Siirry sisältöön

Lastensuojelulain velvoitteiden tunteminen tärkeää

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon kaikkien osioiden arvioinnin kriteerien on perustuttava lastensuojelulakiin ja lapsen oikeuksien sopimukseen.

Lastensuojelun Keskusliiton lausunto Opetushallitukselle lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon perusteet- luonnos (dnro 31/421/2011)

Lastensuojelun Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta. Keskusliitto on kuullut lausunnon valmistelussa jäsenyhteisöjään liiton ehkäisevän työn neuvottelukunnan kautta.

Keskusliitto pitää hyvänä sitä, että lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen on esityksessä keskeisessä osassa sekä sitä, että tutkinnon suorittajan itsearviointi olisi osa tutkinnon arvosteluaineistoa. Vertaisryhmien hyödyntäminen lapsiperheiden tukena on myös hyvin huomioitu.

Keskusliitto kiinnittää lausunnossaan huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • lastensuojelulain velvoitteiden sekä lapsen oikeuksien yleissopimuksen periaatteiden tunteminen ja ammattitaidon arviointi niiden osalta;
  • kulttuurien moninaisuus ohjaustyössä -osan sisältö; ja
  • tutkinnon nimike.

Toimiminen lastensuojelulain velvoitteiden mukaisesti on esityksessä nimenomaisena arvioinnin kriteerinä vain kahdessa tutkinnon neljästä valinnaisesta osasta. Tutkinto on mahdollista suorittaa valitsematta kumpaakaan näistä, sillä tutkintoon vaaditaan vain kaksi valinnaista osaa.

Lasten ja nuorten ohjaustoimintaa ohjaavien lakien, ml. lastensuojelulain, mukainen toiminta mainitaan tutkinnon kaikkia osia läpäisevänä periaatteena. Keskusliiton mielestä on kuitenkin tarpeen, että lastensuojelulain velvoitteiden tunteminen on lisäksi nimenomainen arvioinnin kriteeri jokaisen tutkinnon suorittajan kohdalla. Sama koskee lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteita.

Keskusliiton näkemyksen mukaan jää myös epäselväksi, pystytäänkö ehdotetuilla ammattitaidon osoittamistavoilla varmistumaan siitä, että tutkintoa suorittava todellisuudessa hallitsee lastensuojelulain sisällön riittävästi. Näin on erityisesti siksi, että näyttötutkintoihin osallistumiselle ei voida asettaa koulutukseen osallistumista koskevia ennakkoehtoja. Tältä osin ammattitaidon osoittamistapoja tulisikin harkita uudelleen. Erityisesti tulee varmistua siitä, että jokainen tutkinnon suorittaja tuntee lastensuojelulain 25 §:n sisältämän ilmoittamisvelvollisuuden sisällön.

Keskusliiton mielestä on tärkeää, että kulttuurien moninaisuus ohjaustyössä -osa on ehdotetulla tavalla pakollinen tutkinnonosa ja yhdenvertaisuuskysymykset tuodaan näin keskeiseen rooliin. Tutkinnon osan arvioinnissa painottuvat vahvasti monikulttuurisuuskysymykset. Tärkeiden monikulttuurisuuskysymysten ohella myös kaikenlaisen muun erilaisuuden ymmärtäminen ja yleisen yhdenvertaisuuden edistäminen on keskusliiton näkemyksen mukaan ensiarvoisen tärkeää.

Esimerkiksi vammaisuuden erityiskysymyksiä tai sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä ei arvioinnin kriteereissä mainita tässä yhteydessä lainkaan. Keskusliiton mielestä arvioinnin kriteerejä tulisi laajentaa, ja laajempi näkökulma tulisi huomioida myös tutkinnon osan nimessä.

Keskusliiton näkemyksen mukaan tutkinnon vaatimukset ovat varsin yleisluontoisia, jolloin on vaikea määritellä, mitä itse asiassa tulee osata. Keskusliiton mielestä myös koko tutkinnon nimikettä tulisi vielä pohtia. Tutkinnon nimittäminen erityisohjaajan tutkinnoksi voi olla käytännössä harhaanjohtava ja siten omiaan aiheuttamaan työnantajien keskuudessa epäselvyyttä. Keskusliiton näkemyksen mukaan tutkinnon suorittaneen ammattitaitoa kuvastaisi paremmin nimike ”erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten ohjaajan tutkinto”.

Eliisa Jämsén

Erityisasiantuntija, HR


040 708 5845

Vastaan työssäni Valtakunnallisten lastensuojelupäivien® toteuttamisesta. Työskentelen myös henkilöstöhallinnon asiantuntijana vastaten erityisesti työyhteisömme osaamisen kehittämisestä, työhyvinvoinnista ja perheystävällisyydestä. Lisäksi toimin toimistotiimin esimiehenä.