Siirry sisältöön

Strategi

Skydd av barn handlar om vardagliga sysslor och skötsel av vardagliga frågor. Det betyder skydd mot missbruk och skadliga uppväxtförhållanden. Det betyder också positivt skydd – aktiviteter som ger ökad egenmakt och som förutser och förebygger problem.

Centralförbundet för Barnskydd möter allt oftare förväntningar på snabb och sakkunnig kommunikation och förbundet väntas observera och lyfta fram blinda punkter i sektorn. Dessutom förväntas stöd till andra aktörer och en stark roll i att främja koordinationen och samarbetet.

Tyngdpunkten har flyttats från barnskydd till att säkra barnens välbefinnande. Det vore gynnsamt både för barn, familjer och för samhället om barnskyddets resurser i större utsträckning än hittills skulle inriktas på förebyggande barnskyddsarbete. Behovet av reparativt arbete minskar när olika aktörer sammanslår sina insatser.

Centralförbundet fungerar som en oavhängig främjare av samarbete och bereder ärenden som hjälper medlemssammanslutningarna att mer effektivt uppnå sina mål.

Vision

Vår vision för strategiperioden 2014–2018 är följande:

Vi eftersträvar ett samhällsläge där barnens behov i verkligheten ställs i främsta rummet i beslutsfattandet. I praktiken betyder det att barn- och familjekonsekvenserna av kommunala och statliga beslut på ett konkret sätt kommer att beaktas före slutet av år 2018 och att man aktivt kommer att informera om resultaten av olika konsekvensanalyser och beslutsmotiveringar.

Barnens och familjernas behov bör beaktas i allt beslutsfattande, inte enbart i frågor som traditionellt gäller barn. Centralförbundet för Barnskydd följer upp hur visionen realiseras till exempel genom att fastställa vilka indikatorer som väljs för påvisande av att visionen blir verklighet och vilka målnivåer som definieras för kriterierna. Målet med ett lyfta upp barnkonsekvenserna är att skapa ett kunskapsunderlag för beslutsfattare, sakkunniga och medier för att de på ett konkret sätt ska kunna reagera på barnens och familjernas behov.

Mission

Centralförbundet för Barnskydd har som mission att utveckla barnskyddet och främja en samverkan mellan organisationer och andra sammanslutningar som arbetar inom sektorn i syfte att åstadkomma barnets bästa och tillgodose barnets rättigheter.

Uppgifterna som fastställts i Centralförbundets regler innefattar utveckling av samarbetet mellan ovannämnda aktörer samt mellan kommunala och statliga myndigheter.

Centralförbundet har en betydande roll som opinionsbildare, främjare av samarbete och som bevakare av barnets rättigheter, till exempel i situationer där offentliga tjänster tillhandahålls.

Centralförbundet för Barnskydd arbetar för att

  • barnet oavsett sin utgångssituation får det skydd i samhället som det behöver
  • barnets behov får ökad vikt i allt beslutsfattande
  • barnet får en aktiv roll i samhället.

Centralförbundet uppdaterade sin strategi under år 2013. Innehållet i de tidigare riktlinjerna Lapsen hyvä elämä 2015 är fortfarande viktigt, men verksamhetsmiljön för barnskyddet har sedan dess kraftigt förändrats.

Läs strategin Barn 2018 i sin helhet (på finska).