Siirry sisältöön

Suomalaiset ja venäläiset asiantuntijat tekevät yhteistyötä lastensuojeluasioissa

Suomen suurlähetystössä Moskovassa pidettiin tänään Suomen ja Venäjän lastensuojeluasiantuntijoiden yhteistyöseminaari lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisesta. Asiantuntijoiden näkemyksen mukaan maiden välisessä perheoikeudellisessa yhteistyössä on edistytty viime vuosina. Lastensuojeluun liittyvä problematiikka on molemmissa maissa samankaltainen mutta tukitoimet ja lainsäädäntö ovat erilaiset. Molempien maiden puheenvuoroissa nostettiin esiin lapsen etu ja osallisuus.

Suomen ja Venäjän lainsäädännöissä on eroja esimerkiksi huoltajuuskäsitteissä, ja toisinaan niistä seuraa erilaisia tulkintoja lastensuojeluasioissa. Järjestelmien eroista huolimatta asiantuntijoiden ajatukset vaikuttavista palveluista sekä lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisestä ovat samankaltaisia. Myös maiden sosiaaliviranomaisten välillä on hyvää yhteistyötä. Olennaista on, että asiantuntijoilla on riittävästi tietoa lainsäädännöstä ja järjestelmistä molemmissa maissa.

Suomen ja Venäjän lastensuojeluasiantuntijat pohtivat tänään yhteistyöseminaarissa perheiden hyvinvoinnin tukemista ja lastensuojelukysymyksiä. Kansainväliset sopimukset asettavat raamit perheoikeudellisissa kysymyksissä. Suomalaisten näkökulmasta merkittäviä askelia Venäjällä ovat olleet Haagin lapsikaappaussopimukseen (1980) sekä Haagin lastensuojelusopimukseen (1996) liittyminen. Yhteistyön tavoitteena on edistää kansainvälisten sopimusten tehokasta soveltamista ja kehittää lapsia koskevien riitojen ratkaisemisen järjestelmiä.

Rakenteellisia muutoksia tulossa

Molemmissa maissa on meneillään isoja rakenteellisia muutoksia lastensuojelussa. Venäjällä on käynnissä suuri lastensuojelureformi, jonka tavoitteena on purkaa lastenkotijärjestelmä ja kehittää sijaisperhejärjestelmää ja perheiden tukipalveluita. Muutoksia on jo nähtävissä, sillä orpojen ja sosiaalisten orpojen määrä on tilastojen mukaan laskenut ja perhesijoitusten määrä kasvanut.

Seminaarissa esitettiin myös Suomen kansallista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE-hanke), joka on yksi hallituksen 26 kärkihankkeesta. Hanke tähtää lapsiperheiden palveluiden kokonaisvaltaiseen uudistukseen ja pysyvään muutokseen kohti lapsi- ja perhelähtöisiä, yhteensovitettuja, oikea-aikaisia ja tarpeenmukaisia palveluita.

Suomen lastensuojelulain venäjänkielinen käännös on päivitetty vastaamaan sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain muutoksia. Vuonna 2015 voimaan tulleen uuden sosiaalihuoltolain tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä ja turvata oikea-aikainen tuki perheille.

Myös perhekeskusmallin kehittäminen on osa kärkihanketta. Perhekeskusmallilla tarkoitetaan lähipalvelujen kokonaisuutta, joka sisältää hyvinvointia, kasvua ja kehitystä edistävät lasten ja perheiden varhaisen tuen ja hoidon palvelut. Toiminta pohjautuu kuntien lapsiperhepalveluille, mutta lapsi- ja perhejärjestöt ovat myös aktiivisesti mukana kehittämistyössä.

Lähialueyhteistyö tuo oman panoksensa lasten hyvinvointiin

Lastensuojelun keskusliitto on tehnyt lähialueyhteistyötä jo vuodesta 1989. Tänä vuonna päättyy Tuki äidille – suoja lapsille -hanke, jonka tavoitteena oli luoda Petroskoin kaupungin lastenkodeista itsenäiseen elämään siirtyville äideille palvelujärjestelmä lapsen hoidosta ja arjesta selviytymisen tueksi.

Seminaarissa esitettiin myös perhekuntoutuskeskus Lausteen sekä venäläisten partnereiden yhteinen hanke, jonka tavoitteena on kehittää Leningradin alueella sijaitsevan lastenkodin toimintaa.

Perheiden hyvinvoinnin tukeminen ja lastensuojelu Venäjällä ja Suomessa -seminaarin 2.11. järjestivät Lastensuojelun keskusliitto, Suomen suurlähetystö Moskovassa ja Aleksanteri Instituutti. Seminaari on osa suomalaisten ja venäläisten asiantuntijoiden vakiintunutta vuoropuhelua lastensuojelun käytännöistä Suomessa ja Venäjällä. Siinä ei käsitelty yksittäisiä lastensuojelutapauksia, vaan tavoitteena oli edistää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa maiden välillä.

 

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Julia Kuokkanen, p. 050 553 7417

Suomen lastensuojelulain venäjänkielinen käännös on löydettävissä täältä
Lisätietoa Suomen lastensuojelusta myös venäjäksi: www.lastensuojelu.info