Hyppää sisältöön
Nuorten äänen pitää kuulua!
Maksuttomat julkaisut

Nuorten äänen pitää kuulua!

Tiia Hipp, Kirsi Pollari ja Saga Luoma. Nuorten äänen pitää kuulua! Nuorten osallisuus päätöksenteossa. Lastensuojelun Keskusliitto. ISBN: 978-952-7002-34-6 (pdf). ISSN: 2489-4885, Lastensuojelun Keskusliiton verkkojulkaisu, 6/2018.
Kuvaus

Tässä raportissa tarkastellaan lasten ja nuorten näkemyksiä siitä, miten he voivat osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioihin.

Useissa selvityksissä ja tutkimuksissa on noussut esille, että lasten ja nuorten mukaan heidän mielipiteitään kysytään liian harvoin, ja lapset ja nuoret toivovat, että aikuiset kuuntelisivat heitä enemmän päätöksenteossa. Lapset kokevat, etteivät aikuiset ota heidän näkemyksiään tai vaikuttamistyötään vakavasti.Halusimme selvittää, miten lapset ja nuoret näkevät oman vaikuttamistyönsä edellytykset, miksi ja miten he sitä tekevät ja millaisia onnistumisen kokemuksia tai haasteita he ovat kokeneet. Halusimme myös löytää eväitä sille, miten lasten ja nuorten vaikuttamistyötä voitaisiin edistää.

Lapsille ja nuorille vaikutusmahdollisuudet omassa arjen ympäristössä ovat tärkeitä. He haluavat, että heidän näkemyksiään kunnioitetaan perheessä, koulussa ja harrastuspaikoissa. Lapset ja nuoret haluavat kuitenkin vaikuttaa myös muissa kuin ”perinteisissä” lasten ympäristöissä. He kokevat yhteiskunnallisen vaikuttamisen merkitykselliseksi, kunhan aikuiset vain uskovat heidän kykyihinsä ja näkemyksiinsä. Mahdollisuus vaikuttaa ei toteudu yhdenvertaisesti eri lapsiryhmien välillä, vaan osa lapsista joutuu kamppailemaan osallistumisoikeuksiensa puolesta muita enemmän. Vaikuttamistyössä tuleekin ottaa huomioon lasten ja nuorten erilaiset lähtökohdat ja mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa.

Kyselymme oli pienimuotoinen eikä sen tuloksia voida yleistää. Tulokset kuitenkin kuvaavat hyvin lasten ja nuorten vaikuttamistyössään tärkeinä pitämiä asioita, joita peilasimme aiempiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Lasten ja nuorten mielestä aikuisten tekemät päätökset vastaavat paremmin heidän tarpeisiinsa, kun lapsia on kuultu päätöksentekoprosessissa. Suuri osa vastaajista piti omaa toimintaa ja yhdessä tekemistä tärkeänä muutosten aikaansaamiseksi. Lapsille ja nuorille on tärkeää, että päätöksentekijät arvostavat heidän työtään. Aikuisten tuki ja ohjaus toiminnassa koettiin merkittäväksi voimavaraksi.

Ostoskori

0
Välisumma 0 €
Sulje