Hyppää sisältöön

Att mötas i familjecentret -utbildning

Välkommen att höra samt diskutera hur vi möter och stöttar familjer i olika livssituationer.
Fortbildningsdagen är delad i två sessioner. På förmiddagen är temat Stöd för barnfamiljers hälsa och
välbefinnande och på eftermiddagen Stöd till barnfamiljer i utmanande livssituationer. När du anmäler dig kan du välja mellan att delta hela dagen eller i någondera session.

Fortbildningen är riktad till alla som jobbar med barn och barnfamiljer, bl.a. personal inom undervisning och småbarnspedagogik, social- och hälsovård samt föreningar och församlingar. Som handledare verkar föreningarnas sakkunniga. Fortbildningen är gratis för deltagarna. På fortbildningen bjuder vi på kaffe, lunchen är på egen bekostnad.

 

Stöd för barnfamiljers hälsa och välbefinnande

8.30
Morgonkaffe

8.45 – 9.00
Öppning och välkommen

Ilona Fagerström, Utvecklingsplanerare, Helsingfors social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Anna Moring, Ledande sakkunnig, Nätverket för Familjers Diversitet

9.00 – 9.30
Det viktiga mötet
Anna Moring, Ledande sakkunnig, Nätverket för Familjers Diversitet

9.40 – 11.10 Moduler

1. Hur göra barn, unga och föräldrar delaktiga i sin serviceprocess? – konkreta verktyg för att göra allas röster hörda
Camilla Forsell, Koordinator för familjearbete i Österbotten, Projektet Familjen i centrum, FDUV
Charlotte Wieliczko, Krisarbetare, Krisjouren för unga, HelsingforsMission

Framtiden är dialogisk och klienter deltar aktivt i att utforma sina tjänster. I modulen presenteras konkreta metoder som tredje sektorns organisationer använder för att öka barn, unga och föräldrars delaktighet i serviceprocessen och som ger möjlighet att planera tjänster så att de fungerar effektivt både för brukare och sakkunniga. Hur kan vi bli bättre på att lyssna på vad de som söker sig till oss behöver? Hur vet vi om vi är till hjälp? Vad kan vi tillsammans göra om vi får höra att något inte funkar?

2. Hur möter vi familjer som tampas med vardagens utmaningar?  – Stöd och tips kring att skapa fungerande vardagsrutiner ur ett resursstärkande perspektiv
Sofia Grynngärds, Projektledare och hushållsrådgivare, Marthaförbundet
Jenni Haapala, projektkoordinator och hushållsrådgivare, Marthaförbundet
Mikaela Wiik, Sakkunnig i fysisk aktivitet, Folkhälsan
Petra Zilliacus, ICDP Finland rf

Att bli förälder är en stor omställning. Den nya familjemedlemmen gör att familjens vardag ändras och det blir aktuellt att omorganisera vardagssysslorna och hitta nya fungerande rutiner. När barnet växer och blir mer självständigt dyker det ofta upp stunder då vardagen kan kännas frustrerande för föräldern och behovet av att se över vardagsrutinerna aktualiseras. Tredje sektorns organisationer jobbar konkret med familjer i deras vardag. Inom modulen funderar vi på praktiska lösningar och tips som kan hjälpa oss som jobbar med familjer att reflektera över vårt eget bemötande och idéer om hur vi kan stöda familjemedlemmarna att hitta sina egna resurser och bygga upp en vardag som fungerar och känns hanterbar. Vi diskuterar utmaningar i samspelet med barnet i vardagssituationer, t.ex. kring mat, sömn och känsloreglering.

3. Att arbeta med parrelation och jämställt föräldraskap
Britt-Helen Tuomela-Holti, sakkunnig i familjearbete, Folkhälsan
Maria Ostrow, Sakkunig inom barn- och familjearbete, Barnavårdsföreningen

Kvaliteten på de vuxnas samspel i familjen anger tonen och bestämmer atmosfären i familjen. Den bästa grunden för ett barns uppväxtmiljö är en respektfull relation mellan barnets föräldrar. Respekt är en förutsättning för att främja parrelationer och en förutsättning för att kunna lösa konflikter. Respekt är också konkreta handlingar i det vardagliga livet. När vi jobbar hälsofrämjande med parrelationer behöver vi fördjupa oss i vilka dessa handlingar är och vad vi kan göra för att parrelationen ska bli mera respektfull. De flesta par har i något skede problem i sin relation och när par söker stöd och hjälp är det inte ovanligt att båda eller den ena känner sig väldigt obekväm och utblottad när parens utmaningar och vardagssituation lyfts fram. En viktig del i att skapa en trygg och inkluderande atmosfär är att professionella är medvetna om de egna reaktionerna och referensramarna och hur det kan påverka upplevelsen för paret eller den enskilda individen. Vad är viktigt att tänka på när man som professionell möter par så att båda känner sig sedda och hörda på ett jämlikt sätt? Vilka verktyg och vilken kunskap behövs för att kunna bemöta den mångfald av familjer som finns idag?

11.15 – 11.45
Avslutning
Charlotte Wieliczko, Krisarbetare, Krisjouren för unga, HelsingforsMission

 

Stöd till barnfamiljer i utmanande livssituationer

12.45
Öppning och välkommen
Malin von Koskull, Sakkunnig i hälsofrämjande familjearbete, Folkhälsan

13 – 13.30
Utmaningar i möten med familjer i kris
Charlotte Wieliczko, Krisarbetare, Krisjouren för unga, HelsingforsMission

13.30 – 14.00
Kaffepaus

14.00 – 15.30 Moduler

4. Hur möter vi familjer i ett utmanande livsskede? Stöd och tips för att upprätthålla en fungerande vardag och hållbar privatekonomi
Mia-Maja Wägar, Ekonomirådgivare, Marthaförbundet

Att ett barn påverkar en familjs ekonomi är ett faktum. Utgifterna ökar, samtidigt som familjens inkomster ofta sjunker under barnets första levnadsår. Forskning visar att finländare upplever det svårt att tala om pengar, då många anser att pengar och konsumtion medför ångestkänslor och stress. Det här kan i värsta fall kan leda till ekonomiska utmaningar för en familj. Vi diskuterar hur man på ett naturligt sätt kan tala om pengar och konsumtion med en familj, samtidigt som man kan hjälpa med att skapa rutiner i familjen för att upprätthålla en hållbar privatekonomi.

5. Skilsmässa
Maria Ostrow, Sakkunig inom barn- och familjearbete, Barnavårdsföreningen

Möter du i ditt arbete barn eller vuxna som lever i familjer där föräldrarna har separerat eller överväger att göra det? Vilka reaktioner är vanliga hos barn då föräldrarna skiljer sig? Hur kan man bemöta föräldrar som är mitt i en skilsmässokris eller har slut på krafterna i och med de utmaningar den nya livssituationen medför?

Föräldrarnas separation är en av de vanligaste stressfaktorerna i ett barns liv, men skilsmässan i sig är inte skadlig för barn. Det viktigaste är hur föräldrarnas samarbete fortsätter och vilka reaktionerna är efter skilsmässan. Särskilt långt utdragna gräl mellan föräldrarna stressar och skadar barnen och påverkar deras vardag. Förutom att vi ger professionella verktyg och redskap informerar vi också om vilka möjligheter och utmaningar familjerna kan, hur man bättre kan stödja och bemöta familjerna och hur man kan stödja relationen mellan barn och vuxen. Vi handleder professionella i hur de kan bemöta barn och stödja föräldrarna i ett gemensamt föräldraskap trots att de inte lever tillsammans.

6. Hur möter vi barn och unga som är i behov av särskilt stöd?
Henrika Mercadante, Koordinator för familjearbete i södra Finland, Projektet Familjen i centrum, FDUV
Merja Koponen, Sakkunnig inom barn- och familjearbete, Barnavårdsföreningen i Finland rf

Vad behöver vi veta eller göra för att mötet ska bli så bra som möjligt? Hur vet vi vilka barn som är i behov av särskilt stöd? Många olika saker kan påverka barnets reaktioner och beteende. Genom att fundera på vad professionella kan göra för att mötet ska bli så tryggt som möjligt, kan vi skapa positiva upplevelser både för barnet och för föräldrarna.

Att få ett barn med särskilda behov påverkar hela familjen. Fokus inom vården ligger på barnet, men vad behöver de anhöriga för att kunna stöda barnet, komma igång med vardagen efter beskedet om barnets utmaningar och därtill för att kunna samarbeta med social- och hälsovården? I bemötande av barnet ingår bemötande av föräldrarna. Hur vi bemöter anhöriga är särskilt viktigt då vi första gången lyfter upp oro för ett barns utveckling och i samband med uttalet av barnets diagnos. Via videoklipp med anhörigas erfarenheter diskuterar vi vad som ingår i ett gott bemötande.

15.35 – 16.00
Avslutning
Malin von Koskull, Sakkunnig i hälsofrämjande familjearbete, Folkhälsan

Välkommen!

Tiedot

Aika
03. 03. 2020 08:30 - 03. 03. 2020 16:00
Paikka
HELSINFORS, G18-festsal, Georgsgatan 18
Järjestäjä
Perheet keskiöön! -hanke

Lisää tapahtumia

Sulje