Siirry sisältöön

Internationellt arbete

Centralförbundets främsta mål är att i samarbete med internationella nätverk och enskilda aktörer främja barnens intresse och barnets rättigheter i samhället. Ett annat mål är att förmedla information om barn- och familjepolitiken samt verksamhetsmodeller i Finland till såväl medlemsorganisationer som internationella aktörer.

Det internationella samarbetet består av gemensamt påverkansarbete, spridningen av god praxis, gemensamt fastställda uppfattningar om vad som är ett bra liv för ett barn, omfattande forsknings- och utvecklingsarbete samt verksamhet inom många olika nätverk.

Internationella samarbetspartner

Eurochild är ett nätverk som grundades år 2004 i syfte att främja barnets rättigheter. Målet är att göra barnens perspektiv synligt i den europeiska politiken. För detta syfte har man bl.a. anordnat gemensamma påverkningskampanjer och omfattande samarbetskampanjer för att utveckla verksamheten. Som exempel kan nämnas en kampanj för att avveckla institutionsvården inom barnskyddet (Opening Door – Deinstitutionalization). Eurochilds personal hjälper medlemsorganisationerna att engagera sig i de gemensamma målen. Centralförbundet för Barnskydd har deltagit aktivt i Eurochilds verksamhet och flera gånger haft en representant i Eurochilds styrelse. Eurochilds verksamhet inleddes med huvudsaklig finansiering från EU.

Nordiskt samarbete – Under hela centralförbundets existens har samarbete bedrivits på nordisk nivå. Den viktigaste samarbetsformen består av ett nätverk som vart tredje år arrangerar de nordiska barnskyddsdagarna. Värdlandet varierar enligt en överenskommen rotation.

Närområdessamarbete – Centralförbundet har gjort närområdessamarbete från och med år 1989. Den största delen av närområdessamarbete berör Ryssland. Fokusområden är främjande och skydd av barnets rättigheter, utbyte av information och förstärkning av kunskapen. För detta ändamål en arbetsgrupp för Ryssland har grundats.

FICEFICE är en organisation bestående av aktörer som arbetar för vården utom hemmet och som i huvudsak fokuserar på kvalitetsfrågor inom denna vårdform. FICE fungerar i hög grad med hjälp av frivilliga krafter och en förutsättning för verksamheten är de nationella FICE-medlemmarnas aktivitet och expertis. I samband med de senaste årens omstrukturering av barnskyddet och vården utom hemmet har man i allt högre grad fokuserat på samarbetet med föräldrarna och återföreningen av familjer. Centralförbundet för Barnskydd har regelbundet deltagit i FICE:s internationella seminarier och möten, producerat information om frågor och synvinklar inom vården utom hemmet för nätverkets bruk samt deltagit i ömsesidiga utbytesprogram.

IFCO – Till den internationella familjevårdsorganisationen IFCO hör förutom Centralförbundet för Barnskydd även olika familjevårdsaktörer i Finland. IFCO har med hjälp av sina kontakter introducerat PRIDE-metoden i Finland. Nätverket har i och med prioriteringen av familjevården inom den finska lagstiftningen fått en allt viktigare roll.

IFCW International Forum for Child Welfare grundades i Finland år 1989. Vid denna tidpunkt förenades barn- och familjeorganisationer från sex landsdelar för att bygga upp det internationella samarbetet och främja barnets rättigheter. I samma veva grundades också ett regelbundet forum för att sprida god praxis och information.n. IFCW:s roll har förändrats under årens lopp. I dag är nätverkets främsta mål att utbyta information medlemmarna emellan, inrikta allmänhetens intresse på frågor kring barns välfärd, anordna seminarier och konferenser samt stärka samarbetet med liknande aktörer.