ska vara kända och förverkligas i vårt samhälle. Minoriteters, invandrares och funktionshindrades barns rättigheter har en viktig roll i vårt arbete. Vi påverkar tillgodoseendet av barnets rättigheter genom våra utlåtanden, ställningstaganden, kampanjer och annat påverkansarbete.

Vi koordinerar kommunikationen om barnets rättigheter i Finland och ordnar årligen temaveckan Barnets rättigheter i skolor, inom småbarnspedagogik samt hobby- och fritidsverksamhet.

Vi samarbetar också internationellt i frågor som gäller barnets rättigheter och sammanställer en alternativ rapport från frivilligorganisationerna till FN:s kommitté för barnets rättigheter.

Många myndigheter ser till att barnets rättigheter tillgodoses. Centralförbundet för Barnskydd har inte behörighet att avgöra enskilda fall eller ta ställning till dem, men kontaktuppgifterna till de aktörer som erbjuder stöd finns samlade på barnombudsmannens webbplats (lapsiasia.fi).

Du hittar mer information på vår finskspråkiga temasidan om barnets rättigheter.

Mer om barnets rättigheter

Läs om barnets rättigheter!

Centralförbundet för Barnskydd samordnar kommunikationsnätverket för barnets rättigheter. I nätverket ingår ett stort antal organisationer samt aktörer från staten, kommunerna och församlingarna. På centralförbundets webbplats hittar du information om barnets rättigheter.

Lapsenoikeudet.fi

""

Veckan för barnets rättigheter

Veckan för barnets rättigheter är en aktivitetsfylld temavecka som ordnas årligen i november. Syftet med temaveckan är att främja barns och ungas medvetenhet om FN:s konvention om barnets rättigheter och om sina egna rättigheter.

Veckanforbarnetsrattigheter.fi

Veckan för barnets rättigheter logo.

Mer information finner du på våra finska sidor!

Våra artiklar

Du finner alla våra nyheter, pressmeddelanden, bloggar, ställningstaganden och utlåtanden på våra finskspråkiga sidor.

Artiklar (på finska)

Våra publikationer

Våra publikationer är till största delen kostnadsfria och finskspråkiga. Vi har också publikationer på svenska. Läs mer!

Publikationer (på finska)

Kontakta oss!

Du finner våra detaljerade kontaktuppgifter på våra finskspråkiga sidor. Kontakta oss, om du har frågor.

Kontaktuppgifter (på finska)

Sakkunniga, som arbetar med ämnet

Ira Custódio

Erityisasiantuntija

050 591 8525

Lucia Hakala

Erityisasiantuntija

040 350 3887

Juuli Hurskainen

Johtaja, viestintä ja vaikuttaminen

Taina Martiskainen

Erityisasiantuntija

Stäng