Siirry sisältöön

Handboken om hur man intervjuar och fotograferar barn har publicerats på svenska

Handboken erbjuder hjälp med etiska och praktiska frågor när det gäller att intervjua och fotografera barn och ungdomar.

I Finland har förhållandet mellan media och minderåriga hittills varit något av ett oskrivet blad. År 2011 sammanställde Centralförbundet för Barnskydd, Finlands journalistförbund och Aikakauslehtien Liitto samt deras samarbetspartner en handbok som erbjuder hjälp med etiska och praktiska frågor när det gäller att intervjua och fotografera barn och ungdomar.

Nu har handboken publicerats på svenska.

Utarbetandet av handboken upplevdes som viktigt, eftersom journalister och fotografer i den stressade vardagen möter situationer då de skulle behöva vägledning. Sådana situationer är exempelvis frågor om hur gamla ungdomar måste vara för att man ska kunna intervjua dem utan att behöva be föräldrarna om lov eller hur man ska intervjua barn och ungdomar som befinner sig mitt i en krissituation.

I handboken tar man också bland annat upp frågor kring att intervjua barn som är placerade utanför hemmet, barn i nyhetsförmedling om brott och rätt, praktiska utmaningar med olika typer av familjekonstellationer samt exempelvis tystnadsplikt. I handboken presenteras även befintliga normer, anvisningar och internationell god praxis.

I handboken har man samlat ihop erfarenheter av knepiga situationer från verksamma journalister och fotografer, och fokuserat just på dessa. På motsvarande sätt tillfrågades placerade ungdomar om deras erfarenheter av medias agerande. Utgångspunkten vid utarbetandet av handboken har varit FN:s barnkonvention, Journalistreglerna och Opinionsnämnden för massmediers beslut.

Materialet i handboken är emellertid inte avsett som de vises sten eller som officiella anvisningar, utan som underlag för journalisternas egna etiska överväganden och till stöd för det praktiska arbetet.

Pdf-version av handboken kan laddas från: www.lskl.fi/handbok

Lastensuojelun Keskusliiton, Suomen Journalistiliiton ja Aikakauslehtien Liiton yhteistyökumppaneineen vuonna 2011 julkaisema opas, jossa tarjotaan apua lasten ja nuorten haastattelemiseen ja kuvaamiseen liittyviin eettisiin ja käytännön kysymyksiin on nyt julkaistu myös ruotsiksi.

Oppaassa käsitellään muun muassa ikäkysymyksiä, kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten haastatteluun liittyviä kysymyksiä, lapsia rikos- ja oikeusuutisoinnissa, moninaisten perhemuotojen tuomia käytännön haasteita sekä esimerkiksi vaitiolovelvollisuuksia. Oppaassa esitellään myös jo olemassa olevaa normitusta, ohjeistusta sekä kansainvälisiä hyviä käytäntöjä. Oppaan punaisena lankana kulkee ajatus siitä, että lapsia ja nuoria tulee haastatella ja kuvata siten, että heidän suojelun tarpeensa ja sananvapautensa tulevat otetuiksi huomioon, mutta samalla tiedotusvälineiden on pystyttävä täyttämään omaa tehtäväänsä tiedon välittäjänä, tapahtumien taustoittajana ja yhteiskunnallisen keskustelun ylläpitäjänä. Oppaan suomenkielinen versio löytyy os. www.lskl.fi/lapsetmediassa