Siirry sisältöön

Mitä teemme

Ehkäisevä työ tarkoittaa niitä lapsi- ja perhepoliittisia toimia, joiden avulla edistetään lasten ja perheiden hyvinvointia sekä arjessa selviytymistä. Toimiva ehkäisevä työ on vaikuttamista lasten ja perheiden palveluihin, lapsiperheiden sosiaaliturvaan sekä työn ja perheen yhteensovittamiseen.

Ehkäisevää työotetta tulee edistää varhaiskasvatuksessa, opetuksessa, nuorisotyössä, äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa terveydenhuollossa. Ehkäisevää työtä toteuttavat peruspalvelujen ohella monet järjestöt ja muut toimijat kuten Kaikille eväät elämään -avustusohjelma ja Perheet keskiöön -koordinaatiohanke.

Ehkäisevää työtä tekevillä on merkittävä mahdollisuus havaita ja ehkäistä lapsen kaltoinkohtelua ja laiminlyöntiä. Keskusliitto edistää lapsen oikeutta turvalliseen lapsuuteen riippumatta siitä, ilmeneekö kaltoinkohtelu henkisenä vai fyysisenä väkivaltana, seksuaalisena hyväksikäyttönä tai lapsen terveyttä uhkaavina perinnäistapoina. Väkivallan ehkäisemiseksi vaikutetaan asenteisiin korostamalla turvallisten perhesuhteiden merkitystä.

Lapsen odotus, syntymä, erilaiset siirtymävaiheet sekä muutokset perherakenteissa esimerkiksi avioerojen kautta ovat tilanteita, jotka kuormittavat lapsiperheitä. Vaikka muutokset kuuluvat lapsiperheiden arkeen, eivätkä pääsääntöisesti aiheuta lisätuen tarpeita, on tärkeää huolehtia riittävistä matalan kynnyksen palveluista ja helposti saatavilla olevasta tuesta.

Ehkäisevän työn tiedetään olevan kustannustehokasta: kustannukset ovat pääsääntöisesti erittäin alhaisia verrattuna korjaaviin palveluihin. Maltilliset kustannuserät kasvavat, kun palvelutarpeen vaativuus kasvaa.