Hyppää sisältöön

Sidosryhmä- ja uutiskirjerekisterin tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Lastensuojelun Keskusliiton sidosryhmärekisteri

Rekisterinpitäjä, yhteystiedot ja yhteyshenkilö

Lastensuojelun Keskusliitto ry
Armfeltintie 1, 00150 Helsinki
Puh. 050 411 2380
toimisto@lskl.fi

Rekisteriasioista vastaa talouspäällikkö, jonka tavoittaa sähköpostitse osoitteesta toimisto@lskl.fi

Rekisterien käyttötarkoitus

Rekisterin ja siihen tallennettavien tietojen tarkoituksena on Lastensuojelun Keskusliiton jäsenyyteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, tilausten toimittamiseen ja laskuttamiseen, asiakastapahtumien varmentamiseen, osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen ja analysointiin, sidosryhmäviestintään, palveluiden toteuttamiseen ja personointiin, markkinointiin ja mainontaan (mukaan lukien näiden kohdentamiseen), väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkimiseen sekä toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Rekisterien tietosisältö

Rekistereissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin ryhmiin kuuluvia, rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

Perustiedot, kuten:

 • Etu- ja sukunimet
 • Titteli
 • Yhteystiedot kuten osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
 • Työnantajan tiedot
 • Ikä
 • Sähköpostiviestintä
 • Pikaviestiosoitteet

Asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten:

 • asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta
 • palvelujen käyttämiseen liittyvät tiedot (esim. asiakasnumero, käyttäjätunnukset ja salasanat, nimimerkki) ja sähköisen viestinnän tunnistamistiedot
 • ostojen tiedot (esim. ostot verkkokaupassa) ja ostoprosessin eri vaiheet ja tapahtumat
 • valittu maksutapa
 • maksuttomien palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeet)
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa ja medioissa (esim. reklamaatiot ja muut palautteet)
 • suoramarkkinointiluvat ja – kiellot sekä markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot
 • rekisteröidyn tuottama tai häntä koskeva aineisto (esim. rekisterinpitäjään liittyvässä sosiaalisessa mediassa tuotettu aineisto ja viestintä)
 • tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
 • verkkosivujen vierailut
 • muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai ryhmätilauksen tehneeltä taholta puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai vastaavalla tavalla sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä palveluihin rekisteröitymisen yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä, sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä organisaatioiden verkkosivuilta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tapahtuma- ja koulutuspalveluiden kulloisetkin yhteistyökumppanit saavat säännönmukaisesti tapahtumaan tai koulutukseen osallistuneiden henkilöiden tiedot.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle lukuun ottamatta sähköpostimarkkinointiin käytettävää Mailchimp-palvelua sekä Anna ääni lapselle -kampanjan tietovisaa.

MailChimpille siirretään käyttäjistä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite sekä sähköpostin kohdentamiseen tarvittava tieto käyttäjäryhmistä. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja MailChimp kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle. Lisää tietoa MailChimpin sivuilla.

Anna ääni lapselle -tietovisan on teknisesti toteuttanut ohjelmistoyritys ZEF.
ZEF:in tietosuojaseloste>>

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavia oikeuksia:

 • Pääsy-, korjaamis- ja poisto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu Lastensuojelun Keskusliiton sidosryhmärekistereihin tekemällä tätä koskeva omakätisesti allekirjoitettu kirjallinen pyyntö kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle tai vierailemalla henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona kohdassa 1 mainitussa osoitteessa. Rekisteröidyn pyynnöstä virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan, täydennetään tai poistetaan.
 • Tietojen siirtäminen: Rekisteröity voi halutessaan saada siirretyksi toimittamansa henkilötiedot, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa suoramarkkinointia milloin tahansa. Rekisteröity voi vastustaa myös muuta käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.  Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa tietojen paikkansapitävyys varmistetaan.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön.
 • Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesi.

Tutustu tarkemmin organisaatioomme!

Organisaatio

Lastensuojelun keskusliiton jäsenet

Jäsenyhteisöt

Etsitkö yhteystietojamme?

Yhteystiedot

Sulje