Hyppää sisältöön

Hyvinvointia tukemalla autetaan kotoutumaan

Politiikka & Yhteistyö
Lapsen oikeudet
Lausunnot ja kuulemiset
15.3.2021
Hyvinvointia tukemalla autetaan kotoutumaan

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut lausunnon työministeriön luonnokseen selonteoksi kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista. Keskusliitto tuo esille joitakin näkökohtia lapsiperheiden ja lasten näkökulmasta korostaen sitä, että kotoutuminen on yksilöllinen prosessi ja paljon muutakin kuin työllistymistä.

Suomen väestörakenne muuttuu monista eri syistä. Syntyvyys vähenee, väestö ikääntyy ja globaalin muuttoliikkeen myötä maahanmuuttajataustaisten ihmisten määrä kasvaa myös Suomessa. Maahan myös muutetaan monista eri syistä: työn, opiskelun, perheen ja pakolaisuuden perusteella.

Väestön monimuotoistumisen myötä on entistä merkittävämpää, että yhteiskunnan rakenteita ja palvelujärjestelmää kehitetään vastaamaan koko väestön, myös maahanmuuttajien tarpeisiin. Tämä edellyttää maahanmuuttajien huomioimista isoissa yhteiskunnallisissa muutoksissa kuten työn murroksessa ja tietoyhteiskuntakehityksessä sekä yhteiskunnallisen polarisaation ehkäisemistä. Maahanmuuttajien työllisyyttä ja osallisuutta edistämällä tuetaan myös osaavan työvoiman saatavuutta väestön ikääntyessä.

Maahanmuuttajien työllisyyden ja osallisuuden edistämiseksi tarvitaan kokonaisvaltaista, maahanmuuttajien erilaiset tarpeet huomioivaa kotouttamispolitiikkaa. Kotoutumispalveluita ja erityisesti maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja onkin viime vuosina kehitetty voimakkaasti. Myönteisen kehityksen rinnalla on selvityksissä tunnistettu kotouttamispolitiikan ja -palveluiden kehittämistarpeita. Myös kotoutumisen edistämisen valtavirtaistamista osaksi keskeisiä politiikka-aloja, esimerkiksi työllisyys-, koulutus-, SOTE- sekä lapsi- ja perhepolitiikkaa, tulee jatkaa.

Asenteet ja vuorovaikutussuhteet vaikuttavat kotoutumiseen, turvallisuudentunteeseen sekä kykyyn ja haluun osallistua yhteiskuntaan. Yksilöille suunnattujen palveluiden rinnalla onkin tarpeen vahvistaa myös yhteiskunnan vastaanottavuutta.

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa linjataan, että hallitus laatii kotouttamistoimien uudistamistarpeista kokonaisvaltaisen toimenpideohjelman eduskunnan hyväksymän tarkastusvaliokunnan mietinnön (TrVM 6/2018vp) pohjalta. Mietinnössä edellytettiin, että hallitus antaa toimenpideohjelman eduskunnalle selontekona sekä uudistaa kotoutumislain kokonaisuudessaan ja tarvittavan muun lainsäädännön selonteon eduskuntakäsittelyn pohjalta.

Selonteon tavoitteena on kotoutumisen edistämisen kehittäminen kokonaisvaltaisesti huomioiden maahanmuuttajien erilaiset tarpeet, palvelujärjestelmä kokonaisuutena ja väestösuhteiden edistäminen.

Lastensuojelun Keskusliiton lausunnon pääkohdat

Keskusliitto tuo esille joitakin näkökohtia lapsiperheiden ja lasten näkökulmasta korostaen sitä, että kotoutuminen on yksilöllinen prosessi ja paljon muutakin kuin työllistymistä. Pääasialliset huomiot voi tiivistää seuraavasti:

  • Kokonaisvastuun siirtäminen kotouttamisesta kunnille on kannatettavaa palveluiden yhteensovittamisen ja toimivuuden parantamiseksi. Samalla on kuitenkin huolehdittava, että kaikki kunnat pystyvät kantamaan vastuunsa ja ettei palveluihin tule katvealueita sote-uudistuksen yhteydessä.
  • Maahanmuuttajataustaisten lasten hyvinvointi poikkeaa valtaväestön lapsista ja sitä tulee edelleen seurata, jotta palveluja voidaan kehittää. Yksi keskeinen riskitekijä lasten hyvinvoinnille on lapsiperheköyhyys, ja maahanmuuttotaustaiset lapset elävät pienituloisessa perheessä selvästi useammin kuin valtaväestön lapset. Tämän yhteyttä kotoutumiseen kannattaa selvittää jatkossa.
  • Kun kotoutumislakia muutetaan, on syytä ottaa erityiseen tarkasteluun ilman huoltajaa tulleiden lasten palveluita ja edustajajärjestelmää koskeva säätely. On syytä miettiä, miten rakennetta voidaan selkeyttää, sekä yhteensovittaa vastaanottolakia ja kotoutumislakia sosiaalihuoltolakiin ja lastensuojelulakiin. Jälkihuollon tuki on saatava nuorille subjektiiviseksi oikeudeksi.

Lue koko lausunto: Lastensuojelun Keskusliiton lausunto työministeriön luonnokseen selonteoksi kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista (pdf).

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje