Hyppää sisältöön

YK:n sijaishuollon ohjeet tehokkaasti käyttöön

Lapsen oikeudet
Blogit
29.03.2018
YK:n sijaishuollon ohjeet tehokkaasti käyttöön

YK:n yleiskokous hyväksyi sijaishuollon järjestämisen ja toteuttamisen tueksi laaditut sijaishuollon ohjeet lapsen oikeuksien sopimuksen 20-vuotispäivänä vuonna 2009.

Ohjeet on tarkoitettu levitettäväksi laajasti kaikille sijaishuollon kanssa suoraan tai välillisesti tekemisissä oleville toimijoille. Suomessa niiden täysimääräisessä huomioon ottamisessa on vielä tehtävää. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanoa sopimusvaltioissa seuraava lapsen oikeuksien komitea suositteli edellisissä loppupäätelmissä Suomea ottamaan huomioon kyseiset ohjeet. Ohjeet löytyvät nyt suomeksi Lastensuojelun Keskusliiton sivulta.

Ohjeiden sisällöstä

Ohjeiden tarkoituksena on edistää lapsen oikeuksien sopimuksen ja muiden kansainvälisten sopimusten määräysten täytäntöönpanoa niiden lasten suojelun ja hyvinvoinnin osalta, jotka ovat jääneet vaille vanhempien huolenpitoa tai ovat vaarassa jäädä ilman sitä. Ohjeissa linjataan monia asioita yleisistä lapsi- ja perhepoliittisista järjestelyistä aina yksittäisen lapsen sijaishuollon toteuttamisen kysymyksiin.

YK:n sijaishuollon ohjeet sisältävät yhteensä 167 kohtaa. Niissä annetaan suuntaviivoja myös ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten asioiden hoitamiseksi. Sijaishuollon käsite on siten laajempi kuin Suomessa tällä hetkellä voimassa oleva lastensuojelulain määritelmä. Sen mukaan sijaishuollolla tarkoitetaan huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun tai lastensuojelulain 83 §:ssä tarkoitetun väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.

Sijaishuollon seuranta tärkeää

Kyseisissä YK:n sijaishuollon ohjeissa valtioita kehotetaan kiinnittämään huomiota myös sijaishuollon tilastointiin, sitä koskevaan raportointiin ja seurannan toimivuuteen. Niiden avulla valtioiden on mahdollista kehittää järjestelmiään, toimintaperiaatteitaan ja käytäntöjään edelleen.

Suomessa THL kerää ja julkaisee vuosittain valtakunnallisen lastensuojelutilaston, jossa on saatavilla myös keskeiset sijaishuoltoa koskevat tiedot. Kuusikkokunnat kokoavat omaa raporttia kaupunkiensa tilanteista. THL julkaisee nykyään lastensuojelua koskevia kuntakohtaisia ennakkotietoja. THL korostaa, että kyseisiä tietoja tulisi käyttää vain kuntakohtaisiin arviointeihin tiedonkeruun keskeneräisyyden takia. Kuntakohtaisia tietoja on siten saatavilla viime vuoden osalta esimerkiksi sijoitettujen lasten lukumäärästä.

Tilastotietoa visuaalisesti

Keskusliiton tietopalvelu on viime vuoden aikana alkanut tuottaa THL:n tilastoista tiedon visualisointeja. Visualisointien data-aineisto on saatu erillisellä tietopyynnöllä erityistä näkökulmaa silmällä pitäen. Ensimmäinen visualisointi tarkastelee perhehoidon, laitoshoidon, ammatillisen perhekotihoidon ja muun hoitomuodon keskinäisiä osuuksia kodin ulkopuolisissa sijoituksissa.Aineistossa on tehty ikäryhmäjaottelu, mikä mahdollistaa eri muotojen yleisyyden vertailun esimerkiksi alle kouluikäisten ja teini-ikäisten lasten välillä. Visualisoinnilla voi lisäksi tarkastella perhehoidon yleisyyttä ennen ja jälkeen vuonna 2012 voimaan tulleen lastensuojelulain muutosta, jonka myötä perhehoito määriteltiin ensisijaiseksi sijaishuollon muodoksi. On nähtävissä, että viimeistään lakimuutoksen myötä perhehoidon osuus on kasvanut, mutta pitkälti ammatillisen perhekotihoidon kustannuksella.

Toinen, hieman vastaava visualisointi taas antaa mahdollisuuden tarkastella kodin ulkopuolisia sijoituksia ikäryhmien ja päätöksen perusteen kautta. Vielä työn alla oleva seuraava visualisointi taas keskittyy läheis- ja sukulaissijoitusten osuuteen perhehoidossa maakunnittain.

Tilastotietoa tarvitaan

Tilastotiedot tarjoavat tärkeän ikkunan lastensuojelun ja sijaishuollon määrälliseen tarkasteluun niin paikallisesti ja alueellisesti kuin kansallisestikin. Tilastotietoja seurattaessa ja tulkittaessa on kuitenkin hyvä pitää mielessä niiden taustalla vaikuttavat asiat. Esimerkiksi lastensuojelun avohuollon palvelujen piirissä olevien määrässä tapahtunut merkittävä aleneminen selittyy ainakin osittain vuonna 2015 voimaan tulleella sosiaalihuoltolain uudistuksella, koska iso osa lastensuojelun avohuollon asiakkuuksista on siirtynyt sosiaalihuoltopalvelujen piiriin. Kokonaiskuvan saamiseksi onkin tärkeää huomioida myös muut kuin lastensuojelua koskevat tilastot.

 

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje