Skip to content

Strategi och verksamhetsplan för Centralförbundet för Barnskydd

I strategin för Centralförbundet för Barnskydd har fastställts metoder för att svara på de ständigt föränderliga utmaningarna i omvärlden. Vår vision är att stärka förutsättningarna för en god barndom, förena krafter och djärvt påverka samhället. Vår mission är att utveckla barnskyddet och bygga en bro mellan organisationer, den offentliga sektorn, medborgare och beslutsfattare för att tillgodose barnets bästa och rättigheter. Våra värderingar är humanitet, mod och öppenhet.

Våra strategiska mål är att:

  1. beslutsfattarnas förståelse för ojämlikheten mellan barn och familjer samt för praxis som främjar likabehandling ökar,
  2. barnets rättigheter är kända och beaktas i det politiska beslutsfattandet,
  3. barnorienteringen förverkligas inom barn- och familjepolitiken,
  4. barnens och de ungas delaktighet förverkligas på ett etiskt hållbart sätt,
  5. barnskyddets genomslagskraft ökar med hjälp av kunskapsbaserad styrning.

Vår strategi för åren 2018–2021 (pdf, på finska)

 

Vår verksamhetsplan:

I vår tvååriga verksamhetsplan preciserar vi vår strategi och konkretiserar med vilka åtgärder vi strävar efter att uppnå våra strategiska mål.

Vår verksamhetsplan för åren 2020–2021 (pdf, på finska)

Mer om oss

Vår organisation

Organisation

Centralförbundets medlemmar

Medlemmar

Våra kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter (på finska)

Close