Siirry sisältöön

Lapset eivät saa olla pelkkä vaaliteema – lapsi- ja perhepolitiikan on oltava pitkäjänteistä

Lastensuojelun Keskusliiton kevätkokouksessa 26.5. esiteltiin liiton toimintaa vuonna 2015. Samalla katsottiin keskusliiton hallituksen suuntaamana tulevaan vuoteen ja kunnallisvaalien vaikuttamistavoitteisiin.

Vuosi 2015 oli Suomessa monella tapaa nopeiden ja ennakoimattomienkin muutosten vuosi. Vaikeita poliittisia päätöksiä tehtiin, ja liian usein ne perustuivat enemmän oletuksiin ja talouden nopean aikavälin toimintalogiikkaan kuin pitkäjänteiseen arviointitietoon tai investointinäkökulmiin. Monet viime vuonna tehdyt päätökset jopa huonontavat lasten ja perheiden asemaa. Esimerkiksi lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen kavennettiin ja sitä kautta heikennettiin yhdenvertaisuuden toteutumista. Keskusliitto on pyrkinyt pitämään yllä keskustelua universaalien palveluiden merkityksestä, perhekeskusten mahdollisuuksista ja laadukkaasta sijaishuollosta.

Lastensuojelun Keskusliitto on huolissaan siitä, että nopeuden ja taloudellisten näkökulmien korostuessa päätöksenteossa ei huomioida lapsivaikutusten arviointia. Tämänhetkiseen tilanteeseen sisältyy kuitenkin myös mahdollisuuksia: lapsi- ja perhepalveluja uudistetaan kuluvalla hallituskaudella valtakunnallisella muutosohjelmalla (LAPE), jonka suunnittelussa myös järjestöt ovat ilahduttavan tiiviisti mukana.

Keskustelua jatketaan kunnallisvaalien ja sote-ratkaisujen yhteydessä

Keskusliitto pitää tärkeänä, että lapsi- ja perheasiat nousevat vahvasti keskusteluun myös ensi vuonna käytävien kunnallisvaalien yhteydessä. Samalla haluamme varmistaa, ettei lapsia käytetä vain kunnallisvaalien vaaliteemana, vaan ehdokkailla on aito halu vaikuttaa lasten asioihin vaalien jälkeenkin. Aikuisilla on velvollisuus sekä turvata lapsen oikeus vaikuttaa omiin asioihinsa, että ottaa itse lapsi huomioon päätöksenteossa.

”Poliittisten päätösten vaikutuksia lapsiin on arvioitava pitkäjänteisesti, sekä etu- että jälkikäteen”, painottaa professori Pentti Arajärvi, joka toimii keskusliiton hallituksen puheenjohtajana kaudella 2016-2018. ”Lisäksi on tärkeää, ettei lapsivaikutusten arviointia tehdä vain niin sanotuissa lapsiasioissa, vaan kaikessa sellaisessa päätöksenteossa, jolla voi olla vaikutuksia lasten, nuorten ja perheiden arkeen ja palveluiden saatavuuteen.”

Lastensuojelun Keskusliitto panostaakin tulevassa toiminnassaan siihen, että lapsivaikutusten arviointiin ja lapsibudjetointiin on olemassa työkaluja, jotka ovat helposti saatavilla ja helposti käytettäviä. Tässä keskusliitto tekee yhteistyötä jäsenjärjestöjensä sekä Itsenäisyyden Juhlavuoden Lastenrahaston Säätiön ITLA:n kanssa.

Arajärvi muistuttaa myös, että lapset eivät saa unohtua myös koko ajan käytävässä sote-keskustelussa: ”Huomiota on kiinnitettävä myös siihen, mitä on jo lasten ja perheiden eteen tehty, ettei uudistusten yhteydessä hukata aiempia hyviä tuloksia.”

Lastensuojelun Keskusliiton sääntömääräiseen kevätkokoukseen Linnanmäelle kokoontui 26.5 task planning tool.2016 yhteensä 50 yhdistyksen jäsenyhteisöjen edustajaa. Jäsenille esiteltiin keskusliiton vuosikatsaus edelliseltä vuodelta ja tulevan vuoden vaalivaikuttamisen suunnitelmia sekä hyväksyttiin vuoden 2015 tilinpäätös.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Hanna Heinonen, p. 040 838 4027

Vuosikatsaus 2015

Taina Laajasalon (PsT, oikeuspsykologian dosentti) alustus kevätkokouksessa: Lapsen vieraannuttaminen tutkimuksen ja käytännön työn valossa