Siirry sisältöön

Lapsijärjestöjen yhteinen UPR -raportti lasten oikeuksien tilasta Suomessa

Yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (Universal Periodic Review, UPR) on YK:n ihmisoikeusneuvoston yhteyteen perustettu valtioiden välisen vertaistarkastelun mekanismi. Sen avulla tarkastellaan säännöllisesti YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeusvelvoitteiden ja -sitoumusten toteutumista noin nelivuotisen tarkastelukierroksen aikana. Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset jättivät yhteisen raportin YK:n Ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle UPR -työskentelyä varten.

UPR-tarkastelu on tehokas ja vaikuttava ihmisoikeusmekanismi, jota lapsijärjestöt laajalti eri valtioissa käyttävät lapsen oikeuksien sopimuksen määräaikaisraportoinnin rinnalla lasten oikeuksien edistämisessä. Kansalaisjärjestöillä on keskeinen rooli koko tarkasteluprosessin ajan.

Suomen ihmisoikeustilannetta tarkastellaan jälleen ihmisoikeusneuvoston alaisessa yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun työryhmässä vuonna 2017. Suomalaisten kansalaisjärjestöjen tuli jättää omat raporttinsa 22.9.2016.

Lapsijärjestöjen jättämässä raportissa tuotiin esille lasten oikeuksien toteutumista ja tilaa Suomessa. Siinä käsitellään ihmisoikeussopimusten velvoitteiden voimaansaattamista ja toteutumista lainsäädännössä, hallinnollisessa toiminnassa ja poliittisessa päätöksenteossa. Esille nostetaan mm. seuraavia suosituksia ja kysymyksiä:

  • Lasten kansallisia oikeusturvakeinoja tulee kehittää toimiviksi ja tehokkaiksi.
  • Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osuutta kasvatetaan turvaamalla varhaiskasvatukselle riittävät voimavarat ja varhaiskasvatuksesta tiedotetaan nykyistä paremmin vanhemmille, joiden lapset eivät osallistu varhaiskasvatukseen.
  • Varhaiskasvatuksen saavutettavuus ja laatu turvataan jatkamalla varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamista. Uudistamisessa huomioidaan lapsen oikeuksien komitean Suomelle antamat suositukset sekä komitean antamat yleiskommentit.
  • Suomen on toteutettava aiemmin luvatut uudistukset, eli ilman huoltajaa tulleiden lasten säilöönotto tulee kieltää kokonaan ja Suomen tulee kehittää lapsiperheille todellisia vaihtoehtoja säilöönotolle. Perheet tulee sijoittaa vain yksiköihin, jotka ovat lapsille ja lapsiperheille soveltuvia.
  • Ilman huoltajaa tulleiden lasten vastaanoton ja kotouttamisen kokonaisuudesta tulee tehdä perusteellinen ja riippumaton tiedonkeruu ja arviointi.
  • Turvapaikanhakijalapsille ja -perheille tulee antaa entistä enemmän tietoa heidän oikeuksistaan turvapaikkaprosessissa ja oleskeluluvan saamisen jälkeen. Lapsille tämä tulee antaa heille sopivassa muodossa.
  • Suomen tulee lisätä lapsiin kohdistuvaa syrjintää, kiusaamista ja vihapuhetta koskevaa tutkimusta ja tiedonkeruuta, jotta näiden ennaltaehkäisy tehostuu. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota digitaalisessa ympäristössä tapahtuviin rikkeisiin.

UPR tarkastelu tukee osaltaan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen määräaikaisraportointia. Kansalaisjärjestöjen osallistuminen UPR-tarkasteluun tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa YK:n lapsen oikeuksien komitean valtiolle antamia päätelmiä ja suosituksia. Toisaalta se voi myös painottaa niitä ongelmakohtia lasten oikeuksissa, jotka eivät riittävästi ole nousseet esille komitean suosituksissa. Suomen valtio antaa oman raporttinsa YK:n lapsen oikeuksien komitealle vuonna 2017 ja myös vaihtoehtoisen raportin valmistelu on käynnissä.

Lue koko raportti (englanniksi): The universal periodic review 2017 joint contribution coalition of NGOs for UPR Finland

Katso myös: https://www.lskl.fi/blogi/spend-now-solve-now-invest-in-the-future/

Lue lisää:

UPR – A mid-term report on the implementation of the recommendations by the Government of Finland
UPR -info
UN Universal Periodic Review
Child Rights Connect: Universal Periodic Review, Fact Sheet 1-4
Child Rights Information Network (CRIN): A guide to using the Universal Periodic Review (UPR)
Child Rights Information Network (CRIN): Universal Periodic Review: The Status of Children’s Rights. An Analysis of trends / Review of NGO Participation
HOW TO FOLLOW UP ON UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS RECOMMENDATIONS – A Practical Guide for Civil Society