Hyppää sisältöön

Vammaisten lasten oikeuksien toteutumista tulisi painottaa vahvemmin

Lapsen oikeudet
Lausunnot ja kuulemiset
27.10.2017

Lastensuojelun keskusliitto antoi lausuntonsa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien koskevan yleissopimuksen (myöhemmin vammaissopimus) ensimmäiseen määräaikaisraportin valmisteluun liittyen. LSKL kiinnittää lausunnossaan huomiota vammaisten lasten oikeuksien toteutumiseen sekä niihin liittyviin haasteisiin sekä YK:n vammaissopimuksen että YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen näkökulmasta. 

YK:n vammaissopimuksen yhtenä tavoitteena on turvata vammaisille lapsille samat ihmisoikeudet ja perusvapaudet kuin muillekin lapsille. Lähtökohta on sama kuin YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksessa, jossa taataan sopimuksen oikeudet yhdenvertaisesti kaikille lapsille riippumatta lapsen itsensä tai hänen vanhempiensa taustasta tai ominaisuuksista. Molemmat sopimukset velvoittavat siihen, että lasten kehittyviä kykyjä on kunnioitettava ja heidän mahdollisuutensa säilyttää identiteettinsä on turvattava. Vammaissopimuksessa tämä on yksi keskeinen sopimuksen periaate ja se pitää sisällään ajatuksen siitä, että vammainen lapsi on ensisijaisesti lapsi, jolla on oikeus nauttia kaikista ihmisoikeuksista ja perusvapauksista täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa.

Lastensuojelun Keskusliitto nostaa esille lausunnossaan mm. seuraavia vammaisten lasten oikeuksiin liittyviä asioita:

  • Parhaillaan valmistellaan ensimmäistä valtionhallinnon toimintaohjelmaa vammaissopimuksen täytäntöön panemiseksi. LSKL korostaa, että toimintaohjelmaa laadittaessa tulee painottaa vammaisten lasten oikeuksien sekä lasten ja heidän perheidensä hyvinvoinnin toteutumiseen liittyviä asioita. Vammaisille henkilöille tarkoitetut palvelut suunnitellaan ja toteutetaan paljolti aikuisten ehdoilla. Tuolloin unohdetaan, että vammaisille aikuisille suunnatut tuet ja toimintatavat eivät sellaisenaan ehkä olekaan riittäviä lapsille.
  • Haasteina on tuotu esille muun muassa se, miten parhaiten voidaan huomioida vammaisten lasten oikeudet luontevasti osana hallintokäytäntöä sekä se, miten laatia kokonaisvaltainen oikeudellinen ja poliittinen kehys vammaisten lasten oikeuksien takaamiseksi yhteiskunnassa.
  • Vammaisia lapsia ja heidän perheitään ei tule nähdä erillisenä, homogeenisenä ryhmänä, jolle kohdennetaan vain yhdenmukaisesti räätälöityjä erityispalveluja ja tukitoimia, vaan heidän yksilölliset tarpeensa tulisi ottaa läpileikkaavasti ja kokonaisuutena huomioon.
  • Vammaissopimus edellyttää, että vammaisille henkilöille turvataan riittävä elintaso ja sosiaaliturva ilman syrjintää vammaisuuden perusteella. Lapsen vamma tai sairaus aiheuttaa usein keskimääräistä suurempaa palvelutarvetta perheessä. Viimeaikaiset säästöt ja leikkaukset ovat kohdentuneet valitettavan usein heikommassa asemassa ja kuormittavassa elämäntilanteessa oleviin lapsiperheisiin.

Koko lausunto

Kommentit (0)

Sulje