Hyppää sisältöön

Pakkoavioliiton uhrien oikeussuoja on varmistettava ja uhreille on tarjottava riittävästi apua ja tukea avioliiton päättämisessä

Politiikka & Yhteistyö
Lausunnot ja kuulemiset
9.12.2020
Pakkoavioliiton uhrien oikeussuoja on varmistettava ja uhreille on tarjottava riittävästi apua ja tukea avioliiton päättämisessä

Lastensuojelun Keskusliitto on oikeusministeriön pyynnöstä antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi liittyen pakottamalla solmitun avioliiton kumoamiseen. 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi avioliittolakia, oikeudenkäymiskaarta ja tuomioistuinmaksulakia. Avioliittolakiin ehdotetaan lisättäviksi säännökset, jotka mahdollistavat pakottamalla solmitun avioliiton purkamisen kumoamalla. Avioliittolakia ehdotetaan lisäksi muutettavaksi siten, että ulkomailla alaikäisenä solmittu avioliitto tunnustetaan vain erityisestä syystä, jos ainakin toisella aviopuolisoista oli avioliiton solmimishetkellä asuinpaikka Suomessa. 

Avioliiton kumoaminen 

Lastensuojelun Keskusliitto pitää hyvänä sitä, että esitysluonnoksessa on otettu keskeiseksi tavoitteeksi, että lainsäädännön tulee antaa avioliittoon pakotetulle sekä oikeudellista että taloudellista suojaa, avioliiton päättyessä. Toinen tärkeä asia, on se, että esityksessä asiaa on pohdittu myös avioliittoon pakotetun siviilisäädyn osalta. Joissain yhteisöissä avioeroon voi liittyä voimakas stigma. Avioliiton kumoamisen hyvänä puolena voidaan pitää sitä, että kumoaminen jälkeen väestötietojärjestelmään merkittäisiin se siviilisääty, joka puolisolla oli kumotun avioliiton solmimishetkellä. Toisaalta esitysluonnoksessa tuodaan esille, että naisen asema voi olla haavoittuvainen avioliiton purkamismuodosta riippumatta. Etenkin tilanteessa, jossa naisen siviilisääty on naimaton, mutta hänellä on lapsia. Näin ajatellen ehdotetun lainmuutoksen pääasiallisesti tavoiteltu vaikutus pakkoavioliiton uhrien asemaan voi jäädä saavuttamatta. 

Lastensuojelun Keskusliitto kannatti varauksellisesti/ehdollisesti avioliiton kumoamisvaihtoehtoa lausunnossaan, joka liittyi arviomuistioon pakkoavioliiton mitätöintiin ja ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustamiseen liittyvistä sääntelytarpeista. Kumoamisvaihtoehdon puolesta puhuvat em. seikat, mutta kuten arviomuistiossa, niin myös esitysluonnoksessa jää auki vielä useita olennaisia kysymyksiä, joiden ratkaiseminen ja edelleen arviointi on olennaista avioliittoon pakotetun henkilön ja hänen mahdollisten lapsiensa oikeuksien turvaamisen osalta.  

Kuten esityksessä todetaan, asiassa on hyvin niukasti käytännön kokemusta ja esimerkkejä sekä tutkimusta. Kysymyksiä tarkastellaan lähinnä teoreettisella tasolla. On erittäin tärkeää, että sääntelyllä voidaan varmistaa se, että henkilölle, joka on joutunut oikeudenloukkauksen kohteeksi, ei aiheudu lisää ongelmia siitä, että oikeussuojan tarpeisiin ei kyetä oikein tai riittävästi vastaamaan. 

Tärkeää on tarjota pakkoavioliiton uhrille ja hänen mahdollisille lapsilleen tukea, apua ja neuvontaa koko avioliiton päättämisen prosessin ajan ja vielä sen jälkeenkin. Pakkoavioliiton uhrit voivat olla myös ihmiskaupan uhreja ja tällöin oikeutettuja erityiseen tukeen ja palveluihin muun muassa kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetussa laissa (746/2011) säädetyn mukaisesti. 

Ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustaminen 

Lastensuojelun Keskusliitto kannattaa lähtökohtaisesti sitä, että ulkomailla solmittua avioliittoa ei tunnusteta, jos toinen tai molemmat osapuolet ovat alle 18-vuotiaita ja ainakin toisella heistä on ollut avioliiton solmimishetkellä asuinpaikka Suomessa. Kuitenkin on tilanteita, kuten esitysluonnoksessa esitetään, että säännökseen on hyvä jättää mahdollisuus painavaista, erityisistä syistä arvioida avioliiton tunnustamista, silloin kun kyse ei ole säännösten kiertämisestä tai pakottamisesta. Harkinnan mahdollisuus on tärkeää, jotta säännöksen soveltaminen sellaisenaan ei aiheuttaisi kohtuutonta tilannetta puolisoille tai heidän lapsilleen. Alaikäisavioliittojen ennaltaehkäiseminen on keskeinen tavoite. Keskeistä sääntelyssä on myös se, että avioliittoon vasten tahtoaan vihitty alaikäinen ei joutuisi erityisiin toimiin saadakseen avioliiton purettua Suomessa, mikä olisi varmasti henkilön edun mukaista. 

Lastensuojelun Keskusliitto korostaa, että pakkoavioliittojen ennaltaehkäisemiseksi on ensiarvoisen tärkeää toteuttaa lainsäädäntömuutosten ohella myös muita uhrin asemaa vahvistavia toimia. Hyvätkään säännökset eivät yksin turvaa oikeuksien toteutumista, mikäli toimeenpano jää puutteelliseksi. Keskusliitto korostaa riittävien resurssien ja laadukkaan koulutuksen merkitystä, niille viranomaistahoille, jotka työskentelevät näiden asioiden parissa. 

Lastensuojelun Keskusliitto pitää tärkeänä, että asian jatkovalmistelussa ja säännösten toimeenpanossa tehdään yhteistyötä naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman sekä STM:n marraskuussa 2020 asettaman Lanzaroten sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaa laativan ja seurantaa toteuttavan työryhmän kanssa. 

Lue koko lausunto: Lastensuojelun Keskusliiton lausuntoluonnoksesta hallituksen esitykseksi liittyen pakottamalla solmitun avioliiton kumoamiseen (pdf) 

Kommentit (0)

Sulje