Siirry sisältöön

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Milloin on syytä ottaa yhteyttä sosiaalihuoltoon?

Sosiaalihuoltoon voi ottaa yhteyttä, kun on saanut tietää henkilöstä, joka tarvitsisi tukea esimerkiksi lasten kasvatukseen, asumiseen tai taloudellisiin ongelmiin liittyen, äkillisen kriisin, väkivallan, päihdeongelman tai mielenterveysongelmien vuoksi tai jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen. Voisi sanoa, että yhteyttä voi ottaa, kun joku tarvitsisi apua. Yhteydenottoa voi koskea lasta ja/tai aikuista.

Kuka on velvollinen ottamaan yhteyttä?

Toivottavaa on, että henkilö, joka apua tarvitsee, ottaisi itse yhteyttä sosiaalihuoltoon. Velvollisia ovat kuitenkin laajasti eri tahot, esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaiset sekä sosiaalitoimen, opetustoimen, lasten päivähoidon ja poliisin palveluksessa olevat henkilöt. Velvollisten lisäksi kuka tahansa saa tehdä yhteydenoton salassapitosäännösten estämättä.

Miten velvollisuus yhteydenottoon täytetään?

Velvollisuuden voi täyttää ohjaamalla apua tarvitsevaa henkilöä ottamaan itse yhteyttä sosiaalitoimeen. On kuitenkin suositeltavaa, että henkilöä tuetaan yhteydenoton tekemisessä. Hänelle voi selvittää oikean puhelinnumeron, hänen kanssaan voi täyttää mahdollisen yhteydenottolomakkeen tai hänen luvallaan voi varata ajan oikealle taholle hänen puolestaan. Henkilölle voi myös ehdottaa, että hänet saatetaan ensimmäiselle tapaamiselle. Tukea tarvitsevan henkilön toimintakyky voi olla alentunut, joten ajatuksena on varmistaa, että asia etenee.

Yhteydenoton voi tehdä myös ilman kyseisen henkilön suostumusta, jos hän on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii.

Kenelle ja miten yhteydenotto tehdään?

Käytännöt vaihtelevat kunnittain, joten asiaa kannattaa lähteä selvittämään ensin kunnan verkkosivuilta. Jos sieltä ei löydy ohjeita, voi yhteyttä ottaa sosiaalihuollon henkilöstöön tai johtoon. Toivottavaa olisi, että oman kunnan käytännöt olisivat laajasti tiedossa jo valmiiksi.

Yhteydenoton ja lastensuojeluilmoituksen ero?

Lastensuojeluilmoituksen ja yhteydenoton eroa on haastavaa määritellä. Lain mukaan yhteydenotto tehdään, kun henkilö on sosiaalihuollon tarpeessa ja lastensuojeluilmoitus tehdään, kun lapsen lastensuojelun tarvetta tulisi selvittää. Yhteydenottomahdollisuuden tarjoamisen tarkoituksena kuitenkin on, että apua tarvitsevien henkilöiden ja perheiden kynnys ottaa apua vastaan olisi matalampi, kun tukea ei tarvitse ensimmäisenä hakea lastensuojelusta. Voidaan siis sanoa, että ensisijaisesti kannattaa tehdä yhteydenotto. Asiassa voi aina konsultoida lastensuojelun työntekijöitä.

Velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus täyttyy myös yhteydenoton tekemällä, jos yhteydenotto on tehty viipymättä ja siinä on kerrottu yhteydenottoon johtaneet syyt. Ei voi siis olla sellaista tilannetta, jossa tulisi tehdä sekä yhteydenotto että lastensuojeluilmoitus.