Skip to content
Barnets rättigheter

Barnets rättigheter är de vuxnas skyldigheter

Barnets rättigheter tillkommer varje barn. De garanteras i FN:s konvention om barnets rättigheter, som Finland ratificerade redan 1991. De fyra hörnstenarna i konventionen om barnets rättigheter är förbudet mot diskriminering, rätten till ett gott liv, rätten till delaktighet och rätten att bli hörd samt prioriteringen av barnets bästa.

Läs hela barnkonventionen på svenska på riksdagens justitieombudsmannens webbsidor (oikeusasiamies.fi)

vad gör vi?

Vi arbetar för att barnets rättigheter ska vara kända och förverkligas i vårt samhälle. Minoriteters, invandrares och funktionshindrades barns rättigheter har en viktig roll i vårt arbete. Vi påverkar tillgodoseendet av barnets rättigheter genom våra utlåtanden, ställningstaganden, kampanjer och annat påverkansarbete.

Vi koordinerar kommunikationen om barnets rättigheter i Finland och ordnar årligen temaveckan Barnets rättigheter i skolor, inom småbarnspedagogik samt hobby- och fritidsverksamhet.

Vi samarbetar också internationellt i frågor som gäller barnets rättigheter och sammanställer en alternativ rapport från frivilligorganisationerna till FN:s kommitté för barnets rättigheter.

Många myndigheter ser till att barnets rättigheter tillgodoses. Centralförbundet för Barnskydd har inte behörighet att avgöra enskilda fall eller ta ställning till dem, men kontaktuppgifterna till de aktörer som erbjuder stöd finns samlade på barnombudsmannens webbplats (lapsiasia.fi).

Du hittar mer information på vår finskspråkiga temasidan om barnets rättigheter.

Mera om barnets rättigheter

Läs om barnets rättigheter!

Centralförbundet för Barnskydd koordinerar verksamheten inom kommunikationsnätverket för barnets rättigheter. I nätverket ingår ett stort antal organisationer samt aktörer från staten, kommunerna och församlingarna. På centralförbundets webbplats hittar du information om barnets rättigheter.

Lapsenoikeudet.fi

""

Stäng