Siirry sisältöön

Lastentarhasta päiväkotiin – varhaiskasvatuksen murros 1970-luvulta nykypäivään

Suomalainen hyvinvointivaltio muodostui varsinaisesti 1950–1970-luvuilla. Tällöin rakennettiin pakollinen sosiaalivakuutusjärjestelmä ja myös sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonta laajeni huomattavasti. Yhtenä 1970-luvun tärkeimpänä perhepoliittisena uudistuksena voidaan pitää vuonna 1973 annettua lakia lasten päivähoidosta. 

1960-luvun Suomea leimasivat suuret murrokset, joihin liittyi niin nopea elinkeinorakenteen muutos kuin kaupungistuminen. Samalla työelämä tarjosi naisille yhä enemmän mahdollisuuksia ja myös äitien ansiotyö yleistyi. Äitien siirtymistä työelämään hankaloitti kuitenkin muun muassa puute lasten päivähoitopaikoista.  Vasta vuonna 1973 voimaan tullut laki lasten päivähoidosta velvoitti kuntia huolehtimaan päivähoitopaikkojen saatavuudesta ja muutamassa vuodessa päivähoitopaikkojen määrä enemmän kuin kaksinkertaistui.  Päivähoitolaki merkitsi myös erään ajanjakson päättymistä maamme varhaiskasvatuksen historiassa – eri ikäryhmille tarkoitettujen päivähoitolaitosten perinteiset nimet, kuten lastentarha ja -seimi, korvattiin yhteisellä nimellä päiväkoti.

Lisäksi, kun aikaisempi laki oli koskenut vain lastentarhoja, laajensi uusi laki päivähoidon lakisääteistä pohjaa sisällyttäen säännöksiin myös perhepäivähoidon sekä leikki- tai kerhotoiminnan. Tavoitteena oli luoda lakiin perustuvia, tasaveroisia ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja tarjoava järjestelmä (Hänninen, S-L & Valli S (1986) Suomen lastentarhatyön ja varhaiskasvatuksen historia).

”Lastentarhatyöstä ja lasten päivähoidosta, jotka alkoivat yksityisten henkilöiden ja yhdistysten toimesta […], on muodostunut perhe- ja yhteiskuntapoliittisesti tärkeä sosiaalipalvelujärjestelmä, jonka tehtävänä on tukea alle kouluikäisten ja myös nuorimpien koululaisten hoitoa ja kasvatusta2.”  (Hänninen, S-L & Valli S (1986) Suomen lastentarhatyön ja varhaiskasvatuksen historia)

Päivähoito ja kotihoito vastakkain

Vaikkakin 1970-luvulla tehtiin monia merkittäviä uudistuksia, ei erimielisyyksiltäkään vältytty. Jo tuolloin puolueet olivat hyvin erimielisiä siitä, kuinka lasten varhaiskasvatus, tai päivähoito kuten sitä kutsuttiin, tulisi järjestää ja kenellä siihen olisi oikeus. Vasemmistopuolueet tukivat voimakkaasti päivähoidon julkista järjestämistä, kun taas keskustapuolue tuki kotihoitoa eli sitä, että äiti hoitaa lapset kotona. Kokoomus esitti puolestaan verohelpotuksia kotiapulaisen palkkaamiseksi (H. Ervastin (1996) eduskunta-aloitteisiin perustuva selvitys: Kenen vastuu? Tutkimuksia hyvinvointipluralismista legimiteetin näkökulmasta. Stakesin tutkimuksia 62/1996).

Ajat olivat toki toiset, ja puolueiden kannat ovat näistä muuttuneet. Näkemykset muuttuivat osittain jo 1980-luvulla, jolloin tehtiin historialliseksikin kutsuttu kompromissi ja nykyinen kaksiosainen järjestelmä, liittyen valintaan kunnallisen päivähoidon ja kotihoidon tuen välillä, hyväksyttiin. Taustalla oli ajatus siitä, että perheillä tulisi olla enemmän valinnanvapautta lastenhoidon ratkaisuihin liittyen (1980- luvun puolivälissä säädettiin laki kotihoidontuesta, jonka myötä alle kolmevuotiaiden lasten vanhemmat voivat valita kunnallisen päivähoidon ja kotihoidon tuen välillä).

Perheiden ja elämäntilanteiden moninaisuus on huomioitava

1970-luku ja sitä seuranneet ratkaisut ovat siis olleet monin tavoin merkittäviä varhaiskasvatuksen historiassa. On kiinnostavaa, että näiden samojen teemojen ympärillä keskustelua käydään edelleen, joskin eri näkökulmista.  Perheiden näkökulmasta vapaus valita on kuitenkin edelleen keskiössä. Toisaalta on myös selvää, että kaikissa tilanteissa perinteinen joko-tai-asetelma, eli ollaan joko varhaiskasvatuksessa tai kotona, ei enää ole toimiva. Juuri julkaistu Childcare- hankkeen raportti varhaiskasvatuksen ja lastenhoidon ratkaisuista 1-vuotiaiden lasten perheissä osoittaa, että suomalaisten pikkulapsiperheiden elämä ja elämäntilanteet ovat hyvin moninaiset – tutkijat löysivät yhteensä 28 erilaista ratkaisua lapsiperhearjen järjestelyihin. Tämä moninaisuus on syytä huomioida järjestelmää kehitettäessä.

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kietoutuu siis vahvasti niin perhevapaajärjestelmän kehittämiseen kuin työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyviin kysymyksiin. Näitä ei tule tarkastella erikseen, vaan yhdessä. Varhaiskasvatusta ei myöskään tule enää kehittää työelämän tarpeet edellä, vaan varhaiskasvatuksen merkitys lapselle tunnistaen ja sen laatuun panostaen.

Jo 1970-luvulla tavoitteena oli luoda lakiin perustuvia, tasaveroisia ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja tarjoava järjestelmä, ei se itse asiassa kuulosta lainkaan huonolta tavoitteelta tällekään päivälle. Käytetyt käsitteet ja varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet ovat kuitenkin muuttuneet. Keskustelua varhaiskasvatuksesta ja sen eri muodoista – niin niiden erityispiirteistä kuin vahvuuksista, olisi syytä käydä nykyistä enemmän.  Tähän on syytä kiinnittää huomiota myös lainsäädännön uudistustyön jatkuessa.  Samoin lainsäädännöllä tulee luoda reunaehdot sille, että varhaiskasvatuksen laatu varmistetaan sen kaikissa toimintamuodoissa.

Lastensuojelun Keskusliitto täyttää tänä vuonna 80 vuotta. Sen kunniaksi käymme keskusliiton vuosikymmeniä läpi nostamalla esiin lapsiin ja lasten oikeuksiin sekä keskusliiton omaan toimintaan liittyviä virstanpylväitä somekanavissamme ja verkkosivuillamme. 

Kaisu Muuronen

Hankepäällikkö/erityisasiantuntija

Kaisu toimii keskusliitossa erityisasiantuntijana varhaiskasvatuksen ja ehkäisevän työn kysymyksissä. Lisäksi Kaisu tekee vaikuttamistyötä lapsi- ja perhepolitiikkaan liittyvien kysymysten parissa.

Kommentit

 1. Tommi Hakala sanoo:

  Siis onko lastensuojelu ollut jo 80 vuotta, missä lastensuojelu oli 30 vuotta sitten. Meidän kylän lapsista vähintään 1/3 osa olisi joutunut lastensuojelun hampaisiin, kun vanhemmat istui baarissa ja tappelivat. Nyt yksi väärä sana lisättynä huono taloudellinen tilanne ja muuta senkaltaista, antaa heille oikeuden rikkoa perhe. Rajoittaa tapaamiset 6 tuntiin kuussa valvotusti, vaikka ei olisi vanhemmat eroamassa. Lastensuojelun väki tekee mielivaltaisia päätöksiä. Eivät kuuntele niitä sijoituspaikkoja, jotka ovat eniten tekemisissä lasten kanssa. Pelaavat shakkia ihmisillä ja rajoittaa perheen tapaamiset 6 tuntiin kuussa. Saatanan natseja koko porukka, ainakin meilläpäin…lapset ihmettelee miksi saa nähdä niin vähän. Ei saa suuttua, koska lasu kokee sen et oot äkkipikainen, vaikka kotona tai muualla et oo menettäny hermojasi. Terv. Surullinen ja yhtenäistä perhettä kaipaava isä.

 2. Tommi Hakala sanoo:

  Tuossa ei ole kuin faktaa, ymmärrän toki että on perheitä joissa lasu on hyväksi. Mutta tiedän myös perheitä joissa on löysin perustein tehty päätöksiä. Jos he eivät ole kunnolla perehtyneet perheeseen, niin mikä jumalan käsi heillä on, joka oikeuttaa rikkoa perheen.
  Ps. en ole uskovainen, mutta heillä on vapaus leikkiä jumalaa ilman että joutuisivat itse vastuuseen. Pelaavat shakkia ihmisillä, ainoo ero että he voi tehdä pari kolme siirtoa, kun sinä tavallinen kakkianen yhden jos sitäkään.

 3. Tommi Hakala sanoo:

  Ja ei me kaikki valitettavasti olla samalla viivalla. On työttömyyttä ja muuta kivaa mikä hankaloittaa elämistä. Mut meillä on ollu ruokaa kaapissa aina, ei ehkä hanhenmaksapalleroita joka päivä. On ollut mahdollisuudet harrastaa. On vaatteet ja muut mitä lapset tarvii ni ollu kunnossa ja etusijalla. Toki ei voi olla aina 3 raitaa verkkareissa tai uusin älyluuri, mut mun mielestä ei riitä syyksi erottaa perhettä. Ja kun kysyy miksi näin, tulee vastaukseksi poliitikkomainen ympäripyöreä selitys. Varokaa perheet ettette joudu heidän hampaisiin. Tää on yhtä h……iä!

 4. Tommi Hakala sanoo:

  Tiedän myös lastensuojelu työntekijän jolta on lapsi otettu huostaan tai muuta vastaavaa. Jos nämä viestit ei tule täällä julki, niin julkaisen kaikki nimien kera jossain muualla. En pyydä muuta kuin kohtuutta lasun toiminnassa. Tällä hetkellä sitä ei meidän kohdalla ole ollut. Se että vaikka minulla on ollut ongelma, niin ei pitäisi johtaa noin radikaaleihin päätöksiin.

 5. Lastensuojelun Keskusliitto sanoo:

  Kiitos yhteydenotostanne Lastensuojelun Keskusliittoon.

  Yksittäisten henkilöiden tekemiä lasten ja vanhempien oikeuksia koskevia kysymyksiä tulee keskusliittoon jonkin verran. Pyrimme vastaamaan niihin kaikkiin. Tavoitteemme on auttaa kysyjää saamaan selvyyttä siitä, mihin viranomais- tai kansalaisjärjestötahoihin hänen kannattaisi olla yhteydessä, jotta hän saisi konkreettisen avun kysymyksiinsä.

  Tuotte esille tyytymättömyytenne lastensuojelun toimintaan teidän perheenne kohdalla. Ikävä kuulla, että kokemuksenne lastensuojelusta on ollut tällainen.

  Lastensuojelun Keskusliiton tärkeimpiä tehtäviä on ajaa lapsen etua vaikuttamalla lasten ja perheiden asemaa koskevaan yhteiskuntapoliittiseen päätöksentekoon. Lastensuojelun Keskusliitto on ns. kolmannen sektorin toimija eivätkä keskusliiton työntekijät käytä viranomaistoimintaan kuuluvaa julkista valtaa. Tästä roolistaan johtuen keskusliitto tai pikemminkin keskusliiton alaisuudessa työskentelevät henkilöt eivät voi ottaa kantaa yksittäisiin tapauksiin liittyviin kysymyksiin eivätkä arvioimaan yksittäisen kunnan toimintatapoja. Mahdollista ei myöskään ole lähteä arvioimaan niitä yksittäistapauksen olosuhteisiin liittyviä seikkoja, joiden pohjalta viranomainen on tehnyt ratkaisunsa asiassa. Keskusliitto ei voi muuttaa viranomaispäätöksiä tai vaikuttaa niihin.

  Tietoa oikeusturvakeinoista lastensuojelussa on koottu seuraavaan julkaisuun:
  https://www.lskl.fi/materiaali/lastensuojelun-keskusliitto/Oikeusturvakeinot-lastensuojelussa.pdf

  Lastensuojelun toimintaan tyytymätön voi ottaa yhteyttä viranhaltijoiden ja johtavien viranhaltijoiden sekä oikeudellisen avun lisäksi:
  • kunnan sosiaaliasiamieheen
  • aluehallintovirastoon: asiakkaan asemasta ja oikeuksista lisätietoa https://www.avi.fi/web/avi/asiakkaan-asema-ja-oikeudet
  • eduskunnan oikeusasiamieheen: ”Eduskunnan oikeusasiamiehen puoleen voi kääntyä, kun epäilee, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan tai jos kantelija epäilee, että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti.” http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/kantelu/index.htx

  Ystävällisin terveisin,
  Lastensuojelun Keskusliitto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *