Skip to content

Medlemmar och medlemssamfund

Vi har 99 medlemsorganisationer och 39 kommun- eller samkommunsmedlemmar. Medlemssamfunden ger en kontakt till det praktiska arbetet inom barnskyddet, de nya prioriteringarna och utvecklingsbehoven. Våra medlemmar får bland annat möjlighet att delta i delegationsarbetet, utbildningar till rimligt pris, gemensamma projekt, kampanjer och intressanta möjligheter till nätverkande. Dessutom utför vi tillsammans påverkansarbete. 

Se sektionen ”jäsenet” på våra finska sidor för att se en lista över våra medlemmar. 

Vill du bli medlem?

Som ordinarie medlem kan godkännas en kommun eller en registrerad förening, stiftelse eller annan sammanslutning med rättsförmåga som arbetar inom barnskyddsområdet och främjar utvecklingen av denna bransch och vars verksamhetsområde omfattar hela landet eller något av landets båda språkområden i dess helhet. Styrelsen för Centralförbundet för Barnskydd beslutar om medlemskap.

Ansökan får formuleras fritt och ska undertecknas av en person som har rätt att teckna föreningens namn. I bilagan till medlemsansökan ska finnas: föreningens senaste balansbok, verksamhetsberättelse, verksamhetsplanens stadgar och styrelsens beslut om ansökan om medlemskap i Centralförbundet för Barnskydd.

En förutsättning för medlemskap är också att verksamheten är etablerad. Av kommunmedlemmar räcker det med en ansökan och ett protokollsutdrag från ett möte där man beslutat ansöka om medlemskap i Centralförbundet för Barnskydd (eller ett tjänstemansbeslut).

Du kan skicka din ansökan med bilagor via e-post till toimisto(a)lskl.fi.

Mer om oss

Vår organisation

Organisation

Om Centralförbundet för Barnskydd

Centralförbundet för Barnskydd

Våra kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter (på finska)

Stäng