Hyppää sisältöön

Lastensuojelun laatua ja asiakkaan oikeuksia turvataan monin keinoin

Lapsen oikeudet
Lastensuojelu
Tiedotteet
21.06.2017
Lastensuojelun laatua ja asiakkaan oikeuksia turvataan monin keinoin

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään kohteluun ilman syrjintää sekä oikeus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Käytännössä kaikki ei kuitenkaan aina toteudu toivotulla tavalla ja ristiriitoja voi syntyä. Lastensuojelun Keskusliiton oppaassa kuvataan lastensuojelussa käytettävissä olevia eri oikeusturvakeinoja, joihin lapsi tai hänen vanhempansa voivat turvautua, jos he kokevat, etteivät lapsen oikeudet ole toteutuneet tai että heitä on kohdeltu epäasiallisesti.

Lastensuojelun asiakkaana olevalla lapsella ja hänen perheellään on oikeus yksilölliseen tarpeiden arviointiin perustuviin, laadukkaisiin palveluihin. Lapsen ihmisarvoa ei saa loukata ja hänen yksityisyyttään tulee kunnioittaa. Lapsi ei ole lastensuojelutoimenpiteiden passiivinen kohde, vaan hänellä on oikeus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja tulla kuulluksi.

Lastensuojelupalveluiden rakenteiden, sisällön ja prosessien laatua on pyritty turvaamaan lukuisilla säännöksillä, suosituksilla, ohjeilla ja standardeilla. Korkeat laatutavoitteet sekä lapsen asemaa ja osallisuutta turvaavat velvoitteet auttavat ehkäisemään ristiriitoja perheiden ja viranomaisten välillä. Lapsen asemaa turvaa ja varmistaa myös sosiaalihuollon valvonta.

Silti kaikki ei aina mene toivotulla tavalla. Ristiriitoja voi syntyä esimerkiksi siitä, mikä on asiassa lapsen edun mukainen ratkaisu tai mitä tukitoimia perheelle tulisi tarjota.  Palvelujärjestelmä ei aina kykene vastaamaan lapsen tarpeisiin tai lapsi voi joutua kokemaan sijaishuollossa epäasiallista ja epäoikeudenmukaista kohtelua.

Ongelmat tulevat yleensä parhaiten selvitetyiksi lähellä palvelua. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä toimii lapsen uskottuna henkilönä, jonka kautta asioita voidaan lähteä ratkomaan. Avoimella keskustelulla voidaan usein selvittää väärinkäsitykset ja korjata virheet nopeimmin.  Varsinaisiin oikeusturvakeinoihin on kuitenkin syytä turvautua, jos lapsi tai hänen vanhempansa kokevat, etteivät lapsen oikeudet ole toteutuneet tai häntä on kohdeltu epäasiallisesti.

Oppaassa esitellään sosiaalihuollon erityinen oikeusturvakeino muistutus, oikaisun ja muutoksenhakuviranomaiselle osoitettavan valituksen tekeminen sekä sosiaalihuollon valvontaviranomaisille tehtävä kantelu. Oppaassa käydään läpi myös viranomaisten yleistä neuvontavelvollisuutta ja kunnallisen sosiaaliasiamiehen roolia. Lisäksi oppaassa selostetaan erityisvaltuutettujen ja lautakuntien tehtäviä ja toimivaltaa.

Lastensuojelun Keskusliitto on toimittanut Oikeusturvakeinot lastensuojelussa -oppaan kaikille, jotka kohtaavat lastensuojelun oikeusturvaan liittyviä tilanteita tai ristiriitoja. Opas on alun perin kirjoitettu vuonna 2011 ja sen on päivittänyt OTM Reetta Peltonen tänä vuonna.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Kirsi Pollari, kirsi.pollari(a)lskl.fi, p. 050 439 8823

Oikeusturvakeinot lastensuojelussa -opas

Kommentit (0)

Sulje