Skip to content

Medlemmar och medlemssamfund

Vi har 98 medlemsorganisationer och 40 kommun- eller välfärdsområdemedlemmar. Medlemssamfunden ger en kontakt till det praktiska arbetet inom barnskyddet, de nya prioriteringarna och utvecklingsbehoven. Våra medlemmar får bland annat möjlighet att delta i delegationsarbetet, utbildningar till rimligt pris, gemensamma projekt, kampanjer och intressanta möjligheter till nätverkande. Dessutom utför vi tillsammans påverkansarbete. 

Se sektionen ”jäsenet” på våra finska sidor för att se en lista över våra medlemmar. 

Vill du bli medlem?

Kriterier för medlemskap:

  • Som ordinarie medlem kan godkännas en kommun, en samkommun eller ett välfärdsområde.
  • Som ordinarie medlem kan också godkännas en registrerad förening, en stiftelse eller ett religionssamfund som verkar inom barnskyddsområdet eller annars främjar utvecklandet av barnskyddet och vars verksamhetsområde är hela landet eller en språklig, kulturell eller på något annat motsvarande sätt definierad befolkningsdel i sin helhet.
  • Som ordinarie medlem kan också godkännas en registrerad förening, en stiftelse eller ett religionssamfund vars verksamhet inte omfattar ovan beskrivna geografiska förutsättning eller andra förutsättningar, men vars verksamhet annars anses ha allmän betydelse för barnskyddet.
  • En förutsättning för medlemskap är att verksamheten är etablerad.

Ansök om att bli medlem!

Medlemskapet i Centralförbundet för Barnskydd förutsätter att de ovan uppräknade kriterierna uppfylls i fråga om sökanden. Beslut om medlemskap fattas av styrelsen för Centralförbundet för Barnskydd. Medlemsavgiften beslutas årligen i förbundets ordinarie höstmöte. För närvarande är medlemsavgiften 120 €/år.

Ansökan får formuleras fritt och ska undertecknas av en person som har rätt att teckna föreningens namn. I bilagan till medlemsansökan ska finnas: föreningens senaste balansbok, verksamhetsberättelse, verksamhetsplanens stadgar och styrelsens beslut om ansökan om medlemskap i Centralförbundet för Barnskydd.

Av de kommuner, samkommuner eller välfärdsområden som ansöker om medlemskap räcker ansökan samt ett protokollsutdrag från ett möte eller ett tjänsteinnehavarbeslut, där man beslutat att ansöka om medlemskap i Centralförbundet för Barnskydd.

Du kan skicka din ansökan med bilagor via e-post till toimisto(a)lskl.fi.

Skicka din ansökan vie e-post

Mer om oss

Vår organisation

Organisation

Om Centralförbundet för Barnskydd

Centralförbundet för Barnskydd

Våra kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter (på finska)

Stäng