Hyppää sisältöön

Lapsen oikeudet on turvattava myös digitaalisessa ympäristössä

Politiikka & Yhteistyö
Lapsen oikeudet
Lausunnot ja kuulemiset
21.09.2020
Lapsen oikeudet on turvattava myös digitaalisessa ympäristössä

Lastensuojelun Keskusliitto (LSKL) on antanut lausuntonsa hallituksen esityksestä liittyen sähköisen viestinnän palveluiden muuttamiseen HE 98/2020. LSKL:llä on ollut hyvin rajallinen mahdollisuus perehtyä kyseiseen esitykseen lausuntopyynnön edellyttämässä erittäin lyhyessä ajassa. Esitystä tarkasteltiin tästä syystä vain tietyiltä osin ja LSKL:n omassa vaikuttamistyössään laajemmin esille nostamiensa asioiden näkökulmasta.

Lastensuojelun Keskusliitto kannattaa lausunnossaan sitä, että audiovisuaalisia sisältöpalveluja koskevan sääntelyn soveltamisala laajentuu niiden osalta videonjakoalustoihin. Myös kuvaohjelmalain soveltamisalan laajentaminen tältä osin on kannatettavaa. Uuden sääntelyn tavoitteena on parantaa erityisesti alaikäisten suojelua sekä audiovisuaalisten sisältöpalvelujen esteettömyyttä, mikä on hyvä ja tärkeä tavoite lapsen oikeuksien näkökulmasta.

LSKL pitää ongelmallisena sitä, että esityksen lapsivaikutusten arviointi on jäänyt riittämättömäksi, vaikka esitys on lasten oikeuksien kannalta erittäin merkittävä. Lapsivaikutusten arviointi on nimensä mukaisesti arviointia. Arvioinnissa tulisi avoimesti ensin hahmottaa, mitä kielteisiä ja myönteisiä vaikutuksia esityksellä on. Tämän jälkeen tulisi tarkastella perusteellisesti miten myönteisiä mahdollisuuksia voidaan vahvistaa ja kielteisiä poistaa tai ainakin lieventää. Vaikutusten ennakkoarviointi on tehtävä riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta arvioinnin tulokset voidaan ottaa huomioon jatkovalmistelussa sekä myös toimeenpanossa.

Lue koko Lastensuojelun Keskusliiton antama lausunto: HE 98/2020 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pdf)

Kommentit (0)

Sulje