Hyppää sisältöön
Lastensuo­jelun kokemusasiantuntijuus:

Kokemus­asi­an­tunti­juutta pintaa syvemmältä

Miksi lastensuojelun asiakkaat ryhtyvät kokemus­asiantunti­joiksi? Miksi asiakkaille on tärkeää tarjota mahdollisuuksia osallistua kokemus­toimintaan? Millaisia kysymyksiä liittyy kokemus­asiantunti­joiden ja lasten­suojelun ammatti­laisten yhteis­työhön? Kuinka laadukasta ja eettistä kokemus­asiantunti­juutta toteutetaan käytännössä?

Lastensuojelun kokemus­asiantuntijaksi kasvaminen on henkilökohtainen prosessi, jossa luodaan suhdetta omiin kokemuksiin, opitaan ja voimaannutaan vertaisten ja ammattilaisten kanssa työskennellessä ja omaksutaan tulevaisuuden kannalta tärkeitä taitoja. Toiminta vaikuttaa positiivisella tavalla palveluiden lisäksi kokemus­­toimijoina toimiviin yksilöihin.

Toiminnan yleistymisestä huolimatta ammattilaisten ja kokemus­­asian­tunti­joiden yhteistyössä institutio­naaliset roolit ja valta­rakenteet ovat edelleen vahvasti läsnä. Moninaisessa kokemus­­toiminnassa näiden seikkojen huomioiminen on eettisyyden kannalta tärkeää.

Tämä artikkeli valottaa lastensuojelun kokemus­asian­­tunti­juuden perus­­­lähtökohtia, mutta tarkastelee sitä myös pintaa syvemmältä. Se pyrkii tarjoamaan tietoa kaikille asiasta kiinnostuneille ja arvokkaita näkökulmia toiminnan toteuttajille.

1. Mikä kokemusasiantuntijuus?

Viimeisen kymmenen vuoden aikana kokemus­asian­tuntijuus on vakiinnuttanut asemansa lastensuojelun palveluiden kehittämisessä(1). Asiakkaan asema sosiaali- ja terveyspalveluissa ja suhteessa niissä työskenteleviin ammattilaisiin on murroksessa(2). Asiakas on perinteisesti nähty palveluiden kohteena, mutta asiakaslähtöisyyttä korostavan ideologian myötä asiakkaista on tullut tärkeitä kehittämis­kumppaneita ja aktiivisia palvelu­järjestelmään vaikuttajia(3). Ideologinen muutos on raivannut tilaa myös kokemus­asiantuntija­toiminnan kasvulle.

Kokemus­asiantuntijuus-termillä viitataan vaihtelevasti laajaan kirjoon erilaista asiakkaiden tai heidän läheistensä kokemuksiin pohjautuvaa toimintaa: esimerkiksi ryhmämuotoista vertaistuki­toimintaa, yksilöllistä vertaistukea, kehittäjäryhmä­toimintaa ja kannanottoja, palkkatyötä kehittämis­­hankkeessa, yksittäistä kokemus­­asian­tuntija­­puheenvuoroa tai kirjallista muistelmaa, mutta myös poliittisten päätöksen­tekijöiden kanssa järjestettyjä tapahtumia.

Kokemusasian­tuntijuuden kentällä on aina ollut käsitteellistä epäselvyyttä(4). Sen vuoksi myös Kokemus tiedoksi-hankkeessa oltiin kiinnostuneita siitä kuinka kokemusasiantuntijat itse jäsentävät kokemusasian­tuntijuuttaan ja millaisena asiantuntijuus näyttäytyy yhteistyössä ammattilaisten kanssa. On tarpeen myös pohtia, kuinka se tulee ottaa huomioon toimintaa järjestettäessä.

Lastensuojelun kokemusasiantuntijuuden aikajana Suomessa

Katso aikajana Infogramissa

Ajatuksia kokemus­asian­tuntijuudesta:

­Haastateltu kokemus­asiantuntija:

”Tällä hetkellä musta tuntuu, että mun elämä ois tosi tyhjää [ilman lasten­suojelun kokemus­asian­tuntija­toimintaa], ja mä vaan hapuilisin mun oman merkitykseni kanssa paljon enemmän. Mä oon oppinu tosi paljon mun omista kokemuksista, ja sitten yleisellä tasolla lasten­suojelusta tosi paljon.”…

…”Ja tietyllä tapaa mun elämä pyörii sen ympärillä, et se on tosi iso osa mun elämää, et joka viikko on kuitenkin jotain, joka liittyy siihen asiaan. Kyllä se on antanu suuntaa paljon elämälle, vaikka mä oon tienny aina mukamas, että mitä mä elämältä haluan, ja mitä mä haluan isona olla.”…

,,,”Niin sit on se antanu tosi paljon suuntaa kuitenkin elämälle. Jos mä en ois ruvennu [kokemus­asiantunti­jaksi], niin mä varmaan pyörittelisin, et okei, et mitä mä nyt näillä mun lastensuojelu­kokemuksilla teen.”

Artikkelin aineisto ja taustatiedot

Tämä artikkeli pohjautuu Lastensuojelun Keskusliiton Kokemus tiedoksi -hankkeessa talven 2022–23 aikana toteutettuihin kokemus­asian­tuntijoiden haastatteluihin sekä Lastensuojelun Keskusliiton, Pesäpuu ry:n ja Erätauko-säätiön samaan aikaan yhdessä järjestämiin Erätauko-keskusteluihin.

Erätauko-keskustelusarja

Viiteen keskusteluun kutsuttiin eri tahoilta ammattilaisia, asiantuntijoita ja lastensuojelun kokemusasiantuntijoita keskustelemaan lastensuojelun kokemus­asiantuntija­toimintaan liittyvistä ajankohtaisista aiheista, joiden myös tunnistettiin jakavan mielipiteitä toimijoiden parissa. Voit tutustua Erätauko-menetelmään Erätauko-säätiön sivuilla (eratauko.fi).

Kokemusasiantuntijoiden haastattelut

Haastattelujen teemat liittyivät yksilön henkilö­kohtaisiin syihin olla mukana kokemus­­asiantuntija­­toiminnassa, yksilöiden tavoitteisiin sekä toiminnan vaikutuksiin omassa elämässä ja hyvinvoinnissa. Yksilö­haastatteluja toteutettiin 6 kappaletta ja ryhmä­haastatteluja 3 kappaletta. Ryhmä­haastatteluissa oli mukana 2–6 henkilöä.

2. Kokemusasiantuntijana kasvaminen

Kokemusasiantuntijuus on kasvuprosessi

Kokemusasiantuntijat jäsensivät omaa kokemus­asiantunti­juuttaan kokemus­asian­tuntijaksi kasvamisen tarinoiden avulla.

Kokemusasian­tuntijuuden on tunnistettu olevan yksilössä tapahtuva prosessi, jossa omien kokemusten yhdistyminen muiden samaa kokeneiden kokemuksiin rakentaa laajempaa tietovarantoa, joka ylittää yksilön henkilökohtaiset kokemukset ja rakentaa kokemuksille perustuvaa asiantuntijuutta(5). Ymmärretään, että kokemus­asiantunti­joiden asiantuntijuus on muuttuva ominaisuus(6).

Yksilöllisen kasvuprosessin kuvaukset olivat vahvasti keskusteluiden keskiössä. Kertomuksista hahmottui kokemus­asiantunti­juuden neljä ulottuvuutta: henkilökohtainen kokemus, vertaisuus, asiantuntijuus sekä vaikuttaminen.

Toiminnan merkityksen kerrottiin alkuun keskittyvän omien kokemusten ymmärtämiseen ja käsittelemiseen, sen jälkeen vertaisuudessa tapahtuvaan turvallisuuden ja hyväksytyksi tulemisen kokemukseen ja voimaannuttavaan asiantuntijana kehittymiseen ja lopulta vaikuttamiseen, joka luo merkityksellisyyttä elämään.

Ajatuksia kasvuprosessista:

Joonatan Ikonen, SOS-Kehittäjä­nuorten vertais­ohjaaja, SOS-Lapsikylä:

”On eri tasoista kokemus­asiantunti­juutta. On ollut nuorten ryhmä, mis on ollut vertaisia, syöty herkkuja ja katottu leffoja. Sit tuli kehittävämpi ryhmä, jossa on juteltu asioista, et pitäisikö tällaisille jutuille tehdä jotain, ja sit on perustettu se kehittämis­­ryhmä. Nyt puhutaan Lasten­suojelu­päivillä ammattilaisille tai osallistutaan laki­valmisteluun. Mun asian­tunti­juudessa ei oo enää vain se mun kokemus, vaan kaikkien muidenkin kokemukset siellä taustalla.”

Haastateltu kokemus­asian­tuntija:

”No mulle se [kokemus­asiantuntija­toiminta] tarkoittaa justiin sitä, että saa niitten omien kokemusten kautta… niin oikeasti tulee kuulluksi ja kehittää niitä palveluita. Tai ehkä alussa oli semmoista, että halusi vaan jakaa tosi paljon niitä kokemuksia. Mutta sitten siinä on ollut semmoista kehittämistä. Mä koen, että kun on tullut vanhemmaksi, tai tässä viime aikoina tai viime vuosina, niin se on muuttunut enemmän semmoiseksi kehittävämmäksi. Että oikeasti pyritään kehittämään niitä asioita ja tuomaan niitä esille myös, että mikä on niin kun oikeasti hyvin tai niitä monia näkökulmia.”

”Kuka minä olen?”

Kokemusasiantunti­juuden ytimessä vaikuttaa olevan sellainen yksilöllinen kokemus, joka on merkittävällä tavalla muuttanut ihmisen elämänkulkua tai vaikuttanut yksilön identiteettiin ja käsityksen itsestään. Haastatteluissa kuvattiin sitä, kuinka merkittäviä ja vaikuttavia lasten­suojeluun liittyvät kokemukset ovat ihmisen elämässä.

Kokemus­asian­tuntijuus syntyy elämäntarinan jäsentymisen kautta. Haastatelluille toiminnan lähtökohta oli tarve työstää ja käsitellä kokemuksiaan ikään kuin tullakseen sinuiksi menneisyyden kanssa. Kokemus­asiantuntija­toiminta ja sen erilaiset muodot avasivat väylän tälle työlle.

Kokemus­asiantuntija­toiminta näyttää vastaavan inhimilliseen tarpeeseen rakentaa eheää elämäntarinaa(7) ja etsiä vastausta sellaisiin kysymyksiin kuin ”Kuka minä olen?”, ”Mitä minulle on tapahtunut?” tai ”Miten tapahtumat ovat vaikuttaneet minuun?”

Ajatuksia minäkuvasta:

Haastateltu kokemus­asian­tuntija:

”Ja kun tietää, kuin iso merkitys sillä [lasten­suojelun asiakkuudella] on siis elämään… Kun se on niin, niin kun iso ja merkittävä juttu ihmisten elämässä. Ja sit siinä tosi pienillä asioilla on niin suuri merkitys.”

Haastateltu kokemus­asian­tuntija:

”Ja just [kokemus­asian­tuntija­toiminta on] auttanu tosi paljon löytää itteeni ja tietää siinä, et kuka mä oon.”

Haastateltu kokemus­asian­tuntija:

”Sit jotenkin tossa vaiheessa, kun tästä itsenäisty­misestä oli jo sillon 4–5 vuotta ja muuta, niin sit tuntu kivalta palata [kokemus­asiantuntija­toiminnan avulla] silleen turvallisesti siihen [omaan kokemukseen]”.

Minun kokemuksillani on merkitystä

Vertaisuuden kokemuksella kerrottiin olevan suuri merkitys kokemus­asian­tuntijana kasvamisessa.  Lastensuojelun kehittäjäryhmiin hakeutumisen motiiviksi nimettiin halu ja tarve kohdata ihmisiä, joilla on samanlaisia kokemuksia kuin itsellä.

Vertaisten löytyminen ja raskaiden kokemusten jakaminen on aineiston valossa merkittävää yksilön hyvinvoinnille. Ryhmässä yksilön kokemukset ja tunteet tulevat validoiduiksi. Monelle kehittäjä­ryhmä tarjosi ensimmäistä kertaa elämässä tunteen hyväksytyksi tulemisesta sekä aidosti kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta raskaiden kokemusten ja menneisyyden kanssa. Ryhmä hälventää häpeää, ja synnyttää vahvaa tunnetta kuulumisesta porukkaan tai yhteisöön.

Vertaisuus näyttäytyy arvokkaana voimavarana, koska se auttaa ymmärtämään ja sanoittamaan omia kokemuksia muiden kanssa käytyjen keskustelujen kautta, ja asettamaan ne kontekstiin. Henkilö­kohtaiset kokemukset löytävät paikkansa ja niihin voi ottaa etäisyyttä. Haastatellut kertoivat oman tarinan rakentuvan(8) tällä tavalla.

Ajatuksia vertaisuudesta:

Haastateltu kokemusasiantuntija:

”Tuntee olonsa välitetyks ja rakastetuks ja et mun kokemukset on ollu ihan fine. Ajatus mun kokemuksista on muuttunu. No, on siinä varmaan se, että tullu semmonen fiilis, et kuuluu johonkin.”

Haastateltu kokemusasiantuntija:

” Sitä [vertais­tukea] vähän kavahdetaan, että ei se oo se toiminnan juttu, eikä siellä [kokemus­asiantuntija­toiminnassa] sen takii pitäs olla. No, joo toki, mutta en mä oikein ymmärrä minkä takii sitä pitää niin kamalasti varoo, että siinä ois sellastakin puolta. En mä usko, että kukaan nuori lähtee ihan vaan puhtaasta kehitystahdosta ja palveluinnosta tällaseen toimintaan, että kyllä siinä on varmasti jotain muutakin taustalla.”

Haastateltu kokemusasiantuntija:

”No, mulla ehkä sillon alussa, mä oon siis tosiaan ollu sen kuus vuotta ainakin [mukana toiminnassa], et alussa oli just ehkä hämmästynytkin siitä, että omia juttuja ei kyseen­alaisteta, et niillä on oikeesti merkitystä.”

Minä osaan, minä pystyn

Haastatelluissa ja keskusteluissa pohdittiin paljon, milloin kokemus­asian­tuntija voi kutsua itseään asiantuntijaksi. Kokijan ajateltiin tulevan asiantuntijaksi silloin, kun hän on kasvanut ”me-puheeseen”. Kokemus­asiantuntijan työväline on synteesi erilaisia kokemuksia ja tarinoita, ja joka on sovellettavissa erilaisiin lasten­suojeluun liittyviin kysymyksiin. Asiantuntijuuden ytimenä pidetään siis kokemus­tietoa, jossa omiin kokemuksiin yhdistyvät myös vertaisten kokemukset (8). Asiantuntijuus on myös lasten­suojelu­palveluihin liittyvän osaamisen ja ymmärryksen karttumista toimittaessa ammattilaisten, viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

Haastatellut korostivat, että kokemus­asiantunti­juudessa merkityksellistä on oppiminen. Oppiminen liittyy tiedon lisäksi erilaisten taitojen, kuten itseilmaisu- tai esiintymistaitojen, kehittymiseen. Uuden tiedon ja uusien taitojen omaksuminen voimaannuttaa, ja haastatellut kuvasivat, kuinka haastavista lähtökohdista ponnistaminen on helpottunut itseluottamuksen kehittyessä. Luottamus omaan pystyvyyteen ja kykenemiseen motivoi ja aktivoi muillakin elämän osa-alueilla, esimerkiksi kannustaa opintojen pariin.

Kokemuksia asiantuntijana kehittymisestä:

Haastateltu kokemusasiantuntija:

”Se [oma asiantuntijuus] ei ole enää vain yksi kokemus, vaan se liittyy muiden kokemuksiin. Se on jotakin semmoista, joka tapahtuu vuorovaikutuksessa ja rakentuu ja syvenee sitä kautta. Mä ajattelen, että siinä on ihan hirmu tärkeä se prosessi. Että mikä on kokemusasiantuntijan suhde omiin kokemuksiin. Miten niitä on päässyt työstämään ja miten ne asettuu suhteisiin toisten kokemusten kanssa. Se on se [oman osaamisen] laajeneminen, se on musta sitä ydintä.”

Haastateltu kokemusasiantuntija:

”[Kokemus­asiantunti­juus on] voimaantumista. Ja uuden oppimista, ja myös, että ajattelee vahvuutena ne huonot kokemukset. Ja sitten oon kiinnostunu tästä nuoriso­työstä laajemminkin, että opiskelen alan tutkintoo tällä hetkellä. Tavallaan olen ajautunu tälle alalle, niin on se tuonu tosi paljon elämään. Ja uusia ihmis­suhteita ja uusia kokemuksia. ”…

…”Iso asia on ollu, että hoksaa sen, että minussakin on hyvää, jos on pitkään kuullu pelkästään niitä asioita, joissa on huono, niin sitten kuuleekin niitä omia vahvuuksia ja saa kehuja ja kannustetaan kaikessa. Kyllä se isoja haavoja pystyy parhaimmillaan korjaamaan. Uskon, et sillä on monelle merkitystä ja tulee jatkossakin olemaan.”

Minä vaikutan, minulla on merkitystä

Haastateltujen reflektoidessa omaa kasvuaan kokemus­asiantuntijana puheissa korostui merkityksellisyys. Haastatelluilla oli tarve tehdä raskailla kokemuksillaan jotain hyvää, luoda myönteisiä merkityksiä kokemuksilleen. Se, että voi vaikuttaa positiivisesti muiden lastensuojelun asiakkaiden elämään, antoi tunteen siitä, etteivät omat ikävät kokemukset olleet turhia.

Mahdollisuus vaikuttaa palveluihin ja ammattilaisten toimintaan tuottivat vahvan tunteen merkitykselli­­syydestä. Kokemus siitä, että itsellä on jotain ainutlaatuista ja merkittävää potentiaalia käytössään, on voimaannuttava. Merkityksellisyyden kokemus näyttäytyi merkittävänä omia valintoja, tavoitteita ja toimintaa ohjaavana voimana.

Pyrkimykset saada aikaan laajempaa muutosta yhdistetään yleensä poliittiseen toimintaan ja aktivismiin. Muissa maissa, joissa kokemus­toiminnalla on pidemmät perinteet, aktivismi on yksi keskeinen kokemus­toiminnan muoto(9). Vaikka Suomessa tällainen aktivismi on vielä melko vähäistä, osin kulttuurisyistä ja osin vahvan yhteiskehittämisen ja yhteistyön eetoksen vuoksi, löytyy siitäkin viitteitä suomalaisesta lastensuojelun kokemus­asiantuntija­toiminnasta.

Ajatuksia vaikuttamisesta:

Haastateltu kokemusasiantuntija:

”Niin se [kokemus­asiantuntija­toiminta] oli jotenkin tosi kivaa, et tuli sellanen olo, et okei, et mulla on väliä ja on merkitystä, mitä mä sanon ja että mun kokemuksista voi olla jotain hyötyä ja pääsee vaikuttamaan.”

Fanny Nortamo, kokemusasiantuntija, Pesäpuu ry:

”Muutoksen­tekijyys ja merkitys. Ja merkitystä lähdin etsimään, kun lopetin mun kamalat kaupalliset hommat, missä en kokenut minkään sortin merkitystä ja mulla oli semmoinen fiilis, että se on ihan sama kuka tätä työtä tekee, että olin se sitten minä tai mun naapuri, niin sillä ei ole mitään väliä.”

Minttu Kallio, hankepäällikkö, Perhekuntoutuskeskus Lauste:

”Mitä se asiantuntijuus on? Se varmaan sen itse­reflektion kautta löytyy. Se on sellaista asennetta, orientaatiota siihen, että mulla on motivaatio muuttaa asioita. Mä haluan käyttää mun kokemusta siihen, että toimin yhdessä muiden kanssa muuttaakseni asioita parempaan.”

Katso neljä ulottuvuutta Infogramissa

3. Kokemusasiantuntijat ja ammattilaiset

Samalla vai eri puolilla?

Kehityksestä huolimatta kokemus­asiantuntijan ja ammattilaisen välisen yhteistyön painolastina on edelleen perinteinen käsitys asiakkaan ja ammattilaisen rooleista(10, 11). Lastensuojelun asiakkuudessa rakentuneet roolit jatkavat helposti olemassaoloaan kokemus­asiantuntija­toiminnassa.

Lastensuojelun kentällä asiakkaan ja ammattilaisen suhde voi olla ristiriitainen ja valtasuhteen värittämä. Aiempiin kokemuksiin voi liittyä pettymystä tai ennakkoluuloja, joiden tunnistaminen ja niistä irrottautuminen on tärkeää yhteistyön kannalta(2). Kokemus­­asiantuntijat korostavat olevansa ”samalla puolella” ammattilaisten kanssa ja työskentelevänsä saman tavoitteen eteen lastensuojelun parantamiseksi. Tästä huolimatta kokemus­­asiantuntijat kertovat kohtaavansa ajoittain ammattilaisten vahvoja ennakkoluuloja ja puolustautuvaa tai muuten ei-vastaan­ottavaista asennetta yhteistyötä kohtaan.

Ammattilaiset eivät välttämättä tunnista, että kokemus­­asiantuntijan osaaminen voi olla omaa kokemusta laajempaa. Koettiin, että arvostuksen saaminen ja oman täyden potentiaalin hyödyntäminen voi olla kokemus­asiantuntijoille haastavaa. Ihmiselle koettiin olevan kaksi lokeroa: asiakkaat ja ammattilaiset, ja tiedolle kaksi lajia: kokemustieto ja asiantuntijatieto. Kokeneen kokemus­asiantuntijan voi olla haastavaa löytää itselleen paikkaa näistä kategorioista.

Kokemus­asiantuntijan ja ammattilaisen yhteistyöstä puhuttaessa käytettiin termiä ”silkkihansikas­kulttuuri”. Koettiin,  ettei ammattilaisten työskentely kokemus­asiantuntijoiden kanssa aina perustu tasa-arvoiselle ja arvostavalle kohtaamiselle, vaan tapahtuu vähätteleväksi tulkitusta suojelusta käsin. Keskeiseksi eettiseksi kysymykseksi keskusteluissa muodostuikin osallisuuden ja suojaamisen ristiriita. Puhutaan ”eettisestä vartijuudesta”(11): ammattilaisella on vastuu suojata raskaiden kokemusten vuoksi haavoittuvassa asemassa olevia kokemus­asiantuntijoita, vaikka toiminnan ydin on mahdollisuus ilmaista omia näkemyksiään ja kertoa kokemuksistaan. Keskusteluissa tunnistettiin muitakin kokemuksiin ja toiminnan tavoitteisiin liittyviä ristiriitaisia odotuksia.

Ajatuksia ammattilaisten ja kokemus­asiantunti­joiden yhteistyöstä:

Pia Köpsi, kokemusasiantuntija, Perhe­kuntoutus­keskus Lauste ry

” Se on selkeästi ollut [ammattilaisille] hämmentävää, että oho nyt se [kokemus­asian­tuntija] ei olekaan se ”puhuva pää”, että miten me nyt tuohon suhtaudutaan? Että ihan kuin siihen [kokemus­asian­tuntijan] asiantuntijuuteen ei mahtuisi mitään muuta  kuin se kokemukseen perustuva asiantuntijuus.”

Maya Waitara, vertaisohjaaja, Osallisuuden aika ry

”Kyllä mä koen, että se on tosi iso osa, että näytetään arvostusta nuorta kohtaan. En tiedä onko tää vain mun kokemus tai ajatus, mutta monesti ammattilaiset hirveästi kauhistelee, ja sanoo, että ”voi vitsi kun te ootte niin rohkeita ja ihania ja kaikkea”. Eikä sitä ymmärretä sitä tasa-arvo-osuutta siinä, ja että me ollaan ihan oikeasti koettu ne asiat [joista puhutaan]. Te [ammattilaiset] vaan kuulette ne, mutta me ollaan oikeasti eletty se elämä siellä taustalla ja monien vuosien ajan. Niin välillä se rupeaa ärsyttää, ja ruvetaan liikaa semmoista lässytystä ja semmoista, että ajatellaan, että [kokemus­asian­tuntija] on hirveän haavoittuvainen, niin se on joissain tilanteissa vähän liikaa mun mielestä.”

Haastateltu kokemusasiantuntija:

”Ajatellaan, että tää kehittäjäryhmien työ on heidän oman [lastensuojelu­alan ammattilaisten] työn aliarvioimista. Ehkä sillon ammattilainen on ymmärtäny väärin sen, että minkä takia kehittäjä­ryhmät on olemassa, tai kokemus­asiantuntija­ryhmät on olemassa.”

4. Eettisiä kysymyksiä

Suojaamisen ja osallistamisen ristiriita

Katso suojaamisen ja osallistamisen ristiriita


Tavoitteiden ja odotusten ristiriita

Katso tavoitteiden ja odotusten ristiriita Infogramissa

Yhteinen ymmärrys

Kokemustoimintaan liittyvistä ajoittaisista ristiriidoista huolimatta keskusteluissa rakentui yhteinen ymmärrys siitä, että parhaimmillaan lastensuojelun kokemus­asiantunti­joiden ja ammattilaisten yhteistyöstä voi rakentua aidosti dialoginen prosessi. Sen ansiosta voi syntyä jotain sellaista, jota kumpikaan osapuoli ei yksin voisi saada aikaan.

Ajatuksia yhteisen ymmärryksen löytämisestä:

Saana Pukkio, perheiden erityispalvelujen johtaja, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue:

”Kokemus­asian­tuntija voi haastaa [ammattilaisia], että ai miten niin, että millä te perustelette, että te teette sen noin, että oletteko te ikinä miettinyt, että olisi ihan toisella tavalla? Ahaa, totta. ”…

…”Se liittyy tuohon silkki­hansikas­kulttuuriin tosi paljon, että ammattilaiset ei vaan ole se vastaanottava osapuoli, joka imee sen tiedon, ja sitten hyödyntää sitä. Että se on step yksi. Mutta se step kaksi on se, että oikeasti voidaan oppia toinen toisiltaan. Meidän kokemus­asian­tuntijat saa lisää tietoa, että OK organisaatiossa toimitaan näin, koska täällä on tämmöisiä juttuja. Ja sitten voidaan lähteä haastamaan sitä.

…”Ja sitten voi itse oppii, että niin miksi me itse asiassa toimitaan tällä tavalla, että ollaanko me ikinä mietitty vai pitäisikö meidän miettiä? Että siinä ollaan niinku asian ytimessä.”

Hyvää ja turvallista lastensuojelun kokemus­asiantuntija­toimintaa, kiitos!

Turvallisuuden ja eettisyyden vuoksi on tärkeää ymmärtää kokemus­asian­tuntijana kasvamisen polku ja ottaa se huomioon toiminnan järjestämisessä. Ryhmän on annettava rauhassa kypsyä ja kasvaa sekä määritellä itse oma suuntaansa ja tavoitteensa. Lasten­­suojelu­­kokemukset eivät automaattisesti tarkoita sitä, että yksilö on valmis toimimaan lasten­suojelun kehittämis­tehtävissä. Sanoittamattomia ja työstämättömiä kokemuksia on ilman reflektio- ja jalostusprosessia haastavaa hyödyntää kehittämis­tehtävissä(8).

On silti tärkeää kuulla myös prosessissaan alkuvaiheessa olevia, jolloin kokemuksille ei voida asettaa vaatimuksia tiedon yleistettävyydestä. Kokemukset osallisuudesta – kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta, osaamisesta ja pystyvyydestä ja ennen kaikkea merkityksellisyydestä – vahvistavat yksilön hyvinvointia ja positiivista elämänkulkua. On tärkeää mahdollistaa niitä mahdollisimman monelle haastavassa ja haavoittuvassa asemassa olevalle lapselle, nuorelle ja aikuiselle. Ratkaisevaa on mahdollistaa erilaisia tapoja osallistua ja vaikuttaa, sekä tarjota pysyviä rinnalla kulkijoita tukemaan eri vaiheissa kokemus­asian­tuntijuuden polulla.

Muistilista:

Katso muistilista Infogramissa

”Lastensuojelun yksi suurimpia innovaatioita, suurimpia onnistumisia, on nuorten äänten kuuluminen, osallisuus, kokemusasiantuntijuus. Miten se milloinkin sitten sanotaan, se on yksi suurimpia asioita, mitä mä osaan tän viidenkymmenen vuoden ajalta hahmottaa. Kun aina sanotaan, että mikään ei muuttunut, kaikki on niin kuin ennen – tämä on.”

– Seppo Sauro, sosiaalineuvos

Tekijät:

Teksti: Kirsi Hokkila, Helena Inkinen, Juuli Hurskainen, Oona Ylönen
Toteutus: Auli Laine
Infograafit: Katri Koivunen (kuvitukset Outi Pajunen, Oona Niskanen)
Videot: Pexels/Cottonbro
Kuvat: Pixabay/SplitShire, Pexels/Dio Hasbi Saniskoro, Pexels/Anastasiya Obanovskaya, Pexels/Cottonbro, Pexels/Shvets-Production Pixabay, Pexels/Diva Plavalaguna

Sulje