Hyppää sisältöön

Kokoaikaisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen lisää lasten yhdenvertaisuutta

Politiikka & Yhteistyö
Lapsen oikeudet
Lausunnot ja kuulemiset
21.11.2019
Kokoaikaisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen lisää lasten yhdenvertaisuutta

Lastensuojelun Keskusliiton lausui Eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta.

Esitysluonnoksessa subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen palautetaan yhdenvertaisesti kaikille lapsille. Tämä edellyttää muutoksia varhaiskasvatuslakiin sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain yksityisen hoidon tukea koskevaan sääntelyyn. Lastensuojelun Keskusliitto kannattaa esitystä. Varhaiskasvatus on jokaiselle lapselle kuuluva universaali oikeus eikä lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuteen voi vaikuttaa perheen sosioekonominen asema tai asuinpaikkakunta.

Esitysluonnoksen lapsi- ja perhevaikutusten arvioinnissa tuodaan kattavasti esille esityksen myönteisiä, lasten keskinäistä yhdenvertaisuutta lisääviä vaikutuksia. Tätä valintaa voidaan pitää perusteltuna, sillä varhaiskasvatusoikeuden rajaamiseen kohdistetun kritiikin kärki on ollut nimenomaan lasten eriarvoisuuden lisääntyminen.

Lapsen oikeuksien sopimuksen neljä pääperiaatetta ovat syrjimättömyys (artikla 2), lapsen edun ensisijaisuus (artikla 3), oikeus elämään ja kehittymiseen (artikla 6) sekä lapsen näkemysten kunnioittaminen (artikla 12). Nämä neljä periaatetta sekä haavoittavimmassa asemassa olevien lasten näkökulma on otettu huomioon lapsi- ja perhevaikutusten arvioinnissa, joka on esitysluonnoksen sisältöön suhteutettuna riittävä ja kattava. Vaikutusten arvioinnissa on myös kattavasti kuvattu laadukkaan varhaiskasvatuksen merkitystä lapsen taitojen ja kehittymisen kannalta sekä sen merkitystä syrjäytymistä ehkäisevänä sekä osallisuutta ja yhdenvertaisuutta lisäävänä palveluna. Esille on tuotu myös varhaiskasvatuksen myönteinen vaikutus haavoittavimmassa asemassa oleviin lapsiin, kuten maahanmuuttajalasten kotoutumiseen sekä heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevien lasten tulevaisuuteen.

Lastensuojelun Keskusliitto pitää perusteltuna, että lakiin lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta tehdään yksityisen hoidon tuen osalta vastaavasti tarvittavat muutokset. Tämä takaa kokoaikaisen varhaiskasvatusoikeuden yhdenvertaisesti kaikille lapsille.

Lapsen oikeuksien sekä varhaiskasvatuslain sisäisen johdonmukaisuuden toteuttamiseksi turvapaikanhakijalasten oikeus varhaiskasvatukseen on kirjattava selkeästi lakiin. Lastensuojelun Keskusliitto ehdottaa, että hallitus täsmentäisi lakia tältä osin nyt lausuttavana olevassa hallituksen esityksessä, jonka päätavoitteena on turvata varhaiskasvatusoikeus yhdenvertaisesti kaikille lapsille.

Lastensuojelun Keskusliitto haluaa nostaa esille myös sen, miten lapsen oikeus esiopetuksen lisäksi järjestettävään varhaiskasvatukseen toteutuu. Kysymys on entistä ajankohtaisempi nyt kun keskustellaan mahdollisesta kaksivuotisesta esiopetuksesta.

Tällä hetkellä esiopetusvuoden järjestelyt esimerkiksi ryhmäkokojen ja palvelun yhtenäisyyden osalta vaihtelevat. Joissain kunnissa esiopetuksen lisäksi järjestettävää varhaiskasvatusta on toteutettu kerhotoimintana, mitä ei voi pitää lain hengen mukaisena ja lapsen etua toteuttavana ratkaisuna. Käytännössä tämä tarkoittaa suuria lapsiryhmiä ja usein myös henkilöstön vaihtumista kesken päivän. Lähtökohtana tulee olla se, että esiopetus ja sen lisäksi järjestettävä varhaiskasvatus järjestetään samassa paikassa. Ihmisten ja ihmissuhteiden pysyvyys, ennakoitavuus ja jatkuvuus ovat toiminnan laadun kannalta keskeisiä tekijöitä. Eheän päivän merkitys korostuu, mitä pienempi lapsi on kyseessä. Lastensuojelun Keskusliitto pitää keskeisenä, että lainsäädännöllä luodaan selkeät reunaehdot esiopetuksen ja sen lisäksi järjestettävän varhaiskasvatuksen toteuttamiselle. Päätösten tulee perustua tutkittuun tietoon ja niiden vaikutukset lapsiin ja perheiden tilanteisiin tulee arvioida.

Lue koko lausunto: kokoaikaisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen lisää lasten yhdenvertaisuutta (pdf)>>

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje