Hyppää sisältöön

Lastensuojelun keskusliitto kannattaa kansallisen lapsistrategian laatimista

Lapsen oikeudet
Lausunnot ja kuulemiset
7.3.2018
Lastensuojelun keskusliitto kannattaa kansallisen lapsistrategian laatimista

Lastensuojelun Keskusliitto on pitkään peräänkuuluttanut YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen varaan rakentuvaa, pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista lapsipolitiikkaa.

Lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikka on ollut Suomessa hajanaista, sirpaleista ja siitä johtuen myös epäjohdonmukaista. YK:n lapsen oikeuksien komitea on todennut, että Suomesta puuttuu kattava lapsipolitiikan koordinaatio. Komitea korostaa, että lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpano edellyttää koordinointia ministeriöiden välillä, keskushallinnon, alue- ja paikallistason välillä sekä julkisen vallan ja kansalaisyhteiskunnan välillä.

Lapsen oikeuksien sopimuksen 4 artiklassa sopimusvaltioita edellytetään ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin ja muihin toimiin sopimukseen sisältyvien oikeuksien panemiseksi täytäntöön. Lapsen oikeuksien sopimuksen lisäksi myös muut lasten, nuorten ja lapsiperheiden kannalta keskeiset ihmisoikeussopimus- ja perusoikeussäännökset on tärkeä huomioida lapsistrategiassa.

Näistä syistä Lastensuojelun Keskusliitto vetoaa eduskuntaan, että eduskunta tekee linjauksen kansallisen lapsistrategian valmistelusta ja laatimisesta, kuten YK:n lapsenoikeuksien komitea on vaatinut. Kansallinen lapsistrategia on merkittävä lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikan ohjauksen väline.
Se mahdollistaa selkeiden päämäärien ja tavoitteiden asettamisen lapsipolitiikalle sekä lapsipolitiikan tavoitteiden saavuttamisen seurannan.

Lastensuojelun Keskusliitto yhtyy lapsiasiavaltuutetun kertomuksessa esitettyyn vaatimukseen siitä, että kansallisesta lapsistrategiasta tulee säätää lailla. Lailla säätäminen on välttämätöntä, jotta lapsistrategialle luodaan pysyvät perusteet ja sen jatkumo voidaan turvata. Keskusliitto pitää tärkeänä, että lapsistrategian valmistelu aloitetaan välittömästi.

Keskusliitto pitää tärkeänä, että strategia valmisteltaisiin valtioneuvostossa ministeriöiden yhteistyönä ja hyväksyttäisiin valtioneuvostossa neljäksi vuodeksi kerrallaan. Valmistelussa osallistettaisiin kansalaisjärjestöt ja yhteiskunnan eri toimijat. Valmistelussa kuultaisiin myös lapsia ja nuoria. Kansallisen lapsistrategian pohjalta laadittaisiin tarvittavat kirjaukset maakuntastrategioihin ja kuntastrategioihin.

Koko lausunto pdf-muodossa>>

Kommentit (0)

Sulje