Siirry sisältöön

Barnskyddet

Centralförbundet för Barnskydd bedriver verksamhet för att utveckla barnskyddstjänsternas kvalitet och verksamhetsförutsättningar. Andra mål är att främja barns, ungas och familjers delaktighet inom barnskyddstjänsterna samt att öka expertisen och kunskapen om barnskyddet bland sakkunniga och andra aktörer.

Centralförbundet för Barnskydd arbetar för att skapa trygga uppväxtförhållanden för barn, stödja föräldraskapet och skydda barnets rättigheter.

Vi påverkar

  • lagstiftningen som gäller barn
  • utvecklingen av ett nationellt jämlikt servicesystem inom barnskyddet
  • den nationella samordningen av barnskyddet och verkställandet av barnskyddets uppgift på jämlika grunder
  • utvecklingen av trygga uppväxtförhållanden för barn och unga och förebyggandet av försummelse av barn

Vi främjar

  • verkställandet av barnets rättigheter och barnkonsekvensanalyser i beslut som gäller barn och unga
  • utvecklingen av den öppna vårdens och familjevårdens kvalitet inom barnskyddsarbetet samt stärkningen av barnskyddets verkningsfullhet
  • nätverkandet mellan aktörer inom barnskyddet och den gemensamma expertisen
  • möjligheterna till delaktighet för barn, unga och familjer som omfattas av barnskyddet

Barnskyddsarbetet regleras av barnskyddslagen, som är avsedd att trygga barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling och ett särskilt skydd. I barnskyddsarbetet ingår allt från öppenvård till eftervård.

Barnskyddstjänster erbjuds som hjälp för barn och familjer i syfte att främja barnets utveckling, trygghet och uppväxtförhållanden. Det är väsentligt att barnet har möjlighet att påverka sin egen situation. Samarbete idkas med barnet, familjen och barnets nätverk. Verkställandet av barnskyddets uppgift omfattar inte bara myndighetsverksamheten utan även samarbetet med andra sakkunniga och aktörer som arbetar med barn och familjer.

Kärnan i barnskyddsarbetet är att förverkliga barnets rättigheter. Barnets bästa ska placeras i första rummet i myndighetsverksamheten och alla barnrelaterade ärenden. Barnskyddsarbetet har nära anknytning till förverkligandet av barnets rättigheter. Barnets rättigheter fastställs separat i Finlands grundlag samt i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och i FN:s konvention om barnets rättigheter, vilka är bindande för Finlands del.