Hyppää sisältöön

Esitys uudeksi lapsenhuoltolaiksi vahvistaa lapsen oikeuksia ja asemaa perheympäristössä

Politiikka & Yhteistyö
Lapsen oikeudet
Lausunnot ja kuulemiset
1.12.2017
Esitys uudeksi lapsenhuoltolaiksi vahvistaa lapsen oikeuksia ja asemaa perheympäristössä

Lastensuojelun Keskusliitto antoi lausuntonsa oikeusministeriölle lapsenhuoltolain uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä ja ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudistetuksi lapsenhuoltolaiksi. LSKL keskittyy lausunnossaan arvioimaan erityisesti esitysluonnoksessa ehdotettuja säännöksiä huoltajien velvollisuuksien täsmentämisestä, vuoroasumisesta, lapsen oikeudesta tavata muuta henkilöä kuin vanhempaansa sekä säännöksiä tuetuista ja valvotuista tapaamisista.

Lastensuojelun Keskusliitto pitää tarpeellisena erityisesti huoltolain uudistuksen tavoitetta vahvistaa lapsen osallisuutta häntä koskevien asioiden käsittelyssä. Lapsen oikeuksien sopimus korostaa erityisesti lapsen oikeutta tulla kuulluksi häntä koskevissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa toimissa. Koska lapsen etua ei katsota voitavan täysipainoisesti selvittää, jollei lapsen mielipidettä ole kuultu, tukee osallisuuden vahvistaminen osaltaan myös lapsen edun ensisijaisuuden periaatteen toteutumista. Osallisuus on otettu lapsenhuoltolain uudistuksessa hyvin huomioon kokonaisuutena, johon kuuluu keskeisenä osana myös lapsen oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista. Tiedon saamista voidaan pitää keskeisenä edellytyksenä osallistumisoikeuden käyttämiselle.

Yleisesti ottaen ehdotettu esitys uudeksi lapsenhuoltolaiksi vahvistaa lapsen oikeuksia ja asemaa perheympäristössä. Lastensuojelun Keskusliitto kuitenkin peräänkuuluttaa ministeriöiden hallinnonalat yhdistävää lainvalmistelua, jotta lapsen etu erilaisissa lapsen huoltolain soveltamisalaan kuuluvissa tilanteissa voitaisiin tosiasiallisesti saavuttaa. Lainvalmistelussa on nyt kokonaan jätetty arvioimatta, olisiko palveluja ja etuuksia koskevaa lainsäädäntöä mahdollista muuttaa siten, että etuuksien maksaminen puoliksi molemmille vanhemmille mahdollistuisi ja että palveluiden saamisessa voitaisiin huomioida lapsen tosiasiallinen asuminen kahdessa osoitteessa. Tarve asian arvioimiselle on tullut selvästi esiin lainvalmistelun kuluessa.

Lastensuojelun Keskusliitto myös painottaa, että lapsen edun tosiasiallinen toteutuminen edellyttää lainsäädännöllisten toimien kehittämisen lisäksi viranomaisten koulutustarpeen tunnustamista sekä riittävää resursointia viranomaisten toimintaan. Perheoikeudellisissa asioissa keskeisessä asemassa on myös tuomioistuinten ja sosiaaliviranomaisten välisen yhteistyön sujuvuus, jota tulee vahvistaa valtiojohtoisesti.

Koko lausunto (pdf)

Kommentit (0)

Sulje